§ 3. Правове регулювання охорони, раціональноговикористання і відтворення тваринного світу

магниевый скраб beletage

Тваринний світ є невід'ємним компонентом навколиш-нього середовища та біологічного різноманіття Землі, від-новлюваним та охоронюваним природним ресурсом, якийвимагає раціонального використання.

Основними проблемами у галузі охорони і регулюванняраціонального використання тваринного світу є його недо-статня вивченість, відсутність достовірних даних щодозапасів промислових видів та обсягів їх добування, погір-шення природних умов існування диких тварин через зрос-таючий антропогенний вплив та послаблення їх охоронивід незаконного використання та знищення. Нині до Чер-воної книги України занесено 382 види рідкісних і таких,що перебувають під загрозою зникнення, тварин.

Під час проведення заходів щодо охорони, раціональ-ного використання і відтворення тваринного світу, а такожпід час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинутина середовище існування диких тварин та стан тваринногосвіту, повинно забезпечуватися додержання таких осно-вних вимог і принципів:

збереження умов існування видового і популяційногорізноманіття тваринного світу в стані природної волі;

недопустимість погіршення середовища існування,шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

збереження цілісності природних угруповань дикихтварин;

додержання науково обґрунтованих нормативів і лімі-тів використання об'єктів тваринного світу, забезпе-чення невиснажливого їх використання, а також від-творення;

раціональне використання корисних властивостей іпродуктів життєдіяльності диких тварин;

платність за спеціальне використання об'єктів тварин-ного світу;

регулювання чисельності диких тварин в інтересахохорони здоров'я населення і запобігання заподіяннюшкоди довкіллю, господарській та іншій діяльності;

урахування висновків екологічної експертизи щодооб'єктів господарської та іншої діяльності, які можутьнегативно впливати на стан тваринного світу (ст. 9 За-кону України «Про тваринний світ»).

Згідно зі ст. 37 Закону України «Про тваринний світ»

охорона тваринного світу забезпечується шляхом:

встановлення правил та науково обґрунтованих нормохорони, раціонального використання і відтворенняоб'єктів тваринного світу;

встановлення заборони та обмежень при використанніоб'єктів тваринного світу;

охорони від самовільного використання та інших по-рушень встановленого законодавством порядку вико-ристання об'єктів тваринного світу;

охорони середовища існування, умов розмноження ішляхів міграції тварин;

запобігання загибелі тварин під час здійснення вироб-ничих процесів;

формування екологічної мережі, створення державнихзаповідників, заказників і визначення інших природ-них територій та об'єктів, що підлягають особливійохороні;

встановлення особливого режиму охорони видів тва-рин, занесених до Червоної книги України і до перелі-ків видів тварин, які підлягають особливій охороні натериторії Автономної Республіки Крим, областей, містКиєва та Севастополя;

розроблення і впровадження програм (планів дій)щодо збереження та відтворення видів диких тварин,які перебувають під загрозою зникнення;

розведення в неволі рідкісних і таких, що перебуваютьпід загрозою зникнення, видів тварин, створення цен-трів та «банків» для зберігання генетичного матеріа-лу;

встановлення науково обґрунтованих нормативів і лі-мітів використання об'єктів тваринного світу та вимогщодо засобів їх добування;

регулювання вилучення тварин із природного серед-овища для зоологічних колекцій тощо.

Підставою для занесення видів тваринного світу доЧервоної книги України відповідно до ст. 14 Закону Укра-їни «Про Червону книгу України» є наявність достовірнихданих про чисельність популяцій та їх динаміку, поширен-ня і зміни умов існування, що підтверджують необхідністьвжиття особливих термінових заходів для їх збереження таохорони.

До Червоної книги України в першу чергу заносятьсяреліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межіареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а такожвиди, поширення яких швидко зменшується внаслідок гос-подарської діяльності людини.

Пропозиції про занесення до Червоної книги Українивидів тваринного світу можуть вносити відповідні науково-дослідні установи, державні і громадські організації, окре-мі фахівці, вчені. Ці пропозиції мають містити наукове об-ґрунтування необхідності занесення виду тваринного світудо Червоної книги України, відомості про його поширення,заходи, необхідні для збереження та відтворення у природ-них чи штучно створених умовах.

Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення ви-дів тваринного світу до Червоної книги України здійсню-ються Національною комісією з питань Червоної книгиУкраїни.

Рішення про занесення видів тваринного світу до Чер-воної книги України приймається спеціально уповноваже-ним центральним органом виконавчої влади з питань охо-рони навколишнього природного середовища за поданнямНаціональної комісії з питань Червоної книги України.