§ 4. Об'єкти екологічного права

магниевый скраб beletage

Об'єкт екологічного права - це те, з приводу чого ви-никають екологічні відносини, які врегульовуються еколого-правовими нормами.

Рис. 1.5. Об'єкти правової охорони навколишньогоприродного середовища

Стаття 5 Закону України «Про охорону навколишньогоприродного середовища» визначає об'єкти правової охоро-ни навколишнього природного середовища (рис. 1.5).

Положення ст. 5 Закону України «Про охорону навко-лишнього природного середовища» свідчать про законо-давче закріплення конкретно визначених об'єктів правовоїохорони навколишнього природного середовища, характе-ристику яким надамо нижче.

Навколишнє природне середовище. У період сучас-ності виникає безліч дискусій з приводу тотожності понять«навколишнє природне середовище», «довкілля» та «при-рода».

Стаття 50 Конституції України[44] передбачає поняття«довкілля», регламентуючи «право на безпечне для життяі здоров'я довкілля», а стаття 116 Конституції України -поняття «природа» в переліку повноважень Кабінету Міні-стрів України: «забезпечує проведення ...політики у сферахпраці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти,науки і культури, охорони природи ...». Крім того, в Українідіє Закон від назвою «Про охорону навколишнього при-родного середовища». Тобто, законодавець не робить від-межування між поняттями «довкілля», «природа» та «на-вколишнє природне середовище»[45]. На підставі зазначено-го, на нашу думку, досліджувані поняття можна викорис-товувати в однаковій мірі.

Ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону навколишньо-го природного середовища» регламентує поняття «навко-лишнє природне середовище» як сукупність природних іприродно-соціальних умов та процесів, природні ресурси,як залучені в господарський обіг, так і невикористовуванні внародному господарстві в даний період (земля, надра, води,атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, твариннийсвіт), ландшафти та інші природні комплекси.

Науковці О.С. Баб'як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирваоб'єктом екологічного права визначають «навколишнє при-родне середовище». У свою чергу, М.І. Малишко зазначає:«об'єктами екологічного права є навколишнє середовищета його елементи: земля, надра, води, ліси, атмосферне пові-тря, тваринний світ, природно-заповідні комплекси і т.д.»[46].Нижче він продовжує: «Сукупним об'єктом є природа яккомплекс, що містить усі природні елементи матеріальногосвіту»[47].

І.А. Дмитренко не конкретизує увагу на різниці між до-сліджуваними поняттями, але надає їм окремі визначення.Сутність терміну «природа» він розкриває так: «Приро-да є невичерпним джерелом наукових знань, духовності,екологічної освіти, культури і виховання людей. Вона маєвеличезну цінність як першоджерело матеріальних благ іневичерпне джерело здоров'я та творчого натхнення»[48]. На-вколишнє природне середовище, на його думку, - це «су-купність природних, соціальних умов та процесів»[49]. Окрімвищезазначеного, вчений використовує також поняття«природне середовище», під яким розуміє «місце життєді-яльності людини, джерело її існування»[50].

Навколишнє природне середовище, вважає В.Л. Бредіхі-на, «складається з багатьох природних елементів (атмосфер-не повітря, земля, вода, надра, рослинний та тваринний світ),тісно зв'язаних між собою, але які мають свої особливості»[51].

Екологи К.В. Корсак, О.В. Плахотнік, відзначаючи то-тожність термінів «довкілля» і «середовище проживання(життя)», надають їм таке визначення: «частина біосферивпливу, якої зазнає конкретний організм»[52].

У поняття «довкілля»,«природа»і «навколишнє природ-не середовище» ми вкладаємо наступний зміст: це сукупністьприродних об'єктів, умов і процесів, що утворюють місця, при-датні для життєдіяльності усіх живих організмів, у тому числілюдей.. А придатні вони, перш за все, за рахунок кліматичнихумов і конкретних природних ресурсів (атмосферне повітря,вода, земля, рослинний та тваринний світ тощо), що оточуютьлюдину, оскільки саме зазначені фактори є невід'ємною умо-вою життєдіяльності усього живого на Землі.

Розуміючи невід'ємну залежність людини від кількос-ті й якості природних ресурсів, цілий ряд науковців неза-лежної України досліджує термін «природні ресурси»,надаючи йому такі визначення: «ресурси природи, які вико-ристовуються чи можуть бути використані у виробничих,оздоровчих, рекреаційних та інших цілях»[53]; «компоненти ісили природи, які на даному етапі розвитку продуктивнихсил та вивченості використовуються або можуть бутивикористані як засоби виробництва і предмет споживан-ня, для задоволення матеріальних та духовних потребсуспільства»[54] й інші.

У свою чергу, ми вкладаємо в сутність поняття «при-родні ресурси» такий зміст: це частина об'єктів природи,яка утворює навколишнє природне середовище, сприятливедля життя та здоров'я людини, існування інших живих ор-ганізмів і використовується людиною з виробничою метоюта для задоволення духовних, естетичних, оздоровчих, ма-теріальних, виробничих й інших потреб суспільства.

Природні ресурси Землі поділяють на невичерпні та ви-черпні (рис. 1.6).

Території і об'єкти природно-заповідного фонду Українита об'єкти, визначені відповідно до законодавства України.

До природно-заповідного фонду належать: 1) природні тери-торії та об'єкти - природні заповідники, біосферні заповідники,національні природні парки, регіональні ландшафтні парки,заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, 2) штучностворені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зооло-гічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

Об'єкти природно-заповідного фонду можуть вико-ристовуватися лише у законодавчо визначених цілях. їхохорона забезпечується шляхом встановлення заповід-ного режиму, організації систематичних спостереженьй досліджень, здійснення державного і громадськогоконтролю, встановлення підвищеної відповідальностіта ін.

Відповідно до законодавства України об'єктами охоро-ни також вважають курортні й лікувально-оздоровчі, ре-креаційні, водозахисні, полезахисні і інші типи територійта об'єктів.

Здоров'я і життя людей від негативного впливу неспри-ятливої екологічної обстановки. Охорона здоров'я і життялюдей від негативного впливу несприятливої екологічноїобстановки здійснюється відповідно до норм КонституціїУкраїни, Закону України «Про охорону навколишньогоприродного середовища» та інших нормативно-правовихактів.

Так, ст. 3 Конституції України в нашій державі проголо-шує людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-канність і безпеку найвищою соціальною цінністю.

Окрім того, положення ст. 50 Конституції України ви-значають право кожного на безпечне для життя і здоров'ядовкілля та на відшкодування завданої порушенням цьогоправа шкоди.

Закон України «Про охорону навколишнього при-родного середовища» вміщує у собі розділ XI під на-звою «Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки»,в якому у ч. 2 ст. 50 зазначено, що екологічна безпекагарантується громадянам України здійсненням широ-кого комплексу взаємопов'язаних політичних, еконо-мічних, технічних, організаційних, державно-правовихта інших заходів.