§ 4. Управління та контроль у галузі охорони,використання і відтворення тваринного світу

магниевый скраб beletage

На підставі ст. 11 Закону України «Про тваринний світ»державне управління та регулювання у галузі охорони, ви-користання і відтворення тваринного світу здійснюютьКабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Рес-публіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціальноуповноважені центральні органи виконавчої влади у галу-зі охорони, використання і відтворення тваринного світу,до яких належать спеціально уповноважений центральнийорган виконавчої влади з питань охорони навколишньогоприродного середовища, спеціально уповноважений цен-тральний орган виконавчої влади з питань мисливськогогосподарства та полювання, спеціально уповноваженийцентральний орган виконавчої влади з питань рибного гос-подарства та їх територіальні органи, інші спеціально упо-вноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їхповноважень.

Органам місцевого самоврядування законами можутьбути надані окремі повноваження органів виконавчої вла-ди у галузі охорони, використання і відтворення тваринно-го світу.

До повноважень Кабінету Міністрів України у галу-зі охорони, використання і відтворення тваринного світузгідно зі ст. 12 Закону України «Про тваринний світ» на-лежить:

забезпечення реалізації визначеної Верховною РадоюУкраїни державної політики у галузі охорони, вико-ристання і відтворення тваринного світу;

забезпечення державного регулювання і контролю угалузі охорони, використання і відтворення тваринно-го світу;

здійснення управління об'єктами тваринного світудержавної власності відповідно до закону;

розроблення та здійснення загальнодержавних про-грам у галузі охорони, використання і відтворення тва-ринного світу;

затвердження порядку встановлення екологічнихнормативів, лімітів та видачі відповідних дозволівчи інших документів на право використання об'єктівтваринного світу як природного ресурсу загальнодер-жавного значення та ін.

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, ра-йонних державних адміністрацій у галузі охорони, викорис-тання і відтворення тваринного світу належить:

реалізація державної політики у галузі охорони, вико-ристання і відтворення тваринного світу;

здійснення контролю за додержанням вимог законо-давства про охорону, використання і відтворення тва-ринного світу юридичними та фізичними особами;

розроблення та забезпечення виконання державних,місцевих та інших територіальних програм з питаньохорони, використання і відтворення тваринного сві-ту;

погодження в установленому порядку питань, що сто-суються надання в користування мисливських угідь тарибогосподарських водних об'єктів;

організація і здійснення державного регулювання таконтролю за охороною, використанням і відтворенням

Екологічне право Українитваринного світу, забезпеченням ведення моніторин-гу, державного кадастру та державного обліку об'єктівтваринного світу, які перебувають на їх території тощо(ст. 14 Закону України «Про тваринний світ»).

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про тваринний

світ» до повноважень спеціально уповноважених централь-них органів виконавчої влади у галузі охорони, використання

і відтворення тваринного світу належить:

реалізація державної політики у галузі охорони, вико-ристання і відтворення тваринного світу;

здійснення державного регулювання і контролю у га-лузі охорони, використання і відтворення тваринногосвіту;

здійснення нормативного регулювання у галузі охоро-ни, використання і відтворення тваринного світу;

організація робіт з охорони, використання і відтворен-ня об'єктів тваринного світу, збереження та поліпшен-ня середовища їх існування, умов розмноження і шля-хів міграції;

вирішення відповідних питань у сфері користуванняоб'єктами тваринного світу;

координація діяльності органів державної влади, під-приємств, установ, організацій та громадян у галузіохорони, використання і відтворення тваринного сві-ту;

розроблення порядку видачі відповідних дозволів чиінших документів на право використання об'єктів тва-ринного світу, а також забезпечення видачі таких до-кументів на право використання об'єктів тваринногосвіту, які належать до природних ресурсів загально-державного значення;

прийняття рішення про припинення використанняоб'єктів тваринного світу у випадках, передбаченихцим Законом;

встановлення лімітів, норм використання об'єктів тва-ринного світу, вирішення в межах своїх повноваженьпитань щодо регулювання здійснення полювання, ри-бальства та інших видів використання об'єктів тварин-ного світу;

визначення за погодженням із центральним органомвиконавчої влади з питань фінансів вартості відповід-них дозволів чи інших документів на право добуванняоб'єктів тваринного світу;

подання в установленому порядку документів з питаньнадання у користування мисливських угідь та рибогос-подарських водних об'єктів органам, які уповноваженіприймати рішення про надання у користування такихугідь та об'єктів;

видача відповідних дозволів чи інших документів направо переселення об'єктів тваринного світу, організа-ція роботи з їх штучного відтворення;

забезпечення ведення державного обліку чисельностіта обліку обсягів добування об'єктів тваринного світу;

організація роботи щодо укладення відповідно до за-кону з користувачами мисливських угідь та рибо-господарських водних об'єктів договорів про умовиздійснення діяльності щодо охорони, використання івідтворення тваринного світу, здійснення контролю завиконанням цих договорів;

ведення моніторингу та державного кадастру тварин-ного світу;

здійснення інших повноважень, передбачених зако-ном.

Вищезазначені повноваження спеціально уповноваже-них центральних органів виконавчої влади у галузі охо-рони, використання і відтворення тваринного світу свід-чать про наявність у фауністичній сфері таких спеціальнихфункцій державного управління:

забезпечення ведення державного обліку чисельностіта обліку обсягів добування об'єктів тваринного світу;

проведення моніторингу тваринного світу;

ведення державного кадастру тваринного світу тощо.Для забезпечення охорони та організації раціонального

використання тваринного світу проводиться державнийоблік чисельності та облік обсягів добування об'єктівтваринного світу. Зазначене здійснюється за рахунокдержавного і місцевих бюджетів за єдиними системами.Порядок ведення обліку тварин та обсягу їх добуваннявстановлюється спеціально уповноваженим центральниморганом виконавчої влади з охорони навколишнього при-родного середовища за погодженням із спеціально уповно-важеним центральним органом виконавчої влади з питаньстатистики, заінтересованими органами виконавчої вла-ди та відповідними науковими установами (ст. 56 ЗаконуУкраїни «Про тваринний світ»).

На підставі ст. 15 Модельного закону про тваринний світмоніторинг тваринного світу - це державна система ре-гулярних спостережень за розповсюдженням, чисельністю,фізичним станом об'єктів тваринного світу, структурою,якістю та площею середовища їх існування.

Моніторинг тваринного світу проводиться відповіднодо єдиної державної системи з метою своєчасного вияв-лення, попередження та подолання наслідків негативнихпроцесів та явищ для збереження біологічного різноманіт-тя та забезпечення науково обґрунтованого використанняоб'єктів тваринного світу.

Згідно з п. 1 Положення про порядок ведення держав-ного кадастру тваринного світу, яке затверджене поста-новою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994року № 772[228], державний кадастр тваринного світу - цесистематизована сукупність відомостей про географічнепоширення видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан,характеристики середовища їх перебування і сучасного гос-подарського використання, а також інших даних, необхід-них для забезпечення охорони і раціонального використаннятваринного світу.

Він ведеться на всій території України, її континенталь-ному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.Ведення кадастрових робіт на територіях, що не перебу-вають під її юрисдикцією, Україна здійснює відповідно доукладених міжнародних договорів.

Міністерство охорони навколишнього природного се-редовища України та його органи на місцях визначаютьголовні і базові наукові організації та установи, на які по-кладається ведення державного кадастру тваринного світуі які відповідають за виконання кадастрових робіт за окре-мими видами (групами видів) тварин.

Визначення головних наукових організацій та установ,на які покладається його ведення, здійснюється за пого-дженням з Національною академією наук та міністерства-ми і відомствами, у віданні яких вони перебувають.

Головні наукові організації та установи розробляютьінструкції щодо ведення державного кадастру тваринногосвіту, координують роботи базових організацій та установ,обробляють і узагальнюють одержану інформацію, готуютьїї до розгляду в Міністерстві охорони навколишнього при-родного середовища України.

Базові наукові організації та установи здійснюють по-точне проведення кадастрових робіт, збір і оброблення пер-винних даних на закріплених за ними територіях за певни-ми видами (групами видів) тварин і передають ці дані дляузагальнення відповідним головним науковим організаці-ям чи установам.

До повноважень Верховної Ради Автономної РеспублікиКрим, обласних, Київської та Севастопольської міських, ра-

327

йонних, сільських, селищних, міських, районних у містах (девони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтво-рення тваринного світу належить:

організація розроблення і затвердження республікан-ських та інших територіальних програм з питань охо-рони, використання і відтворення тваринного світу;

вирішення в установленому законодавством порядкупитань щодо надання в користування мисливськихугідь та рибогосподарських водних об'єктів;

організація та здійснення заходів щодо охорони тва-ринного світу та поліпшення середовища його існу-вання;

здійснення інших повноважень, передбачених законом(ст. 15 Закону України «Про тваринний світ»).