§ 5. Юридична відповідальність запорушення фауністичного законодавства

магниевый скраб beletage

Згідно зі ст. 63 Закону України «Про тваринний світ»порушення законодавства в галузі охорони, використанняі відтворення тваринного світу тягне за собою адміністра-тивну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальністьвідповідно до закону.

Відповідальність за порушення законодавства в галузіохорони, використання і відтворення тваринного світу не-суть особи, винні в:

порушенні встановленого законодавством порядку на-дання об'єктів тваринного світу в користування;

порушенні правил використання об'єктів тваринногосвіту;

незаконному вилученні об'єктів тваринного світу зприродного середовища;

перевищенні лімітів і порушенні інших встановленихзаконодавством вимог використання об'єктів тварин-ного світу;

невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

порушенні встановлених законодавством вимог щодоохорони середовища існування, умов розмноження ішляхів міграції тварин, самовільному випалюванні су-хої рослинності або її залишків;

порушенні правил зберігання, транспортування, засто-сування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту,мінеральних добрив та інших речовин (препаратів);

порушенні правил створення, поповнення, зберігання,використання та державного обліку зоологічних ко-лекцій, торгівлі ними, а також установленого законо-давством порядку їх пересилання, ввезення в Україну івивезення за її митну територію;

самовільному або з порушенням установленого за-конодавством порядку переселенні, акліматизації тасхрещуванні тварин, а також виведенні і використаннігенетично змінених організмів;

жорстокому поводженні з тваринами;

приховуванні та перекрученні інформації про стан ічисельність об'єктів тваринного світу та їх викорис-тання;

невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин,погіршенню середовища їх існування та ліквідації не-гативного впливу на тваринний світ;

порушенні порядку придбання, реалізації, пересилан-ня і вивезення за межі України, ввезення на її терито-рію диких тварин та інших об'єктів тваринного світу;

невиконанні встановлених законодавством вимог щодоохорони видів тварин, занесених до Червоної книгиУкраїни або до переліків видів тварин, що підлягаютьособливій охороні;

виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні за-боронених знарядь добування тварин;

16) невиконанні законних розпоряджень посадових осіборганів, що здійснюють державний контроль та управ-ління у галузі охорони, використання і відтвореннятваринного світу.

Законом може бути встановлено відповідальність і заінші порушення законодавства в галузі охорони, викорис-тання та відтворення тваринного світу.

Адміністративна відповідальність за порушеннянорм фауністичного законодавства наступає за: знищен-ня корисної для лісу фауни (ст. 76 КУпАП); порушенняправил використання об'єктів тваринного світу (ст. 85КУпАП); виготовлення та збут заборонених знарядь до-бування об'єктів тваринного або рослинного світу (ст. 851КУпАП); експлуатацію на водних об'єктах водозабірнихспоруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням (ст.861 КУпАП); порушення вимог щодо охорони середовищаперебування і шляхів міграції, переселення, акліматизаціїта схрещування диких тварин (ст. 87 КУпАП); незаконневивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тва-ринного і рослинного світу (ст. 88 КУпАП); порушення по-рядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослин-ного світу, правил утримання диких тварин у неволі або внапіввільних умовах (ст. 881 КУпАП); порушення правилстворення, поповнення, зберігання, використання або дер-жавного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгів-лі ними (ст. 882 КУпАП); жорстоке поводження з тварина-ми (ст. 89 КУпАП); порушення вимог щодо охорони видівтварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст.90 КУпАП); перевищення лімітів та нормативів викорис-тання природних ресурсів (ст. 912 КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність в галузі охорони,використання і відтворення тваринного світу передбачаєвідшкодування шкоди. Так, відповідно до ст. 63 ЗаконуУкраїни «Про тваринний світ» підприємства, установи, ор-330ганізації та громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, за-подіяну ними внаслідок порушення законодавства в галузіохорони, використання і відтворення тваринного світу, впорядку та розмірах, встановлених законодавством.

Незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу,виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушеньпідлягають безоплатному вилученню в установленому за-коном порядку.

Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що вве-зені на територію України або вивозяться за її межі з по-рушенням законодавства, підлягають у встановленому за-коном порядку конфіскації або безоплатному вилученню іреалізуються згідно з правилами, встановленими спеціаль-но уповноваженим центральним органом виконавчої владиз питань охорони навколишнього природного середовищаза погодженням з центральним органом виконавчої влади зпитань ветеринарної та санітарної медицини.

У разі вилучення незаконно добутих живих тварин по-винні бути вжиті заходи щодо їх збереження, і за можли-вості - повернення у природне середовище.

Відшкодування збитків, завданих унаслідок порушеннязаконодавства у галузі мисливського господарства та по-лювання згідно зі ст. 43 Закону України «Про мисливськегосподарство та полювання» здійснюється добровільно абоза рішенням суду відповідно до законодавства за затвер-дженими в установленому порядку таксами.

Такси для обчислення розміру відшкодування збит-ків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузімисливського господарства та полювання, затверджуютьсяспеціально уповноваженим центральним органом виконав-чої влади у галузі охорони навколишнього природного се-редовища і спеціально уповноваженим центральним орга-ном виконавчої влади в галузі мисливського господарствата полювання за погодженням з центральним органом ви-конавчої влади з питань фінансів.

У разі неможливості вилучення незаконно добутоїпродукції полювання (якщо вона використана порушни-ком в особистих цілях або з його вини стала непридатноюдля використання) порушник відшкодовує її вартість, якаобчислюється виходячи з ринкових цін на м'ясо, шкіря-ну, хутрову та іншу сировину вищого сорту, що діють начас відшкодування, у таких розмірах (не менш як): зубр:м'ясо - 300 кілограмів, шкура - 50 кілограмів; лось: м'ясо -130 кілограмів, шкура - 30 кілограмів; олень благородний:м'ясо - 80 кілограмів, шкура - 20 кілограмів; олень плямис-тий: м'ясо - 50 кілограмів, шкура - 15 кілограмів; кабан:м'ясо - 60 кілограмів, шкура - 10 кілограмів; лань: м'ясо -40 кілограмів, шкура - 5 кілограмів; козуля, муфлон: м'ясо -15 кілограмів, шкура - 3 кілограми; ведмідь: м'ясо - 100 кі-лограмів, шкура - 250 квадратних дециметрів; бобер: м'ясо- 5 кілограмів; заєць-русак, бабак, нутрія вільна: м'ясо - 3кілограми; лебідь, дрофа: м'ясо - 5 кілограмів; глухар, гуси:м'ясо - 3 кілограми; тетерук, фазан, кріль дикий: м'ясо -1 кілограм; качки, лиска: м'ясо - 0,5 кілограма; інша дрібнаперната дичина: м'ясо - 0,3 кілограма.

Кримінальна відповідальність відповідно до Кримі-нального кодексу України застосовується за наступні злочин-ні діяння: незаконне полювання (ст. 248); незаконне заняттярибним, звіриним або іншим водним добувним промислом(ст. 249); проведення вибухових робіт з порушенням правилохорони рибних запасів (ст. 250); порушення ветеринарнихправил (ст. 251); жорстоке поводження з тваринами (ст. 299).

Поняттям предмета злочину сучасне кримінальне законо-давство України охоплює хребетних, тобто живі організми, якіздатні рухатись і відчувати, мають спинний хребет, утворенийланцюгом кісток або хрящів, що йде вздовж спини і містить усобі спинний мозок. До них належать риби, птахи, ссавці. При332цьому не мають кримінально-правового значення наявність чивідсутність у таких тварин господарів, їх перебування у станіприродної свободи чи неволі, господарське призначення, станорганізму тощо[229]. Злочин може вчинятися як стосовно тварин,які перебувають у власності винного, так і будь-яких інших(належних іншим власникам, безгосподарних, диких)[230].

Дисциплінарна відповідальність за порушення фа-уністичного законодавства визначена ч. 1 ст. 42 ЗаконуУкраїни «Про мисливське господарство та полювання».Вона наступає у разі невиконання або неналежного вико-нання працівниками своїх посадових обов'язків щодо охо-рони, використання і відтворення тваринного світу. При-тягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюєтьсяна підставі норм Кодексу законів про працю України.

Контрольні питання

Охарактеризуйте тваринний світ як об'єкт правовоїохорони та використання.

Назвіть законодавчо визначені об'єкти тваринного сві-ту.

Які є форми права власності на тваринний світ?

Викладіть види права користування об'єктами тварин-ного світу.

Відповідно до яких нормативно-правових актів здій-снюється правове регулювання охорони, раціонально-го використання та відтворення тваринного світу?

Назвіть органи управління та контролю у галузі охоро-ни, використання і відтворення тваринного світу.

Які види юридичної відповідальності застосовуються

Розділ ХV. Право користуванняприродно-заповідним фондом України

§ 1. Природно-заповідний фонд як об'єкт правової охо-рони та використання.

§ 2. Правове регулювання використання територій таоб'єктів природно-заповідного фонду.

§ 3. Управління в галузі організації, охорони та вико-ристання природно-заповідного фонду.

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законо-давства про природно-заповідний фонд.