§ 3. Правові основи ведення кадастрів у галузіохорони та використання курортнихі лікувально-оздоровчих зон

магниевый скраб beletage

Ведення Державного кадастру природних територій ку-рортів здійснюється відповідно до Порядку створення і ве-дення Державного кадастру природних територій курортів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від23 травня 2001 року № 562[243].

Державний кадастр природних територій курортівє зводом відомостей у текстовій, цифровій та графічній(картографічній) формі про правовий статус, належність,режим, географічне положення, площу, кліматичні особли-вості, види та запаси природних лікувальних ресурсів, якісніхарактеристики природних територій курортів, їх ліку-вальну, профілактичну, реабілітаційну, природоохоронну,наукову, рекреаційну та іншу цінність.

Відомості про природні території курортів включають-ся до Кадастру за адміністративно-територіальним прин-ципом та за видами природних лікувальних ресурсів, асаме - мінеральних і термальних вод, лікувальних грязейта озокериту, ропи лиманів та озер, акваторій морів, кліма-тичних, ландшафтних, екологічних та інших умов.

Відомості для ведення Державного кадастру природнихтериторій курортів подаються з документованих джерелінформації, зокрема:

про властивості земель - за даними Державного зе-мельного кадастру;

про реабілітаційну, профілактичну, наукову, рекреа-ційну цінність курорту - за даними Міністерства охо-рони здоров'я України;

про географічне положення територій курортів - за да-ними Державного картографо-геодезичного фонду;

про інженерно-геологічний стан територій курортів -за даними Державного інформаційного геологічногофонду;

про будинки, споруди та інженерну інфраструктуру натериторії курортів - за даними містобудівного када-стру населених пунктів;

про стан навколишнього природного середовища, при-родні ресурси, кліматичні характеристики - за данимиМіністерства охорони навколишнього природного се-редовища України;

про наявність колективних та індивідуальних засобіврозміщення - за даними місцевих органів виконавчоївлади.

Для ведення Кадастру може використовуватися інфор-мація, одержана шляхом проведення спеціальних натурних

спостережень, аналітичних робіт тощо.

Дані Державного кадастру природних територій курор-тів застосовуються для:

здійснення більш раціонального поточного і перспек-тивного використання природних територій курортіввідповідно до затвердженої містобудівної документа-ції у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабі-літації, розвитку туризму та рекреації населення;

ефективного проведення природоохоронних заходів;

проведення моніторингу природних територій курор-тів;

забезпечення ефективного збирання, оброблення, збе-реження та аналізу інформації про стан довкілля і при-родних лікувальних та рекреаційних ресурсів на тери-торіях курортів та прогнозування їх змін під впливомгосподарської діяльності;

розроблення науково обґрунтованих рекомендаційщодо використання природних територій курортів;

Екологічне право України- вирішення інших питань, пов'язаних з використаннямта облаштуванням природних територій курортів.

Кадастр ведеться Держтурадміністрацією.

Користувачами Державного кадастру природних те-риторій курортів є центральні і місцеві органи виконавчоївлади, органи місцевого самоврядування, підприємства,установи, організації та громадяни.

Відомості з Кадастру надаються центральним і місце-вим органам виконавчої влади та органам місцевого само-врядування безоплатно.

Створення і ведення Державного кадастру природнихтериторій курортів здійснюється в межах асигнувань, щопередбачаються Держтурадміністрації у Державному бю-джеті України на відповідний рік.

Ведення Державного кадастру природних лікувальнихресурсів здійснюється на підставі Порядку створення і ве-дення Державного кадастру природних лікувальних ресур-сів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 26 липня 2001 року № 872[244].

Державний кадастр природних лікувальних ресур-сів є зводом відомостей про кількість, якість та інші важ-ливі характеристики всіх природних лікувальних ресурсів,що виявлені та підраховані на території України, а такожможливі обсяги, способи і режими їх використання.

До Державного кадастру природних лікувальних ресурсіввключаються відомості у формі текстових, цифрових та графічних(картографічних) матеріалів щодо видів (типів) природних ліку-вальних ресурсів: мінеральні і термальні води, лікувальні грязі таозокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти ікомплекси із сприятливими для лікування, медичної реабілітаціїта профілактики захворювань кліматичними умовами.

Для створення і ведення Кадастру використовуютьсявідомості з документованих джерел інформації, зокрема:

про медико-біологічну оцінку (бальнеологічний ви-сновок) якості та цінність природних лікувальних ре-сурсів, визначення методів їх використання - за дани-ми Міністерства охорони здоров'я України;

про природні об'єкти і комплекси із сприятливимидля лікування кліматичними умовами, їх екологічні таінженерно-геологічні характеристики - за даними Мініс-терства охорони здоров'я України і Міністерства охоро-ни навколишнього природного середовища України;

про експлуатаційні запаси, обсяги видобутку, підго-товки, переробки та характер використання родовищлікувальних підземних мінеральних вод, лікувальнихгрязей та інших корисних копалин, що належать доприродних лікувальних ресурсів, - за даними Держав-ного фонду родовищ корисних копалин;

про інженерну та транспортну інфраструктуру терито-рій поширення природних лікувальних ресурсів - заданими містобудівного кадастру населених пунктів;

про географічне положення природних лікувальних ресурсів- за даними Державного картографо-геодезичного фонду.

Для створення і ведення Державного кадастру природ-них лікувальних ресурсів може використовуватися інфор-мація, одержана шляхом проведення спеціальних натурнихспостережень, аналітичних робіт тощо.

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів за-стосовується для:

здійснення ефективного поточного і перспективно-го використання природних лікувальних ресурсів усанаторно-курортному лікуванні, медичній реабіліта-ції, рекреації населення;

забезпечення раціонального видобутку, використаннята охорони природних лікувальних ресурсів;

створення сприятливих умов для лікування, профілак-тики захворювань та відпочинку людей;

удосконалення системи проведення природоохо-ронних заходів, створення округів і зон санітарної(гірничо-санітарної) охорони курортів;

вирішення інших питань, пов'язаних з використаннямприродних лікувальних ресурсів.

Кадастр створюється і ведеться Міністерством охорониздоров'я України.

Користувачами Державного кадастру природних ліку-вальних ресурсів є центральні і місцеві органи виконавчоївлади, органи місцевого самоврядування, підприємства,установи, організації та громадяни.

Відомості Кадастру надаються центральним і місцевиморганам виконавчої влади та органам місцевого самовряду-вання безоплатно.

Створення і ведення Державного кадастру природнихлікувальних ресурсів здійснюється в межах асигнувань, щопередбачаються Міністерству охорони здоров'я України уДержавному бюджеті України на відповідний рік.

Контрольні питання

Охарактеризуйте рекреаційні, курортні і лікувально-оздоровчі зони як об'єкти правової охорони.

Відповідно до яких нормативно-правових актів здійсню-ється правове регулювання раціонального використаннярекреаційних, курортних і лікувально-оздоровчих зон?

Дайте визначення поняттю «Державний кадастр при-родних територій курортів».

Яка нормативно-правова база ведення Державного ка-дастру природних територій курортів?

Розкрийте зміст поняття «Державний кадастр природ-них лікувальних ресурсів».

Який нормативно-правовий акт регламентує порядокведення Державного кадастру природних лікувальнихресурсів?

Розділ XVII. Правове регулювання охорониатмосферного повітря

§ 1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони.

§ 2. Правові засади стандартизації і нормування у галузіохорони атмосферного повітря.

§ 3. Управління та контроль у галузі охорони атмосфер-ного повітря.

§ 4. Юридична відповідальність за порушення законо-давства в галузі охорони атмосферного повітря.