§ 1. Атмосферне повітря як об'єктправової охорони

магниевый скраб beletage

Земне життя існує, поки існує земна атмосфера - зо-внішня оболонка планети, своєрідний її покрив, захиснийекран від несприятливої дії космосу.

Атмосфера являє собою шар повітря навколо Землі. Ви-соту його точно визначити неможливо, оскільки у верхніхмежах атмосфера перебуває в надзвичайно розрідженомустані і грань переходу її в космічний простір невловима.

Атмосферне повітря є однією із головних умов життє-діяльності людини. Його значення важко переоцінити хочаб тому, що без їжі людина може прожити тижні, без води -дні, без повітря - хвилини.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону атмосфер-ного повітря» в редакції Закону від 21 червня 2001 року№ 2556-ІІІ[245] атмосферне повітря - це життєво важли-вий компонент навколишнього природного середовища, якийявляє собою природну суміш газів, що знаходиться за меж-ами жилих, виробничих та інших приміщень; охорона ат-мосферного повітря - це система заходів, пов'язаних іззбереженням, поліпшенням та відновленням стану атмос-ферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його за-бруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних табіологічних факторів.

Відносини в галузі охорони атмосферного повітря ре-гулюються законами України «Про охорону атмосферногоповітря», «Про охорону навколишнього природного серед-овища», постановами Кабінету Міністрів України «Про за-твердження переліку найбільш поширених і небезпечнихзабруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітряпідлягають регулюванню», «Про Порядок розроблення тазатвердження нормативів екологічної безпеки атмосфер-ного повітря», «Про затвердження Порядку розробленнята затвердження нормативів граничнодопустимих викидівзабруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та ін.

Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітрявідповідно до Закону України «Про охорону атмосферно-го повітря» повинно здійснюватися під час застосуванняпестицидів та агрохімікатів (ст. 18) і видобування надр тапроведення вибухових робіт (ст. 19). Крім того, атмосфер-не повітря має охоронятися від забруднення виробничими,побутовими та іншими відходами (ст. 20).

На підставі ст. 11 Закону України «Про охорону ат-мосферного повітря» викиди забруднюючих речовин ватмосферне повітря стаціонарними джерелами можутьздійснюватися після отримання дозволу, який видаєть-ся територіальним органом спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади з питань охоронинавколишнього природного середовища за погодженняміз територіальним органом спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади з питань охорониздоров'я.

Перелік установ, організацій та закладів, яким надаєть-ся право на розробку документів, що обґрунтовують обсягивикидів для підприємств, установ, організацій та громадян -суб'єктів підприємницької діяльності, визначається спеціаль-368но уповноваженим центральним органом виконавчої влади зпитань охорони навколишнього природного середовища.

Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з пору-шенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин ватмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологіч-них факторів на його стан, передбачених дозволами, можебути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або при-пинена відповідно до законодавства (ст. 12 Закону України«Про охорону атмосферного повітря»).

Рівні впливу фізичних та біологічних факторів на станатмосферного повітря, вимоги щодо їх скорочення встанов-люються згідно з ч. 1 ст. 13 Закону України «Про охоронуатмосферного повітря» відповідним дозволом на основі за-тверджених нормативів. Порядок розроблення, видачі таоплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на рівні впли-ву фізичних та біологічних факторів на стан атмосферногоповітря, та обліку підприємств, установ, організацій і гро-мадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отри-мали такі дозволи, встановлюється Кабінетом МіністрівУкраїни.

Викиди забруднюючих речовин і вплив на стан атмос-ферного повітря фізичних та біологічних факторів, дляяких не встановлено відповідних нормативів екологічноїбезпеки, допускаються у виняткових випадках лише з до-зволу територіальних органів спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади з питань охоронинавколишнього природного середовища та територіальнихорганів спеціально уповноваженого центрального органувиконавчої влади з питань охорони здоров'я за умови, щоза цей період буде встановлено відповідний норматив тавжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного по-вітря (ст. 14 Закону України «Про охорону атмосферногоповітря»).

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруд-нюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря під-лягають регулюванню, затверджений постановою Кабіне-ту Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598[246],вміщує:

найбільш поширені забруднюючі речовини: оксиди азоту;бенз(а)пірен; діоксид та інші сполуки сірки; оксид вуг-лецю; озон; речовини у вигляді суспендованих твердихчастинок (мікрочастинки та волокна); свинець та йогосполуки; формальдегід;

небезпечні забруднюючі речовини: метали та їх сполуки;органічні аміни; леткі органічні сполуки; стійкі орга-нічні сполуки; хлор, бром та їх сполуки; фтор та йогосполуки; ціаніди; фреони; арсен та його сполуки.

Організаційно-правовий механізм щодо забезпеченняохорони атмосферного повітря передбачає:

збір за забруднення навколишнього природного серед-овища;

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушен-ня законодавства про охорону атмосферного повітря;

надання підприємствам, установам, організаціям тагромадянам - суб'єктам підприємницької діяльностіподаткових, кредитних та інших пільг у разі впрова-дження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозбері-гаючих технологій, застосування заходів щодо регу-лювання діяльності, що впливає на клімат, здійсненняінших природоохоронних заходів з метою скороченнявикидів забруднюючих речовин та зменшення рівніввпливу фізичних і біологічних факторів на атмосфер-не повітря;

участь держави у фінансуванні екологічних заходів і бу-дівництві об'єктів екологічного призначення (ст. 22 За-кону України «Про охорону атмосферного повітря»).