§ 3. Управління та контроль у галузі охорониатмосферного повітря

магниевый скраб beletage

На підставі ст. 3 Закону України «Про охорону атмос-ферного повітря» державне управління в галузі охорониатмосферного повітря відповідно до закону здійснюють:

Кабінет Міністрів України;

спеціально уповноважений центральний орган вико-навчої влади з питань охорони навколишнього при-родного середовища;

спеціально уповноважений центральний орган вико-навчої влади з питань охорони здоров'я;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевідержавні адміністрації, інші центральні та місцеві ор-гани виконавчої влади, органи місцевого самовряду-вання.

На законодавчому рівні основна увага приділена такимспеціальним функціям державного управління у галузіохорони атмосферного повітря як стандартизація, норму-вання, державний облік та моніторинг. Правове регулю-вання стандартизації і нормування у зазначеній галузі див.у § 2 цього розділу.

Державному обліку в галузі охорони атмосферного пові-тря підлягають:

об'єкти, які справляють або можуть справити шкідли-вий вплив на здоров'я людей та на стан атмосферногоповітря;

види та обсяги забруднюючих речовин, що викидають-ся в атмосферне повітря;

види і ступені впливу фізичних та біологічних факто-рів на стан атмосферного повітря.

Державний облік у галузі охорони атмосферного пові-тря здійснюється за єдиною системою у порядку, визначе-ному Кабінетом Міністрів України (ст. 31 Закону України«Про охорону атмосферного повітря»).

Згідно з п. 2 Порядку ведення державного обліку в га-лузі охорони атмосферного повітря, затвердженого поста-новою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року№ 1655[252], державний облік ведеться з метою: забезпеченнядержавного контролю в галузі охорони атмосферного по-вітря та прогнозування зміни його стану; розробленнядержавних, регіональних, місцевих екологічних програмта програм у галузі охорони здоров'я, здійснення інших за-ходів щодо зменшення ступеня забруднення атмосферно-го повітря; регулювання викидів забруднюючих речовин ватмосферне повітря із стаціонарних та пересувних джерел,ступенів впливу на його стан фізичних та біологічних фак-торів.

На підставі п. 3 цього Порядку державний облік вклю-чає: взяття на облік об'єктів, які справляють шкідливийвплив; ведення на об'єктах первинного обліку стаціонар-них джерел, які справляють шкідливий вплив; складеннядержавної статистичної звітності в галузі охорони атмос-ферного повітря за стаціонарними та пересувними дже-релами, які справляють шкідливий вплив; проведення ін-вентаризації викидів та обсягів забруднюючих речовин назазначених об'єктах.

Взяття на державний облік об'єктів, які справляютьшкідливий вплив, здійснює Міністерство охорони навко-лишнього природного середовища України за критерія-ми, встановленими цим Міністерством за погодженням зДержкомстатом (п. 4 Порядку ведення державного облікув галузі охорони атмосферного повітря).

Згідно зі ст. 32 Закону України «Про охорону атмос-ферного повітря» моніторинг у галузі охорони атмосфер-ного повітря проводиться з метою отримання, збирання,оброблення, збереження та аналізу інформації про викидизабруднюючих речовин та рівень забруднення атмосфер-ного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступенянебезпечності та розроблення науково обґрунтованих ре-комендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмос-ферного повітря.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря єскладовою частиною державної системи моніторингу на-вколишнього природного середовища.

Порядок організації та проведення моніторингу в галу-зі охорони атмосферного повітря, затверджений постано-вою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №343[253], визначає об'єкти моніторингу атмосферного повітря,а саме:

атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря(п. 2).

Моніторинг атмосферного повітря проводиться Мініс-терством охорони навколишнього природного середовищаУкраїни разом з іншими суб'єктами моніторингу атмос-ферного повітря в рамках Програми проведення в Украї-ні моніторингу атмосферного повітря та відповідних регі-ональних (місцевих) програм (п. 4 Порядку організації тапроведення моніторингу в галузі охорони атмосферногоповітря).

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про охорону атмос-ферного повітря» контроль у галузі охорони атмосферного по-вітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимогзаконодавства про охорону атмосферного повітря місцевимиорганами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-вання, посадовими особами цих органів, а також підприєм-ствами, установами, організаціями та громадянами.

Законом України «Про охорону атмосферного повітря»визначено три форми контролю у галузі охорони атмос-ферного повітря: державний, виробничий, громадський.

Так, згідно зі ст. 28 Закону України «Про охорону ат-мосферного повітря» державний контроль у галузі охорониатмосферного повітря здійснюється спеціально уповно-важеним центральним органом виконавчої влади з питаньохорони навколишнього природного середовища, його те-риторіальними органами, а також іншими спеціально упо-вноваженими на це органами виконавчої влади.

Порядок здійснення державного контролю у галузі охоро-ни атмосферного повітря визначається відповідно до закону.

Виробничий контроль за охороною атмосферного пові-тря здійснюється підприємствами, установами, організаці-ями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяль-ності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщовона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного по-вітря (ст. 29 Закону України «Про охорону атмосферногоповітря»).

Громадський контроль у галузі охорони атмосферногоповітря на підставі ст. 30 Закону України «Про охорону ат-мосферного повітря» здійснюється громадськими інспек-торами охорони навколишнього природного середовищавідповідно до Закону України «Про охорону навколиш-нього природного середовища».