§ 4. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря

магниевый скраб beletage

Законом України «Про охорону атмосферного повітря»перелік видів юридичної відповідальності за порушення за-конодавства в галузі охорони атмосферного повітря не вста-новлений. Проте норми чинного кримінального, адміністра-тивного, цивільного, трудового законодавства та практика їхзастосування свідчать про наявність у даній галузі наступ-них видів юридичної відповідальності: кримінальної, адміні-стративної, цивільно-правової, дисциплінарної.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону ат-мосферного повітря» відповідальність за порушення зако-нодавства в галузі охорони атмосферного повітря передба-чена за:

порушення прав громадян на безпечне для життя іздоров'я навколишнє природне середовище;

перевищення нормативів допустимих викидів забруд-нюючих речовин стаціонарних джерел в атмосфернеповітря та нормативів гранично допустимого впливуфізичних та біологічних факторів стаціонарних дже-рел;

перевищення нормативів вмісту забруднюючих речо-вин у відпрацьованих газах пересувних джерел;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітрябез дозволу спеціально уповноважених на те органіввиконавчої влади відповідно до закону;

перевищення обсягів викидів забруднюючих речовин,встановлених у дозволах на викиди забруднюючих ре-човин в атмосферне повітря;

недотримання вимог, передбачених дозволом на вики-ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

провадження незаконної діяльності, що негативновпливає на погоду і клімат;

впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторськихпропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів,а також закупівлі в інших державах та експлуатації техно-логічного устаткування, транспортних засобів та іншихоб'єктів, які не відповідають вимогам, встановленим зако-нодавством про охорону атмосферного повітря;

порушення встановлених законодавством правилскладування та утилізації промислових і побутовихвідходів, транспортування, зберігання і застосуванняпестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднен-ня атмосферного повітря;

проектування і будівництво об'єктів з порушеннямвстановлених законодавством норм та вимог до охоро-ни атмосферного повітря;

невиконання розпоряджень та приписів органів, якіздійснюють державний контроль у галузі охорони ат-мосферного повітря;

ненадання передбаченої законодавством своєчасної,повної та достовірної інформації про стан атмосферно-го повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосфер-не повітря, джерела забруднення, а також приховуван-ня або перекручення відомостей про стан атмосферногоповітря, викиди забруднюючих речовин в атмосфернеповітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслі-док забруднення атмосферного повітря;

недотримання норм екологічної безпеки, державнихсанітарних норм при проектуванні, розміщенні, бу-дівництві та введенні в експлуатацію нових і рекон-струйованих підприємств, споруд та інших об'єктів,удосконаленні існуючих і впровадженні нових техно-логічних процесів та устаткування.

Законами може бути встановлена відповідальність і заінші види правопорушень в галузі охорони атмосферногоповітря.

Кримінальна відповідальність за порушення норм зако-нодавства в галузі охорони атмосферного повітря передбаченаза забруднення атмосферного повітря (ст. 241 КК України).

Під кримінально-правовим забрудненням атмосферногоповітря (у рамках ст. 241 КК України) необхідно розуміти:1) в контексті ч. 1 ст. 241 КК України - умисну, забороне-ну цим Кодексом дію чи бездіяльність суб'єкта, що поля-гає в забрудненні атмосферного повітря шкідливими дляжиття, здоров'я людей та для навколишнього природногосередовища речовинами, відходами або іншими матеріала-ми промислового або іншого виробництва, що призводить382до модифікації (зміни природних властивостей та складуатмосферного повітря) фізичних, хімічних чи біологічнихвластивостей складу цього повітря, що створило небезпекудля життя й здоров'я людей чи для навколишнього природ-ного середовища (як можливого й реального в майбутньомунаслідку); 2) в контексті ч. 2 ст. 241 КК України - умиснуабо необережну до діяння і лише необережну до наслід-ків форму вини, заборонену цим Кодексом дію чи безді-яльність, що полягає в забрудненні атмосферного повітряшкідливими для життя, здоров'я людей та навколишньогоприродного середовища речовинами, відходами або інши-ми матеріалами промислового або іншого виробництва, щопризвело до загибелі людей або їх захворювання, масовоїзагибелі об'єктів тваринного або рослинного світу[254].

Адміністративна відповідальність наступає за наступ-ні правопорушення у галузі охорони атмосферного повітря:порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речо-вин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічнихфакторів (ст. 78 КУпАП); порушення порядку здійсненнядіяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери іатмосферних явищ (ст. 781 КУпАП); недодержання вимогщодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлу-атацію і експлуатації підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП);випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувнихзасобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючихречовин у відпрацьованих газах (ст. 80 КУпАП); експлуа-тацію автомототранспортних та інших пересувних засобів зперевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин увідпрацьованих газах (ст. 81 КУпАП).

Цивільно-правова відповідальність у галузі охорониатмосферного повітря має вияв у відшкодуванні шкоди. Напідставі ст. 34 Закону України «Про охорону атмосферно-го повітря» шкода, завдана порушенням законодавства проохорону атмосферного повітря, підлягає відшкодуванню упорядку та розмірах, встановлених законом.

Дисциплінарна відповідальність за порушення зако-нодавства про охорону атмосферного повітря прямо не ви-значена нормативно-правовими актами. Проте на практиціособи, які порушують свої посадові обов'язки щодо охоро-ни атмосферного повітря (неналежним чином їх викону-ють, або взагалі не виконують) притягаються до дисциплі-нарної відповідальності на підставі норм Кодексу законівпро працю України.

Контрольні питання

Охарактеризуйте атмосферне повітря як об'єкт право-вої охорони.

На підставі яких нормативно-правових актів здійсню-ється стандартизація у галузі охорони атмосферногоповітря?

Дайте визначення нормативам у галузі охорони атмос-ферного повітря.

Які нормативно-правові акти є основою для нормуван-ня в галузі охорони атмосферного повітря?

Назвіть органи державного управління в галузі охоро-ни атмосферного повітря.

Яка мета державного обліку в галузі охорони атмос-ферного повітря?

Охарактеризуйте моніторинг в галузі охорони атмос-ферного повітря.

Які види контролю здійснюються в галузі охорони ат-мосферного повітря?

Назвіть види юридичної відповідальності за порушен-ня норм законодавства про охорону атмосферного по-вітря та дайте їм характеристику.

Розділ XVIII. Правова охоронанавколишнього природного середовища внаселених пунктах, сільському господарстві,промисловості, на транспорті і в атомнійенергетиці

§ 1. Правова охорона навколишнього природного серед-овища в населених пунктах.

§ 2. Правова охорона навколишнього природного серед-овища у сільському господарстві.

§ 3. Правова охорона навколишнього природного серед-овища в промисловості.

§ 4. Правова охорона навколишнього природного серед-овища на транспорті.

§ 5. Правова охорона навколишнього природного серед-овища в атомній енергетиці.