§ 4. Правова охорона навколишньогоприродного середовища на транспорті

магниевый скраб beletage

Значним забруднювачем довкілля є транспортна галузь,зокрема її рухомі засоби (автомобілі, тепловози, морські тарічкові судна), що використовують як пальне різні видинафтопродуктів, а також стаціонарні об'єкти матеріально-технічного забезпечення (склади пально-мастильних мате-ріалів, заправні станції, станції технічного обслуговування,майстерні тощо).

Істотної шкоди довкіллю завдають відпрацьовані газиавтомобілів, зливні води після миття автомобілів та їх агре-гатів, пари різних шкідливих речовин, кислот, матеріалів,які використовуються в технологічних процесах ремонтуавтомобілів.

Через великі обсяги використання пального авто-транспорт забруднює навколишнє природне середовищетоксичними компонентами: на рівні 25 відсотків - соля-ми свинцю, на рівні 50 відсотків - оксидом вуглецю. У 24великих містах України, зокрема в Києві, Харкові, Севас-тополі, Одесі, шкідливі викиди в атмосферне повітря вна-слідок роботи автотранспорту перевищують 50 відсотківзагальної їх кількості.

Залізничний транспорт України використовує приблиз-но 170 млн. куб. метрів води на рік. Близько 50 відсотківводи використовується на господарсько-питні потреби,безповоротні втрати води становлять понад 40 відсотків.Щороку в каналізаційні мережі, природні водойми заліз-ниця скидає понад 20 тис. тонн забруднюючих речовин, зяких майже 50 відсотків - без очищення. Основні забруд-нюючі речовини - це відпрацьовані гази тепловозів, нафто-продукти, фенол, аерозолі, сміття.

Більш як половина всього обсягу викидів забруднюю-чих речовин в атмосферне повітря річковим транспортомприпадає на відпрацьовані вихлопні гази двигунів судно-плавних засобів та автотранспорту - близько 500 тонн нарік на кожний великий річковий порт або транспортнийвузол.

Морський транспорт забруднює море відходами хар-чування, сміттям, нафтою та нафтопродуктами, що значнопогіршує екологічний стан моря, особливо в припортовихзонах (п. 4 Основних напрямів державної політики Украї-ни у галузі охорони довкілля, використання природних ре-сурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених402постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998року № 188/98-ВР).

Незважаючи на зазначені недоліки транспортної галузілюдство не може від неї відмовитися, оскільки транспорт єоднією з найважливіших галузей суспільного виробництваі покликаний задовольняти потреби населення та суспіль-ного виробництва в перевезеннях (ч. 1 ст. 1 Закону Украї-ни «Про транспорт» від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР[259]).

Транспортні засоби повинні відповідати вимогам безпе-ки, охорони праці та екології, державним стандартам, мативідповідний сертифікат (ст. 10 Закону України «Про тран-спорт»).

На підставі ст. 56 Закону України «Про охорону на-вколишнього природного середовища» підприємства,установи, організації, що здійснюють проектування, ви-робництво, експлуатацію та обслуговування автомобілів,літаків, суден, інших пересувних засобів, установок та ви-робництво і постачання пального, зобов'язані розробляти іздійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичностіта знешкодження шкідливих речовин, що містяться у від-працьованих газах та скидах транспортних засобів, перехо-ду на менш токсичні види енергії й пального, додержаннярежиму експлуатації транспортних засобів та інші заходи,спрямовані на запобігання й зменшення викидів та скидів унавколишнє природне середовище забруднюючих речовинта додержання встановлених рівнів фізичних впливів.

Виробництво і експлуатація транспортних та інших пе-ресувних засобів та установок, у викидах та скидах якихвміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нор-мативи, не допускається.

Керівники транспортних організацій та власники тран-спортних засобів несуть відповідальність за додержання

Екологічне право Українивстановлених для відповідного типу транспортного засобунормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьова-них газах, скидів забруднюючих речовин та впливу фізич-них факторів пересувних джерел на стан навколишньогоприродного середовища.

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про заліз-ничний транспорт» від 4 липня 1996 року № 273/96-ВР[260]рухомий склад, обладнання та інші технічні засоби, які по-стачаються залізничному транспорту, повинні відповідативимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охорони пра-ці, екологічної безпеки і мати відповідний сертифікат.

З метою відвернення і зменшення забруднення атмос-ферного повітря транспортними та іншими пересувнимизасобами і установками та впливу пов'язаних з ними фізич-них факторів на підставі ст. 17 Закону України «Про охо-рону атмосферного повітря» здійснюються:

розроблення та виконання комплексу заходів щодозниження викидів, знешкодження шкідливих речовині зменшення фізичного впливу під час проектування,виробництва, експлуатації та ремонту транспортних таінших пересувних засобів і установок;

переведення транспортних та інших пересувних засо-бів і установок на менш токсичні види палива;

раціональне планування та забудова населених пунк-тів з дотриманням нормативно визначеної відстані дотранспортних шляхів;

виведення з густонаселених житлових кварталів замежі міста транспортних підприємств, вантажноготранзитного автомобільного транспорту;

обмеження в'їзду автомобільного транспорту та іншихтранспортних засобів та установок у сельбищні, ку-рортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні та природно-заповідні зони, місця масового відпочинку та туризму;

поліпшення стану утримання транспортних шляхів івуличного покриття;

впровадження в містах автоматизованих систем регу-лювання дорожнього руху;

удосконалення технологій транспортування і зберіган-ня палива, забезпечення постійного контролю за якіс-тю палива на нафтопереробних підприємствах та авто-заправних станціях;

впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та комплекснихсистем перевірки нормативів екологічної безпеки тран-спортних та інших пересувних засобів і установок.

Проектування, виробництво та експлуатація транспорт-них та інших пересувних засобів і установок, вміст забруд-нюючих речовин у відпрацьованих газах яких перевищуєнормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороня-ються.

В Україні екологізація транспорту відповідно до Кон-цепції національної екологічної політики України на пері-од до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міні-стрів України від 17 жовтня 2007 року № 880-р, передбачає:розвиток екологічно безпечних видів транспорту; упрова-дження інноваційних проектів, спрямованих на зменшен-ня рівня шумового забруднення; оптимізацію дорожньогоруху на території великих міст, подальший розвиток гро-мадського електротранспорту; підтримку використанняавтотранспортних засобів, що відповідають європейськимстандартам; підвищення вимог до забезпечення екологіч-ної безпеки та надійності трубопровідного транспорту; гар-монізацію планів розвитку транспортної структури з ви-могами, принципами та пріоритетами розвитку екомережі,невиснажливого використання, відтворення та збереженнябіо- та ландшафтного різноманіття; стимулювання вико-ристання альтернативних видів палива.