§ 5. Правова охорона навколишньогоприродного середовища в атомній енергетиці

магниевый скраб beletage

Серед промислових об'єктів одним з основних забруд-нювачів атмосферного повітря є підприємства теплоенер-гетики (близько 30 відсотків усіх шкідливих викидів в ат-мосферу від стаціонарних джерел).

У галузі екології в тепловій енергетиці домінують двінайважливіші проблеми: забруднення атмосферного пові-тря і забруднення земель через накопичення значної кіль-кості відходів (золи, шлаків, пилу).

Головними місцями накопичення радіоактивних відхо-дів є атомні станції, на яких здійснюється їх первинна пе-реробка та тимчасове зберігання. На АЕС не існує повногоциклу первинної переробки відходів відповідно до вимогнорм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпе-ки, що призводить до нераціонального використання схо-вищ та збільшує ризик радіаційних аварій. У 30-кілометро-вій зоні Чорнобильської АЕС зберігається в тимчасових, непристосованих для зберігання сховищах велика кількістьрадіоактивних відходів, серед яких є відходи ядерної енер-гетики. Головним джерелом небезпеки у 30-кілометровійзоні Чорнобильської АЕС залишається об'єкт «Укриття»,в якому зосереджені небезпечні радіоактивні речовини таядерні матеріали, радіоактивність яких близько 20 млн.кюрі (п. 2 Основних напрямів державної політики Україниу галузі охорони довкілля, використання природних ресур-сів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених по-становою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року№ 188/98-ВР).

З метою прискорення виконання рішення Ради націо-нальної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року«Про стан реалізації заходів щодо зняття з експлуатаціїЧорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття»на екологічно безпечну систему», введеного в дію указом406

Президента України від 20 липня 2007 року № 660, Прези-дент України постановив Кабінету Міністрів України:

розробити за участю Національної академії наук Укра-їни і затвердити перелік першочергових робіт за Пла-ном здійснення заходів на об'єкті «Укриття», зокремау сфері поводження з рідкими радіоактивними відхо-дами об'єкта «Укриття» та щодо моніторингу стану па-ливовмісних матеріалів цього об'єкта, які мають бутивиконані у 2008-2012 роках;

провести переговори з Європейським банком рекон-струкції та розвитку щодо зарахування сум, профінан-сованих з Державного бюджету України на виконанняпершочергових робіт, як додаткового внеску Українидо Чорнобильського фонду «Укриття».

Відповідно до ч. 2 ст. 54 Закону України «Про охоро-ну навколишнього природного середовища» підприємства,установи та організації, що здійснюють господарську чиіншу діяльність, пов'язану з використанням радіоактивнихречовин у різних формах і з будь-якою метою, зобов'язанізабезпечувати екологічну безпеку цієї діяльності, що ви-ключала б можливість радіоактивного забруднення навко-лишнього природного середовища та негативного впливуна здоров'я людей у процесі видобутку, збагачення, тран-спортування, переробки, використання та захоронення ра-діоактивних речовин.

Державні органи по нагляду за безпечним веденнямробіт у промисловості і атомній енергетиці разом із спеці-ально уповноваженими державними органами управлінняв галузі охорони навколишнього природного середовищаі використання природних ресурсів систематично прово-дять перевірки стану екологічно небезпечних об'єктів тавиконання відповідних заходів і вимог щодо їх безпечноїексплуатації (ч. 1 ст. 66 Закону України «Про охорону на-вколишнього природного середовища»).

Атомна енергетика і атомна промисловість (у томучислі видобування і збагачення руди, виготовлення те-пловиділюючих елементів для атомних електростанцій,регенерація відпрацьованого ядерного палива, зберіганнячи утилізація радіоактивних відходів) входять до перелі-ку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищенуекологічну небезпеку. Зазначений перелік затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995року № 554[261].

Особливості здійснення дозвільної діяльності у сферівикористання ядерної енергії визначаються пріоритетніс-тю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язаніз необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі прийняттярішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.

Дозвільна діяльність є складовою частиною державногорегулювання у сфері використання ядерної енергії і перед-бачає на ряду з іншими заходами ліцензування діяльнос-ті, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосередньогоуправління реакторною установкою атомних електростан-цій (ст. 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфе-рі використання ядерної енергії»).

Згідно з довгостроковою концепцією широкого роз-витку теплоенергетики на основі твердого палива, з ме-тою докорінного оздоровлення екологічного стану про-понується: впровадження нових технологій спалюваннянизькоякісного вугілля в котлоагрегатах з циркулюючимкиплячим шаром і з внутрішньоцикловою газифікацієювугілля та використанням генераторного газу в парогазо-вих установках; застосування високоефективних парога-зових установок, які спалюють природний газ, під час мо-дернізації діючих газомазутних ТЕС (енергоблоків) та нановому будівництві; впровадження ефективних установоксіркоочищення під час спорудження нових енергоблоківта реконструкції діючих ТЕС; застосування сучасних ви-сокоефективних установок пиловловлювання на діючихенергоблоках та під час спорудження нових енергоблоків;поліпшення якості твердого палива зі зниженням йогозольності до 10 відсотків, а вмісту сірки - до 1-1,5 відсо-тка; розробка та впровадження систем очищення газів, щомають звести до мінімуму викиди в атмосферу пилу, спо-лук сірки, азоту, вуглецю тощо; здійснення програм щодоутилізації твердих відходів (золи, шламів та пилу) для по-треб будівельної індустрії; підвищення обсягів оборотноговодопостачання до 75-80 відсотків загального його обсягу;створення замкнутих систем водопідготовки і гідрозоло-видалення, нефільтруючих золошламовідвалів; впрова-дження ефективних засобів утилізації осадів очищенняводи в різних технологічних схемах; перегляд екологічнихнормативів та вимог залежно від можливостей економікита стану довкілля (п. 18 Основних напрямів державної по-літики України у галузі охорони довкілля, використанняприродних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки,затверджених постановою Верховної Ради України від 5березня 1998 року № 188/98-ВР).

Екологізація енергетики відповідно до Концепції наці-ональної екологічної політики України на період до 2020року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-їни від 17 жовтня 2007 року № 880-р, передбачає: підви-щення енергоефективності виробництва; розвиток аль-тернативної енергетики; мінімізацію негативного впливуатомної енергетики на довкілля; упровадження в енерге-тиці сучасних технологій та інноваційних проектів, що за-безпечать зменшення викидів забруднюючих речовин, зни-ження рівня шумового та електромагнітного забруднення,збільшення обсягів теплової та електричної енергії, яка ви-робляється когенераційними установками.

Контрольні питання

Відповідно до яких нормативно-правових актів в Укра-їні здійснюється охорона навколишнього природногосередовища в населених пунктах?

Назвіть особливості правового регулювання охоронинавколишнього природного середовища в населенихпунктах згідно із Законом України «Про охорону ат-мосферного повітря».

Охарактеризуйте нормативно-правові акти, нормияких регулюють охорону навколишнього природногосередовища у сільському господарстві.

Які нормативно-правові акти є основою правової охо-рони навколишнього природного середовища в про-мисловості?

Викладіть нормативно-правову базу правової охоронинавколишнього природного середовища на транспорті.

У чому полягають особливості правового регулюван-ня охорони навколишнього природного середовища ватомній енергетиці?

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ ХІХ. Міжнародне екологічне право

§ 1. Поняття міжнародного екологічного права.

§ 2. Джерела міжнародного екологічного права.

§ 3. Міжнародна відповідальність за екологічні право-порушення. Вирішення міжнародних екологічних спорів.