НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Катерина Анатоліївна РЯБЕЦЬ

ЕКОЛОГІЧНЕПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 20.03.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 27,5.Наклад 1500 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

1 Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України // Пра-во України. - 2003. - № 2. - С. 131.

6

5          Відомості Верховної Ради УРСР. - 1972. - № 24. - Ст. 200.

6          Звід законів СРСР. - 1977. - Т. 8. - С. 337-359.

з головних завдань природоохоронних та природоресурсних дер-жавних органів управління // МЕНЕДЖМЕНТ: Збірник науко-вих праць. - Вип. 4. - К.: Міжгалузевий інститут управління МОН,2005. - С. 160-161.

1 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. -К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 122.

2          Корнякова Т. Об'єкт посягання і система злочинів у сфері навколиш-нього природного середовища // Право України. - 2009. - № 2. - С. 121.

187

1 Синякевич І. Національна лісова політика щодо форм власнос-ті лісів. Якою вона повинна бути? // Деревообробник. - 2001. - №

6 (24). - С. 7-8.290

у разі порушення норм фауністичного законодавства?

1          Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 13. - Ст. 180.

[1] Воронцов А.И., Харитонова Н.З. Охрана природи: Учеб. посо- бие. - М.: Изд-во «Лесная промишленность», 1977. - С. 20.

[2] Охрана природи / А.Г. Банников, А.К. Рустамов, А.А. Вакулин; Под ред. А.Г. Банникова. - М.: Агропромиздат, 1985. - С. 20.

[3]  Гладков Н.А., Михеев А.В., Галушин В.М. Охрана природи: Учеб. пособие для студентов биолог. специал. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1975. - С. 27.

[4] Грозовський І. Охорона природи в Запорозькій Січі // Право України. - 1997. - № 12. - С. 104.

8

[5] Грозовський І. Охорона природи в Запорозькій Січі // Право України. - 1997. - № 12. - С. 105.

[6]  Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 4.

[7]         СУ РСФСР. - 1917. - № 1. - Ст. 3.

[8] Хронологічне зібрання законів, указів президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Української РСР. - Т. 1. - К.: Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1963. - С. 14-15.

[9]         СУ РСФСР. - 1918. - № 25. - Ст. 346.

[10]     Об охране окружающей среди: Сборник документов партии и правительства 1917-1985 гг. - М.: Политиздат, 1986. - С. 22-29.

[11]       ЗП УРСР. - 1919. - № 16. - Ст. 176.

[12]        СУ РСФСР. - 1919. - № 21. - Ст. 256.

[13]        СУ РСФСР. - 1920. - № 66. - Ст. 297.

[14]        СУ РСФСР. - 1920. - № 36. - Ст. 171.

[15]     Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянско- го правительства. - 1921. - № 49. - Ст. 259.

[16]        СУ РСФСР. - 1921. - № 65. - Ст. 492.

[17]     Павленко М.Г. Для нинішнього і майбутніх поколінь. - К.: Рад. школа, 1981. - С. 21.

[18]       ЗУ УРСР. - 1926. - № 32-33. - Ст. 259.

[19]        ЗП УРСР. - 1949. - № 11. - Ст. 40.

[20]        Відомості Верховної Ради УРСР. - 1960. - № 23. - Ст. 175.

[21]        Відомості Верховної Ради УРСР. - 1967. - № 13. - Ст. 99.

[22]     Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалис- тических Республик. - М.: Изд-во «Известия Советов народних де- путатов СССР», 1977. - 48 с.

[23]     Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціа- лістичної Республіки. - К.: Політ. вид-во України, 1978. - 54 с.

[24]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1968. - № 51. - Ст. 485.

[25]       Відомості Верховної Ради УРСР. - 1970. - № 29. - Ст. 205.

[26]       СП СССР. - 1969. - № 26. - Ст. 150.

[27]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1970. - № 50. - Ст. 566.

РСР і союзних республік від 17 червня 1977 року6 та

[29]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1980. - № 41. - Ст. 845.

[30]       Звід законів СРСР. - 1981. - Т. 4. - С. 274-275.

[31]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1975. - № 29. - Ст. 435.

[32]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1975. - № 29. - Ст. 434.

[33]       Відомості Верховної Ради УРСР. - 1976. - № 27. - Ст. 225.

[34]     Лісовий кодекс УРСР від 13 грудня 1979 року. - К.: Урожай, 1981. - 59 с.

[35]        Відомості Верховної Ради СРСР. - 1980. - № 27. - Ст. 528.