НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Катерина Анатоліївна РЯБЕЦЬ

ЕКОЛОГІЧНЕПРАВО УКРАЇНИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 20.03.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 27,5.Наклад 1500 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

1 Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України // Пра-во України. - 2003. - № 2. - С. 131.

6

5          Відомості Верховної Ради УРСР. - 1972. - № 24. - Ст. 200.

6          Звід законів СРСР. - 1977. - Т. 8. - С. 337-359.

з головних завдань природоохоронних та природоресурсних дер-жавних органів управління // МЕНЕДЖМЕНТ: Збірник науко-вих праць. - Вип. 4. - К.: Міжгалузевий інститут управління МОН,2005. - С. 160-161.

1 Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. -К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 122.

2          Корнякова Т. Об'єкт посягання і система злочинів у сфері навколиш-нього природного середовища // Право України. - 2009. - № 2. - С. 121.

187

1 Синякевич І. Національна лісова політика щодо форм власнос-ті лісів. Якою вона повинна бути? // Деревообробник. - 2001. - №

6 (24). - С. 7-8.290

у разі порушення норм фауністичного законодавства?

1          Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 13. - Ст. 180.

[1] Воронцов А.И., Харитонова Н.З. Охрана природи: Учеб. посо- бие. - М.: Изд-во «Лесная промишленность», 1977. - С. 20.

[2] Охрана природи / А.Г. Банников, А.К. Рустамов, А.А. Вакулин; Под ред. А.Г. Банникова. - М.: Агропромиздат, 1985. - С. 20.

[3]  Гладков Н.А., Михеев А.В., Галушин В.М. Охрана природи: Учеб. пособие для студентов биолог. специал. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1975. - С. 27.

[4] Грозовський І. Охорона природи в Запорозькій Січі // Право України. - 1997. - № 12. - С. 104.

8

[5] Грозовський І. Охорона природи в Запорозькій Січі // Право України. - 1997. - № 12. - С. 105.

[6]  Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 4.

[7]         СУ РСФСР. - 1917. - № 1. - Ст. 3.

[8] Хронологічне зібрання законів, указів президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Української РСР. - Т. 1. - К.: Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1963. - С. 14-15.

[9]         СУ РСФСР. - 1918. - № 25. - Ст. 346.

[10]     Об охране окружающей среди: Сборник документов партии и правительства 1917-1985 гг. - М.: Политиздат, 1986. - С. 22-29.

[11]       ЗП УРСР. - 1919. - № 16. - Ст. 176.

[12]        СУ РСФСР. - 1919. - № 21. - Ст. 256.

[13]        СУ РСФСР. - 1920. - № 66. - Ст. 297.

[14]        СУ РСФСР. - 1920. - № 36. - Ст. 171.

[15]     Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянско- го правительства. - 1921. - № 49. - Ст. 259.

[16]        СУ РСФСР. - 1921. - № 65. - Ст. 492.

[17]     Павленко М.Г. Для нинішнього і майбутніх поколінь. - К.: Рад. школа, 1981. - С. 21.

[18]       ЗУ УРСР. - 1926. - № 32-33. - Ст. 259.

[19]        ЗП УРСР. - 1949. - № 11. - Ст. 40.

[20]        Відомості Верховної Ради УРСР. - 1960. - № 23. - Ст. 175.

[21]        Відомості Верховної Ради УРСР. - 1967. - № 13. - Ст. 99.

[22]     Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалис- тических Республик. - М.: Изд-во «Известия Советов народних де- путатов СССР», 1977. - 48 с.

[23]     Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціа- лістичної Республіки. - К.: Політ. вид-во України, 1978. - 54 с.

[24]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1968. - № 51. - Ст. 485.

[25]       Відомості Верховної Ради УРСР. - 1970. - № 29. - Ст. 205.

[26]       СП СССР. - 1969. - № 26. - Ст. 150.

[27]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1970. - № 50. - Ст. 566.

РСР і союзних республік від 17 червня 1977 року6 та

[29]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1980. - № 41. - Ст. 845.

[30]       Звід законів СРСР. - 1981. - Т. 4. - С. 274-275.

[31]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1975. - № 29. - Ст. 435.

[32]       Відомості Верховної Ради СРСР. - 1975. - № 29. - Ст. 434.

[33]       Відомості Верховної Ради УРСР. - 1976. - № 27. - Ст. 225.

[34]     Лісовий кодекс УРСР від 13 грудня 1979 року. - К.: Урожай, 1981. - 59 с.

[35]        Відомості Верховної Ради СРСР. - 1980. - № 27. - Ст. 528.

[36]        Відомості Верховної Ради УРСР. - 1981. - № 49. - Ст. 833.

[37]     Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Х.: Консум, 2001. - С. 207.

[38]     Юридична енциклопедія. - Т. 5. - К.: Вид-во «Українська ен- циклопедія», 2003. - С. 5.

[39]     Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Ко- пєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Ко- пєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - С. 126.

[40]     Добровольський В.В. Екологічні знання: Навч. посіб. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - С. 18.

18

[41] Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: Навчальний по- сібник за модульно-рейтинговою системою. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - С. 46.

[42]     Юридична енциклопедія. - Т. 3. - К.: Вид-во «Українська ен- циклопедія», 2001. - С. 617.

[43]     Юридична енциклопедія. - Т. 3. - К.: Вид-во «Українська енци- клопедія», 2001. - С. 617.

[44] Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

[45]  Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 25.

[46]     Малишко М.І. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2001. - С. 15.

[47]     Малишко М.І. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2001. - С. 15.

[48]     Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 5.

[49]     Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 7.

[50]     Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 7.

28

[51]     Бредіхіна В.Л. Право громадян на безпечне навколишнє при- родне середовище: Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.06. - Х., 2005. - С. 8.

[52] Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: МАУП, 2002. - С. 25.

[53]     Юридична енциклопедія. - Т. 5. - К.: Вид-во «Українська ен- циклопедія», 2003. - С. 133.

[54]     Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природно- го середовища. - К.: Знання, 2000. - С. 24.

[55]        Словарь иностранньїх слов. - М.: Рус. яз., 1989. - С. 409.

[56] Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Ко- пєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Ко- пєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - С. 134-135.

32

[57] Юридична енциклопедія. - Т. 3. - К.: Вид-во «Українська ен- циклопедія», 2001. - С. 497.

[58] Плотнікова О. Співвідношення екологічного права і екологіч- ного законодавства // Право України. - 1997. - № 11. - С. 48. 38

[59]     Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Ко- пєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Ко- пєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - С. 194.

[60]     Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юридичних факультетів вузів. - К.: Вентурі, 1996. - С. 19-20; Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 25-26; Тищенко Г.В. Екологіч- не право: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: ТП Пресс, 2003. - С. 24 та ін.

42

[61]     Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розви- тку // Вісник Академії правових наук. - 2003. - № 2/3. - С. 23.

[62]     Размєтаєв С.В. До питання розробки проекту Екологічного ко- дексу України // Екологічний вісник. - 2003. - № 3-4. - С. 20.

[63]     Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 30.

[64]     Рябець К.А. Адміністративно-правове регулювання екологіч- ної діяльності: Дис. ... к.ю.н.: 12.00.07. - К., 2007. - С. 75.

[65] Рябець К.А. Природоресурсове законодавство потребує вдо- сконалення // Юридична Україна. - 2005. - № 8. - С. 58. 48

[66]     Мірошниченко О.С. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні: Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.07. - Х., 2005. - С. 1.

[67]     Рябець К.А. Удосконалення адміністративно-правового регу- лювання забезпечення конституційного права громадян України щодо користування природними об'єктами права власності наро- ду // Актуальні проблеми прав людини та держави в умовах сві- тової глобалізації: Збірник наукових праць / Матеріали науково- практичної конференції молодих науковців. - К.: НАУУ. - 2006. - С. 38-40.

[68] Юридична енциклопедія. - Т. 3. - К.: Вид-во «Українська ен- циклопедія», 1999. - С. 130-131. 52

[69]     Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

[70]     Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормативно-правові акти з земельних питань. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 3.

[71]     Лісовий кодекс України: Закон України від 8 лютого 2006 року № 3404-IV // Урядовий кур'єр. Орієнтир. - 2006. - № 11. - С. 3-19.

53

[72]     Кодекс України про надра: Закон України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

[73]     Водний кодекс України: Закон України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189.

[74]        Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 16. - Ст. 132.

[75]        Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 14. - Ст. 97.

[76]        Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 27. - Ст. 230.

[77]        Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 546.

[78]        Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 502.

[79]        Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 8. - Ст. 54.

[80]        Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 30. - Ст. 201.

Ст. 337.

Ст. 348.

[83]        Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 15. - Ст. 73.

[84]        Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 10. - Ст. 100.

[85]        Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 25. - Ст. 355.

55

[86]        Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст.

248.

[87]        Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 11. - Ст. 148.

[88]        Офіційний вісник України. - 2006. - № 16. - Ст. 1207.

[89]        Офіційний вісник України. - 2007. - № 79. - Ст. 2961.

[90] Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Са- талкін, Г.О. Білявський та ін. - К.: Либідь, 2004. - С. 154.

[91] Рябець К.А. Організаційно-правові засади функціонування та діяльності спеціальних органів управління у галузі охорони навко- лишнього природного середовища в Україні // Сучасні проблеми управління: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конференції. - К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2005. - С. 160.

[92] Файоль А. Учение об управлении // Научная организация труда и управления /Под ред. А.Н. Щербаня. - М.: ^кономика, 1966. - С. 24.

61

[93] Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практи- ка. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - С. 210-211. 62

[94] Рябець К.А. Адміністративно-правове регулювання приро- доохоронної та природоресурсової діяльності на сучасному етапі державотворення України // МЕНЕДЖМЕНТ: Збірник наукових праць. - Вип. 5. - К.: Міжгалузевий інститут управління МОН, 2006. - С. 60.

[95] Христенко С.И. ^кономический механизм управления про- изводством и охраной окружающей средьі: Монография. - Киев- Одесса: Вища школа, 1986. - С. 41.

[96]     Курочкін О.С. Організація управління підприємством: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1996. - С. 37.

[97]     Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - С. 200.

[98] Бакай О.О. Правове забезпечення екологічного прогнозування: Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.06. - Х., 2002. - С. 9. 66

[99] Курочкін О.С. Організація управління підприємством: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1996. - С. 41.

[100] Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському госпо- дарстві України: сучасна парадигма: Монографія / За заг. ред. В.К. Шкарупи. - К.: Магістр - ХХІ сторіччя, 2007. - С. 111. 68

[101] Офіційний вісник України. - 2005. - № 1. - Ст. 40.

[102] Офіційний вісник України. - 2004. - № 6. - Ст. 358.

[103]    Рябець К.А. Адміністративно-правове регулювання охорони навко- лишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів: актуальні проблеми // Право України. - 2006. - № 3. - С. 99.

[104]    Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: Навч. посібник за модульно-рейтинговою системою. - К.: Центр навчальної літерату- ри, 2006. - С. 19.

[105]    Авер'янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре, 1997. - С. 3.

[106]    Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2005. - С. 163.

[107] Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 17. - Ст. 146.

[108] Відомості Верховної Ради України. - 2008. - № 25. - Ст. 241.

75

[109] Офіційний вісник України. - 2006. - № 4. - Ст. 2949.

[110] Офіційний вісник України. - 2004. - № 24. - Ст. 1589.

[111] Офіційний вісник України. - 2008. - № 23. - Ст. 698.

[112] Офіційний вісник України. - 2007. - № 48. - Ст. 1982.

[113] Офіційний вісник України. - 2007. - № 48. - Ст. 1981.

[114]    Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в при- йнятті рішень у галузі охорони довкілля: Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.06. - К., 2006. - С. 20.

[115]    Українське товариство охорони природи // Рідна природа. - 2001. - № 1. - С. 85.

[116]    Бєляєва С.С. Діймо разом // Екологічний вісник. - 2003. - № 9-10. - С. 18.

[117]    Екологічне законодавство України: Зб. нормат. актів / Відп. ред. І.О. Заєць. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 3.

84

[118]    Про затвердження Положення про Державну екологічну ін- спекцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 року № 770 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 24. - Ст. 1589.

[119]              Рябець К.А. Реалізація державної екологічної політики - одне

[120] Конституційне право України: Підручник для студентів вищих на- вчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридич- них наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних наук, професора В.С. Журавського. - К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2002. - С. 118. 88

[121]    Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 122.

[122]    Юридична енциклопедія. - Т. 5. - К.: Вид-во «Українська ен- циклопедія», 2003. - С. 46.

90

1 Рябець К.А. Проблемні питання діяльності природоохоронних

[124] природоресурсових органів державного управління та шляхи їх ви- рішення // Збірник праць студентів та молодих учених. - К.: Між- галузевий інститут управління МОН, 2006. - С. 25. 92

[124]    Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юридичних факультетів вузів. - К.: Вентурі, 1996. - С. 35.

[125]    Решетник Л.П. Відшкодування шкоди, заподіяної порушен- ням екологічних прав громадян: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06. - Х., 2005. - С. 10.

[126]    Решетник Л.П. Відшкодування шкоди, заподіяної порушен- ням екологічних прав громадян: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06. - Х., 2005. - С. 11.

[127]    Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 98.

[128]    Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і сво- бод людини і громадянина в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. - К., 2002. - С. 7.

[129]    Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і сво- бод людини і громадянина в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. - К., 2002. - С. 6.

[130]    Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 98.

[131]    Курило В.І., Моторіна Т.С. Основи земельного права України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.З. Янчука. - К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2006. - С. 21-22.

[132]    Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

[133] Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - С. 149. 108

[134] Єрмоленко В.М. Категорія «форма права власності»: теоретико- методологічні засади обґрунтування // Підприємництво, господар- ство і право. - 2008. - № 12. - С. 4.

[135] Данилишин Б., Міщенко В. Реформування відносин власності на природні ресурси // Економіка України. - 2003. - № 9. - С. 35. 112

[136] Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Х.: Право, 2006. - С. 109.

[137] Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - С. 171-172. 118

[138]    Тищенко Г.В. Екологічне право: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: ТП Пресс, 2003. - С. 47.

[139]    Природноресурсове право: Навч. посіб. / За ред. І.І. Карака- ша. - К.: Істина, 2005. - С. 113.

[140]    Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Х.: Право, 2006. - С. 113.

[141]    Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юридичних факультетів вузів. - К.: Вентурі, 1996. - С. 67.

[142] Рябець К.А. Адміністративно-правове регулювання екологіч- ної діяльності: Дис. ... к.ю.н.: 12.00.07. - К., 2007. - С. 51. 128

[143] Кобецька Н.Р. Співвідношення ліцензування господарської ді- яльності та природноресурсового ліцензування // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 32. 130

[144]    Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формуван- ня об'єктивного складу // Право України. - 2001. - № 10. - С. 9.

[145]    Даль В.И. Толковьій словарь живого великорусского язика. - М., 1989. - Т. 1. - С. 67.

[146]    Юридическая ^нциклопедия / Под ред. Ю.М.Тихомирова. - М., 1997. - С. 47.

138

[147]    Андрейцев В. Право екологічної безпеки: проблеми формуван- ня об'єктивного складу // Право України. - 2001. - № 10. - С. 9.

[148]    Краснова М., Позняк Е. Правове забезпечення екологічної без- пеки: роль науково-правового фактора // Право України. - 2000. - № 5. - С. 49.

[149]    Хіміч О. Взаємозв'язок екологічної безпеки із законністю: окремі аспекти // Право України. - 2003. - № 11. - С. 65.

[150]      Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429.

[151]    Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. - 2002. - № 11. - С. 11.

[152]       Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

141

[153] Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст.

[154]       Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 27. - Ст. 198.

[155]       Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 9. - Ст. 68.

[156] Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 36-37. - Ст.

[157] Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 35. - Ст. 484.

[158] Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 50. - Ст. 533.

157

[159] Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний і науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А.П.Гетьмана, В.З.Янчука. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - С. 218. 158

[160] Костицький В.В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України. - 2004. - № 1. - С. 147. 162

[161] Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст.

248. 164

[162] Турлова Ю. Критерії визначення поняття «збір за забруднення навколишнього природного середовища» // Право України. - 2002. - № 2. - С. 109-110.

[163] Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - 2-ге вид. - К.: Укр. інф.-прав. центр, 2001. - С. 301. 168

[164] Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України від 3 березня 2005 року № 2455-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 15. - Ст. 243.

[165] Чаусова Л. Принципи у сфері стимулювання належної еколого- правової діяльності громадян та організацій // Право України. - 1998. - № 6. - С. 40. 176

[166] Веклич О. Повьішение стимулирующей роли ^кологического налогообложения в Украине // ^кономика Украинь. - 2001. - № 12. - С. 34. 178

[167] Рябець К.А. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України. - 2008. - № 10. - С. 44.

[168]    Поліщук Г. Кримінально-правова характеристика злочинів проти довкілля // Право України. - 2003. - № 3. - С. 80.

Розділ VIII Особливої частини Криміналь- ного кодексу України:

-                                             порушення правил екологічної безпеки (ст. 236);

-                                             невжиття заходів щодо ліквідації на- слідків екологічного забруднення (ст. 237);

-                                             приховування або перекручення відо- мостей про екологічний стан або захво- рюваність населення (ст. 238);

-                                             забруднення або псування земель (ст. 239);

-                                             порушення правил охорони надр (ст. 240);

-                                             забруднення атмосферного повітря (ст. 241);

-                                             порушення правил охорони вод (ст. 242);

-                                             забруднення моря (ст. 243);

-                                             порушення законодавства про конти- нентальний шельф України (ст. 244);

-                                             знищення або пошкодження лісових ма- сивів (ст. 245);

-                                             незаконна порубка лісу (ст. 246);

-                                             порушення законодавства про захист рослин (ст. 247);

-                                             незаконне полювання (ст. 248);

-                                             незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249);

-                                             проведення вибухових робіт з порушен- ням правил охорони рибних запасів (ст. 250);

-                                             порушення ветеринарних правил (ст. 251);

-                                             умисне знищення або пошкодження те- риторій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 252);

-                                             проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253);

-                                             безгосподарське використання земель (ст. 254)

[170] Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - С. 289.

[171] Рябець К.А. Адміністративні правовідносини в галузі еколо-

гії: актуальні проблеми: Монографія / За заг. ред. В.І. Курила. - К., 2008. - С. 132.

[173] Рябець К.А. Питання розвитку законодавства про адміністра- тивну відповідальність за правопорушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього природного серед- овища // Юридична Україна. - 2006. - № 1. - С. 30. 192

[174] Советское административное право / Под ред. Р.С. Павловско- го. - К.: Вища школа, 1986. - С. 194-195. 194

[175] Офіційний вісник України. - 2008. - № 98. - Ст. 3236.

[176] Медведько О. Збережемо земельний фонд держави // Урядо- вий кур'єр. - 2006. - № 108. - С. 7.

[177]    Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - С. 206.

[178]    Мачуська І.Б. Земельне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2007. - С. 50.

204

[179]    Корнєєв Ю.В., Мацелик М.О. Земельне право: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - С. 40.

[180]      Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 10. - Ст. 102.

205

[181]    Курило В.І. Організаційно-правові аспекти оформлення пра- ва власності на земельну ділянку та право земельного сервітуту // Юридична Україна. - 2004. - № 7. - С. 57.

[182]    Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - С. 181.

[183] Мороз М. Захист прав орендаря на орендоване майно // Право України. - 2009. - № 2. - С. 88.

[184]    Рябець К.А. Природоресурсове законодавство потребує вдо- сконалення // Юридична Україна. - 2005. - № 8. - С. 56.

[185]    Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: Навчальний по- сібник за модульно-рейтинговою системою. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - С. 51.

[186] Миронов В. Економіко-правова та екологічна охорона земель // Право України. - 2003. - № 8. - С. 59.

[187] Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - 2-ге вид. - К.: Укр. інф.-прав. центр, 2001. - С. 36-37. 220

[188] Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. - К.: Істина, 2005. - С. 147.

[189] Семчик В. Земля під охороною закону // Право України. - 2008. - № 11. - С. 59.

[190] Вівчаренко О. Юридична відповідальність за порушення га- рантій права власності на землю в Україні // Право України. - 2008. - № 8. - С. 81. 232

[191] Юридична енциклопедія. - Т. 6. - К.: Вид-во «Українська енци- клопедія», 2004. - С. 472. 234

[192] Юридична енциклопедія. - Т. 1. - К.: Вид-во «Українська ен- циклопедія», 1998. - С. 499. 236

[193]    Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 129.

[194]    Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Х.: Право, 2006. - С. 197.

[195]    Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - С. 130.

[196] Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посіб. / Н.Р.Кобецька. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - С. 185-186.

238

[197]    Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посіб. / Н.Р.Кобецька. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - С. 186.

[198]    Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Х.: Право, 2006. - С. 196.

[199]    Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - 2-ге вид. - К.: Укр. інф.-прав. центр, 2001. - С. 105.

[200]    Рябець К.А. Деякі проблеми правового регулювання водоко- ристування // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 12. - С. 93.

[201]    Рябець К.А. Правова охорона водних ресурсів // Економіка, фінанси, право. - 2008. - № 11. - С. 21.

242

[202] Природноресурсове право: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. - К.: Істина, 2005. - С. 198.

[203] Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 16. - Ст. 112.

[204]      Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 25. - Ст. 172.

[205]    Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки: Закон України від 3 березня 2005 року № 2455-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 15. - Ст. 243.

[206]       Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218.

245

[207]    Хвесик М. Водний ресурс як складова інноваційного розвитку // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 152. - С. 6.

[208]    Рябець К.А. Діяльність органів адміністративної юрисдикції у водному господарстві // Новітні тенденції розвитку демократич- ного врядування: світовий та український досвід: матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю. - К.: НАДУ, 2008. - Т. 2. - С. 60-62. 246

[209] Гладков Н.А., Михеев А.В, Галушин В.М. Охрана природи: Учеб. пособие для студентов биолог. специал. пед. ин-тов. - К.: Вища школа, 1980. - С. 80.

[210]    Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посіб. / Н.Р.Кобецька. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - С. 163.

[211]      Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

[212]    Шем'яков О.П. Правове регулювання використання та охоро- ни надр: Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.06. - Х., 2003. - С. 5.

[213]       Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 50. - Ст. 433.

257

[214]      Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 51. - Ст. 456.

[215]    Головченко В., Потьомкін А. Хто має право на користування надрами в Україні? // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 9. - С. 64.

260

[216] Офіційний вісник України. - 2005. - № 39. - Ст. 2481.

[217] Шем'яков О. Правова охорона надр: поняття та проблеми // Право України. - 2002. - № 2. - С. 111. 266

[218] Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

271

[219] ЗП України. - 2002. - № 33. - Ст. 512.

[220]    Гладков Н.А., Михеев А.В., Галушин В.М. Охрана природи: Учеб. пособие для студентов биолог. специал. пед. ин-тов. - К.: Вища школа, 1980. - С. 117.

[221]    Шершун С.М. Еколого-правове регулювання лісокористуван- ня в Україні: Автореф. дис...к.ю.н.: 12.00.06. - К., 2005. - С. 6.

288

[222] Рябець К.А. Повені на Закарпатті - результат недосконалого адміністративно-правового регулювання лісокористування // Юридич- ний журнал. - 2008. - № 11. - С. 87.

[223] Рябець Т.А. Деякі питання здійснення державного контролю у галузі лісового господарства // Новітні тенденції розвитку демо- кратичного врядування: світовий та український досвід: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. - К.: НАДУ, 2008. - Т. 2. - С. 60-62.

[224] Офіційний вісник України. - 2006. - № 16. - Ст. 1207.

[225] Гладков Н.А., Михеев А.В, Галушин В.М. Охрана природи: Учеб. пособие для студентов биолог. специал. пед. ин-тов. - К.: Вища школа, 1980. - С. 142. 310

[226] Тихий П.В. Еколого-правове регулювання спеціального викорис- тання дикої фауни: Автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.06. - Х., 2000. - С. 9-10. 312

[227] Лазаренко Я. Використання та відтворення тваринного світу: стан і перспективи правового регулювання // Право України. - 2007. - № 11. - С. 49. 316

[228] ЗП України. - 1995. - № 1. - Ст. 27.

[229]    Головко І. Кримінальна відповідальність за жорстоке пово- дження з тваринами: зарубіжний досвід // Підприємництво, госпо- дарство і право - 2008. - № 6. - С. 128.

[230]    Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Украї- ни / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К., 2007. - С. 985.

[231]       Офіційний вісник України. - 2001. - № 33. - Ст. 1540.

[232]    Гетьман В. Заповідна справа потребує управління // Науковий світ. - 2005. - № 1. - С. 30.

[233]       Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 47. - Ст. 405.

[234]    Гетьман В. Заповідна справа потребує управління // Науковий світ. - 2005. - № 1. - С. 30.

[235]      Офіційний вісник України. - 1998. - № 16. - Ст. 600.

[236] Офіційний вісник України. - 2003. - № 17. - Ст. 785.

[237]    Бобкова А. Про поняття природних рекреаційних ресурсів // Право України. - 2000. - № 5. - С. 51.

[238]    Скляр М. Про особливості використання земель рекреаційного призначення // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 10. - С. 56.

354

[239] Костяшкін І.О. Право загального землекористування грома- дян: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.06. - К., 2005. - С. 4.

[240] Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 50. - Ст. 435.

[241]       Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 49. - Ст. 517.

[242] Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

361

[243] Офіційний вісник України. - 2001. - № 21. - Ст. 953.

[244] Офіційний вісник України. - 2001. - № 31. - Ст. 1397.

[245] Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48. - Ст. 252.

367

[246] Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 574.

[247] Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 31. - Ст. 145.

371

[248] Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 571.

[249] Про Порядок розроблення та затвердження нормативів гранич- нодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 1. - Ст. 9. 374

[250] Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 572.

[251] Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 575.

[252] Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. - Ст. 2274.

[253] Офіційний вісник України. - 1999. - № 10. - Ст. 393.

[254] Хар І. Деякі дискусійні питання кримінальної відповідальності за забруднення атмосферного повітря // Юридична Україна. - 2006. - № 4. - С. 86.

[255] Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст. 19.

[256] Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - Ст. 91.

391

[257] Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

[258] Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144.

[259] Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

403

[260] Відомості Верховної Ради України. - 1996. - 40. - Ст. 183.

[261] ЗП України. - 1995. - № 10. - Ст. 252.

[262] «Спеціальні права запозичення» (СПЗ) - це розрахункова одиниця, яка визначається Міжнародним валютним фондом та ви- користовується ним для власних операції та угод. 424

[263] Колбасов О.С. Международньїй ^кологический суд // Государ- ство и право. - 1996. - № 5. - С. 158.