5.1.1. Основний зміст статті 6 Закону України„Про захист прав споживачів"

магниевый скраб beletage

Споживач має право вимагати від продавця (виготівника, вико-навця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, нада-ної послуги) відповідала вимогам нормативно - правових актів,умовам договорів, а також інформації про товар (роботу, послугу),яку надає продавець (виготівник, виконавець).

Вимоги до товару (роботи, послуги) щодо його безпеки для жит-тя, здоров'я i майна споживачів, а також навколишнього природно-го середовища встановлюються нормативними документами.

Щодо окремих груп товарів (робіт, послуг) вказані вимоги вста-новлюються законодавчими актами України.

Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до якості това-рів (робіт, послуг) забезпечується правом участі об'єднань споживачів урозробці нормативних документів згідно з чинним законодавством.

Продавець (виготівник, виконавець) зобов'язаний передати спо-живачеві товар (роботу, послугу), який за якістю відповідає вимо-гам нормативних документів, умовам договору, а також інформаціїпро товар (роботу, послугу), що надається продавцем (виготівни-ком, виконавцем).

На товари, що завозяться на територію України, повинен бутипередбачений чинним законодавством документ, який підтверджуєїх належну якість.

Виготівник (виконавець) зобов'язаний забезпечити можливістьвикористання товару (результатів виконаної роботи) за призначен-ням протягом терміну його служби, передбаченого нормативнимдокументом або встановленого ним за домовленістю із спожива-чем, а в разі відсутності таких термінів - протягом 10 років.

Виготівник зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування тагарантійний ремонт товару, а також випуск і поставку для підпри-ємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, в необхід-них обсягах і асортименті запасних частин протягом усього термінуйого виробництва, а після зняття з виробництва - протягом термінуслужби, в разі відсутності такого терміну - протягом десяти років.