5.1.2. Основний зміст статті 7 Закону України „Про захистправ споживачів"

магниевый скраб beletage

Виготівник (виконавець) забезпечує нормальну роботу (застосу-вання, використання) товару (роботи, послуги), в тому числі ком-плектуючих виробів, протягом гарантійного терміну, встановленогозаконодавством або нормативними документами, а в разі їх відсут-ності - договором.

Гарантійні терміни на комплектуючі вироби повинні бути неменшими, ніж гарантійний термін на основний виріб, якщо інше непередбачено законодавством чи договором.

Гарантійний термін має зазначатися в паспорті на товар (роботу,послугу) або на його етикетці чи в будь-якому іншому документі,що додається до товару (роботи, послуги).

Для лікарських засобів, харчових продуктів, виробів побутовоїхімії, парфюмерно-косметичних та інших товарів, споживчі власти-вості яких можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку дляжиття, здоров'я, майна і навколишнього природного середовища,встановлюється термін придатності, який зазначається на етикет-ках, упаковці або в інших документах, що додаються до них припродажу, і який вважається гарантійним терміном. Термін придат-ності обчислюється від дати виготовлення, яка також має бути вка-зана на етикетці або в інших документах, і визначається або часом,протягом якого товар є придатним для використання, або датою, донастання якої товар є придатним для використання.

Продаж товарів, на яких термін придатності не зазначений абозазначений з порушенням вимог нормативних документів, а такожтоварів, термін придатності яких минув, забороняється.

На сезонні товари (одяг, хутряні вироби та інші) гарантійний те-рмін обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлю-ється Кабінетом Міністрів України.

При продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках,коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі то-вару споживачеві не збігаються, гарантійні терміни обчислюютьсявід дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребує спеці-альної установки (підключення) чи складання - від дня їх здійс-нення. Якщо день доставки, установки (підключення) чи складаннятовару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливоабо якщо майно перебувало у споживача до укладення договорукупівлі-продажу - від дня укладення договору купівлі -продажу.

Стосовно товарів (робіт, послуг), на які гарантійні терміни невстановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виготів-нику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки були виявленіпротягом шести місяців, а стосовно нерухомого майна - не пізні-ше трьох років від дня передачі їх споживачеві.

При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний термін збіль-шується на час перебування товару (роботи, послуги) в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся звимогою про усунення недоліків.

При обміні товару його гарантійний термін обчислюється зано-во від дня обміну.

До переліку сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчи-слюються з початку відповідного сезону, відносяться одяг, хутрянівироби, взуття тощо.

Гарантійні терміни одягу, хутряних виробів весняно - літньо-го сезону обчислюються з 1 квітня, осінньо - зимового асортиме-нту з 1 жовтня.

Гарантійні терміни взуття зимового асортименту обчислюють-ся з 15 листопада по 15 березня, весняно - осіннього асортимен-ту з 15 березня по 15 травня, літнього асортименту з 15 травняпо 15 вересня.