6.2. Права споживачів у сфері торговельного  та інших видів обслуговування6.2.1. Основний зміст статті 17 Закону України„Про захист прав споживачів"

магниевый скраб beletage

За всіма громадянами однаковою мірою визнається право назадоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслу-говування. Встановлення будь-яких переваг, прямих або непрямихобмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, перед-бачених законодавчими актами.

Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручнийдля нього час з урахуванням режиму роботи продавця (виконавця).

Продавець (виконавець) зобов'язаний всіляко сприяти спожива-чеві у вільному виборі товарів і послуг.

Забороняється примушувати споживача придбавати товари і по-слуги неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

Продавець (виконавець) зобов'язаний надати споживачеві до-стовірну і доступну інформацію про найменування, належність тарежим роботи свого підприємства.

Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектно-сті, міри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються(замовляються), демонстрацію безпечного та правильного їх вико-ристання. На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих ви-падках зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прила-ди, документи про якість, безпеку, ціну товарів (робіт, послуг).

У разі коли під час гарантійного терміну необхідно визначити при-чини втрати якості товару (роботи, послуги), продавець (виконавець)зобов'язаний у триденний термін з дня одержання від споживачаписьмової заяви організувати проведення експертизи товару (роботи,послуги). Експертиза провадиться за рахунок продавця (виконавця).Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виниклипісля передачі товару (роботи, послуги) споживачеві внаслідок по-рушення ним встановлених правил використання, зберігання читранспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягаютьзадоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (ви-конавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на прове-дення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) мають правооскаржувати висновки експертизи у судовому порядку.

В разі порушення прав споживача на підприємствах сфери то-рговельного та інших видів обслуговування продавець (виконавець)і працівники цих підприємств несуть відповідальність, встановленузаконодавством.