6.2.2. Інструкція "Про порядок позначення роздрібних цін натовари народного споживання на підприємствах роздрібної то-ргівлі та громадського харчування"

магниевый скраб beletage

Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо порядкупозначення роздрібних цін на товари народного споживання впідприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування таспрямована на дотримання прав споживачів щодо одержаннянеобхідної, доступної та достовірної інформації про ціни на товаривідповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх суб'єктівгосподарювання незалежно від форм власності, які здійснюютьторговельну діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадськогохарчування на території України.

Роздрібні ціни на товари народного споживання (далі - ціни) - цеціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продаютьнезалежно від форми розрахунків безпосередньо громадянам таіншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційноговикористання.

Роздрібні ціни на товари формуються, встановлюються ізастосовуються згідно з чинним законодавством.

Працівники, відповідальні за формування, встановлення ізастосування роздрібних цін, призначаються керівником суб'єктагосподарювання.

Роздрібні ціни фіксуються суб'єктом господарювання у реєстріроздрібних цін, де зазначається: назва товару, артикул, марка, тип,оптова відпускна ціна (ціна постачальника) з посиланням надокумент, що її засвідчує, розмір торговельної надбавки, встановленароздрібна ціна.

Документами, які обгрунтовують сформовані і встановлені цінина товари, що надійшли до підприємств роздрібної торгівлі тагромадського харчування, є рахунки-фактури, накладні, квитанціїпро прийняття товарів на комісію, заборні листи, калькуляційнікартки, інші супровідні документи, книги надходження товарів,акти останньої інвентаризації, описи-акти уцінки, дооцінки,оформлені в установленому порядку.

Інформування покупців про роздрібні ціни на товариздійснюється за допомогою таких засобів:

• ярликів цін (цінників) на зразках товарів або покажчиків цін в

підприємствах роздрібної торгівлі;

ярликів цін (цінників), прейскурантів алкогольних напоїв, менюта прейскурантів цін на куповані товари в підприємствахгромадського харчування.

Ярлик цін (цінник) призначається для надання покупцямосновної інформації на окремий товар, покажчик цін і прейскурантцін на куповані товари - на ряд товарів, що є у продажу, меню -про перелік страв, кулінарних, булочних, борошнянихкондитерських виробів, що пропонуються протягом дня.

Ярлики цін (цінники) та покажчики цін повинні мати такіреквізити:

для продовольчих товарів:

для вагових товарів - назва товару, сорт, ціна за один кілограмабо за сто грамів;

для товарів чи напоїв, що продаються на розлив, - назва товаручи напою, сорт, ціна за одиницю місткості або одиницю ваги; дляштучних товарів та напоїв в пляшках - назва товару чи напою,вага або місткість, сорт, ціна за штуку;

для товарів, що розфасовані, - назва товару, сорт, ціна за одинкілограм або за сто грамів, вага одиниці розфасовки, ціна заодиницю розфасовки;

для непродовольчих товарів:

для товарів, на які ціни встановлені в залежності від сортності, -назва товару, сорт, ціна за один метр, кілограм, штуку абоодиницю розфасовки;

для товарів, на які ціни по сортах не встановлені, - назва товару,ціна за один метр, кілограм, штуку або одиницю розфасовки; длядрібних штучних товарів (парфюмерні, галантерейні та ін.) -назва товару, вага або місткість, ціна за штуку або одиницюупаковки.

На підприємствах громадського харчування в меню зазначаєтьсяназва продукції, вихід і вартість однієї порції, в прейскуранті цін наалкогольні напої - назва напою, вміст пляшки, ціна за пляшку, ціназа 50 та 100 мілілітрів. В підприємствах з обслуговуваннямофіціантами в бланках рахунків повинні бути передбачені графидля зазначення назв страв, кількості порцій та ціни за порцію,підсумкової суми.

Роздрібні ціни також можуть бути позначені на товарнихярликах, етикетках підприємств-виготівників, упаковці, в якійтовар продається населенню, або безпосередньо на самому товарі,якщо позначення ціни не псує його товарного вигляду та не знижуєякості товару.

Підприємства, що здійснюють продаж друкованої продукції,оформляють ярлики цін (цінники) на її зразках із зазначенням цінивидання та дати позначення ціни.

При продажу періодичних друкованих видань (газети, журнали,бюлетені) ціни позначаються безпосередньо на їх зразках, щозберігаються до кінця продажу.

При реалізації лікарських препаратів і виробів медичногопризначення через мережу аптечних закладів ціни позначаютьсябезпосередньо на оригінальній упаковці виробу.

На підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, утому числі в стаціонарній дрібнороздрібній торговельній мережі (крімзазначених в абзаці другому цього пункту), ярлики цін (цінники),прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов'язковопідписуються працівником, відповідальним за формування,встановлення або застосування цін, і завіряються печаткою абоштампом суб'єкта господарювання із зазначенням дати підписання.Для підприємств споживчої кооперації, крім розташованих у містах,печатка або штамп не є обов'язковими. На підприємствах роздрібноїторгівлі, що при розрахунках з покупцями застосовують сучаснутехнологію автоматизованої ідентифікації товарів за їх штриховимикодами, а значення цін товарів зберігається в пам'яті ЕККА абокомп'ютера, завірення ярликів цін (цінників) підписом з датою тапечаткою або штампом не обов'язкове. У відділах та секціяхторговельних залів таких підприємств у доступному для покупцівмісці повинен бути прейскурант цін, завірений підписом працівника,відповідального за формування, установлення або застосування цін, тапечаткою із зазначенням дати підписання.

На підприємствах громадського харчування меню тапрейскуранти на алкогольні напої і тютюнові вироби підписуютьсякерівником підприємства та бухгалтером (калькулятором) ізавіряються печаткою суб'єкта господарювання.

У пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі ярлики цін(цінники), покажчики цін обов'язково підписуються працівником,відповідальним за формування, встановлення або застосування цін,і завіряються печаткою суб'єкта господарювання або штампом іззазначенням дати (у системі споживчої кооперації при здійсненнівиносної (вивізної) торгівлі допускається оформлення засобівінформування про ціни на товари без печатки чи штампа суб'єктагосподарювання при наявності дозволу-накладної, яка підписуєтьсякерівником та бухгалтером суб'єкта господарювання і завіряєтьсяпечаткою).

Після проведення переоцінки товарів згідно з Порядком проведеннядооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей, затвердженимМіністерством економіки України та Міністерством фінансів України31.05.93 за N 37-20/248/07-104 та Положенням про порядок уцінки іреалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжиткуі продукції виробничо-технічного призначення, затвердженим наказомМіністерства економіки України і Міністерства фінансів України від10.09.96 N 120/190, суб'єкт господарювання повинен перемаркіруватиціни шляхом закреслення попередньої ціни і позначення нової ціни наярликах цін (цінниках), товарних ярликах, етикетках підприємств-виготівників, упаковці та ін. кожної одиниці товару і засвідчитипідписом працівника, відповідального за формування, встановленняабо застосування цін.

Якщо старі ціни на товарах закреслити неможливо (наприклад,були позначені етикетпістолетом), нові ціни позначаються шляхомнаклеювання їх безпосередньо на попередні.

При перемаркіруванні цін на товарах, уцінених у зв'язку зчастковою втратою якості, на товарних ярликах, упаковці абоярликах цін (цінниках) ставиться літера "П".

В торговельному залі підприємства роздрібної торгівлі,громадського харчування вивішуються оголошення про нові ціни,які зберігаються до остаточного продажу цих товарів.

Оформлення засобів інформування про ціни проводиться донадходження товару до торговельного залу або об'єктадрібнороздрібної торговельної мережі.

Працівники суб'єкта господарювання до початку роботи повинніперевірити наявність і правильність оформлення ярликів цін(цінників), покажчиків цін, меню, прейскурантів цін на купованітовари.

Всі засоби інформування про ціни на товари виготовляютьсядрукарським або іншим способом і повинні бути оформлені чітко,естетично (чорнилом, пастою, штемпельною фарбою (штампом) таін.) відповідно до чинного законодавства про мови.

Забороняється позначення цін олівцем.

Спосіб позначення роздрібних цін на конкретні товари (штамп,чорнило, паста, маркування етикетпістолетом та ін.) визначаєтьсякерівником суб'єкта господарювання.

При позначенні цін етикетпістолетом чи наклеюванні стрічки зпозначенням ціни підпис працівника, відповідального заформування, встановлення цін, і позначення дати не обов'язкові.

В підприємствах громадського харчування класів "люкс" і"вищий", ярлики цін (цінники), меню, прейскуранти цін накуповані товари, інші види друкованої рекламної продукції повиннібути виготовлені на високому художньому рівні.

Ярлики цін (цінники), покажчики цін на товари, прейскурантицін на куповані товари, яких вже немає в продажу, повиннізнищуватись.

В Куточку покупця підприємства роздрібної торгівлі,громадського харчування повинна бути інформація про правопокупця на ознайомлення з документами, що підтверджують цінина товари, виставлені для продажу.

За порушення цієї Інструкції несуть відповідальністьбезпосередньо в цьому винні працівники суб'єкта господарювання,а також їх керівники згідно з чинним законодавством.

Контроль за дотриманням цієї Інструкції здійснюєтьсяслужбовими особами органів виконавчої влади в межахкомпетенції, наданої законодавством.

Ситуаційні завдання

1. Громадянка Петрова А.Т. купила в спеціалізованому магазинікопчену рибу, яка була упакована в поліетиленову вакуумну упако-вку. На упаковці була приклеєна етикетка, на якій вказана вага ри-бини - 370 грм. Взявши товар до рук, громадянка засумнівалася вправдивості ваги (риба здалася їй занадто легкою), і вона попросилапродавця магазину зважити рибу на вагах. Продавець відмовив їй.Чи правий був продавець в даній ситуації? Обґрунтуйте права спо-живача.

Розв'язання ситуації:

Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.4споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, мі-ри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються (замов-ляються), демонстрацію безпечного та правильного їх використання.На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих випадках зо-бов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, докуме-нти про якість, безпеку, ціну товарів (робіт, послуг). Тому продавецьбув зобов'язаний зважити рибу громадянці за її проханням.

Купуючи в магазині "Продтовари" цілий ряд харчових продук-тів: цукор (1 кг), молоко (1 пачка), хліб (1 шт), майонез (1 пачка),громадянин Малко В.А. дав купюру 10 грн. Йому повинні були да-ти залишок 1,99 грн. Але продавець сказав, що у нього немає здачі іна залишок дав 2 упаковки сірників покупцеві. Чи порушені в данійситуації права споживача? Чи мав право продавець так вчиняти?

Розв'язання ситуації:Згідно зі ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2забороняється примушувати споживача придбавати товари і послу-ги неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Тому діїпродавця є неправомірними і споживач мав право не погодитисязабирати сірники, а вимагати повернення залишку.

Громадянка Синько О.Л. купила в магазині "ТОРА" 20 січнязимові чоботи. Через десять днів вона прийшла до магазину з про-ханням обміняти їх на нові, мотивуючи своє прохання тим, що ні-би-то її чоботи виявилися неякісними (верх чобіт був дуже погну-тим, підошва відклеїлася з двох боків і на одному чоботі зіпсованікнопки). Працівників магазину здивував такий вигляд чобіт (аджепройшло лише 10 днів з моменту купівлі) і було вирішено провестиекспертизу взуття. В результаті експертизи було виявлено спеціалі-стами, що дефекти взуття виникли внаслідок порушення правилексплуатації взуття. Які дії продавця в цьому випадку? Яку відпові-дальність несе споживач?

Розв'язання ситуації:Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.4якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виниклипісля передачі товару (роботи, послуги) споживачеві внаслідок по-рушення ним встановлених правил використання, зберігання читранспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягаютьзадоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю(виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати напроведення експертизи. Тому Громадянка Синько О.Л. має оплати-ти всі витрати, що пов'язані з експертизою взуття.

Купуючи в магазині крем для обличчя, громадянка ВласенкоА.Б. зупинила свій вибір на кремі "Люкс", який вона завжди купу-вала і який підходив їй за типом її шкіри. Взявши до рук крем, вонапобачила, що термін його придатності минув два дні назад, алегроші за крем вже заплатила. Вона попросила повернути їй сплаче-ні гроші. Але продавець відмовив їй, сказавши, що вона може лишеобміняти цей крем на інший, мотивуючи своє рішення тим, що тер-мін придатності минув зовсім недавно. Які права споживача пору-шені в даному випадку і яку відповідальність може понести прода-вець?

Розв'язання ситуації:

Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2забороняється примушувати споживача придбавати товари і послу-ги неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Тобтокрем, термін придатності якого минув, є товаром неналежної якос-ті, і продавець не має права примушувати покупця його купити, аповинен задовольнити його вимогу щодо повернення грошей. Запорушення правил торговельного обслуговування та реалізації то-варів, термін придатності яких минув, продавець несе відповідаль-ність у розмірі 200% вартості залишку одержаної для реалізаціїпартії товару (Ст.23), але не менше п'яти неоподаткованих мініму-мів доходів громадян.

5. Зайшовши на обід в їдальню "Українські страви", громадянинзамовив собі: борщ (1 порція), пельмені (1 порція - 13 штук), чай тадві булочки з повидлом. Коли він оплатив своє замовлення і забравйого до свого столика, то побачив, що замість 13 шт. пельменівпорція містила 8 шт., а замість двох замовлених їм булочок з пови-длом, йому принесли одну з повидлом, а одну з кокосовою струж-кою. Громадянин пред'явив до каси претензію, але ніякої реакціїпрацівник йдальні не проявив. Прокоментуйте, які права споживачапорушено і яку відповідальність несе продавець?

Розв'язання ситуації:

Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2споживач має право на вільний вибір товарів і послуг та забороня-ється примушувати споживача придбавати товари і послуги нена-лежної якості або непотрібного йому асортименту. Тому громадя-нин має право вимагати замінити булочку з маком на ту, яку вінзамовив (тобто з повидлом), а також відповідної кількості пельме-нів в порції (тобто 13 штук, як це написано в меню). Отже, в разіпорушення прав споживача на підприємствах громадського харчу-вання, продавець несе відповідальність, встановлену законодавст-вом (Ст.17 п.5).

У магазині "Техніка для дому" громадянка Агієнко М.Т. купи-ла кухонний комбайн. У магазині перевірили його працездатністьпри підключенні напруги (звук мотору при підключенні до мережібуло чути), але не було представлено споживачеві демонстраціюроботи насадок, мотивуючи це тим, що все написано в інструкції.Вдома громадянка побачила, що інструкція була написана інозем-ною мовою і було не зрозумілим, які насадки треба застосовуватидля певних видів продуктів. Вкажіть, які права споживача поруше-но і які його подальші дії.

Розв'язання ситуації:У даному випадку порушені правила торговельного обслугову-вання (згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав спожива-чів" п.4 споживач має право на демонстрацію безпечного та прави-льного використання товарів (робіт, послуг): громадянці повиннібули показати роботу всіх насадок комбайна, а також порушеноправо споживача на необхідну, доступну, достовірну та своєчаснуінформацію про товар (роботу, послугу). Тому громадянка повинназвернутися до магазину з вимогою надання даних про роботу ку-хонного комбайна. А за відсутність необхідної, доступної, достові-рної та своєчасної інформації про товар (роботу, послугу) прода-вець несе відповідальність у розмірі 30% вартості одержаного дляреалізації товару (Ст.23).

Споживач захотів купити набір для гоління "Арко", в якийвходила пінка для бриття та дезодорант і який коштував 21 гривню.Продавець сказав, що в набір ще входить і мило "Арко" і все це бу-де коштувати 23 гривні. Споживач відмовився платити за мило, мо-тивуючи це тим, що на вітрині воно в набір не входить. Проаналі-зуйте ситуацію. Чи вправі продавець вимагати від споживачакупувати мило?

Розв'язання ситуації:Згідно зі Ст.17 Закону України "Про захист прав споживачів" п.2забороняється примушувати споживача придбавати товари непо-трібного йому асортименту. Тому дії продавця є неправомірними іспоживач має право вимагати продати набір для гоління без мила.

ТЕСТИ

Які права має споживач у сфері торговельного та інших видівобслуговування?

на вільний вибір товарів і послуг;

на вільний вибір. товарів і послуг, не враховуючи можливос-тей роботи продавця;

на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час зурахуванням режиму роботи продавця.

Що забороняється виконувати продавцю у сфері торговель-ного та інших видів обслуговування?

примушувати придбавати споживача товари і послуги нена-лежної якості;

протистояти вибору споживача при купівлі товарів та послуг;

примушувати споживача придбавати товари і послуги нена-лежної якості або в непотрібному йому асортименті.

Продавець зобов'язаний на вимогу споживача, який придбаваєтовар, надати:

інформацію про безпеку товарів та їх якість;

контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість,безпеку, ціну товарів (робіт, послуг);

не зобов'язаний нічого надавати споживачеві.

Де фіксуються встановлені роздрібні ціни суб'єктом господа-рювання:

у реєстрі роздрібних цін;

в журналі обліку;

в іншому документі.

Інформування покупців про роздрібні ціни на товари здійсню-ється за допомогою таких засобів:

ярликів цін (цінників) на зразках товарів або покажчиків цін впідприємствах роздрібної торгівлі;

ярликів цін (цінників), прейскурантів алкогольних напоїв,меню та прейскурантів цін на куповані товари в підприємствахгромадського харчування;

ярликів цін (цінників) на зразках товарів або покажчиків цін впідприємствах роздрібної торгівлі та ярликів цін (цінників),прейскурантів алкогольних напоїв, меню та прейскурантів цін накуповані товари в підприємствах громадського харчування.

6. Що повинен зробити суб 'єкт господарювання післяпроведення переоцінки товарів:

закреслити попередні ціни і позначити нові ціни на ярликахцін (цінниках), товарних ярликах, етикетках підприємств-виготівників, упаковці та ін. кожної одиниці товару і засвідчитипідписом працівника, відповідального за формування, встановленняабо застосування цін;

закреслити попередні ціни і позначити нові ціни на ярликахцін (цінниках), товарних ярликах, етикетках підприємств-виготівників, упаковці та ін. кожної одиниці товару;

закреслити попередні ціни і позначити нові ціни на ярликахцін (цінниках), товарних ярликах, етикетках підприємств-виготівників, упаковці та ін. кожної одиниці товару і засвідчитипідписом працівника, відповідального за формування, встановленняабо застосування цін, а в разі неможливості закреслення - наклеїтинові безпосередньо на старі.

ТЕМА 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВТА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

7.1. Відповідальність за порушення законодавства"Про права споживачів"