9.1.2. Особливості продажу лісоматеріаліві будівельних матеріалів

магниевый скраб beletage

Загальні умови заняття торгівельною діяльністю, основні вимогидо торговельної мережі і торговельного обслуговування громадян упроцесі купівлі товарів для власних побутових потреб у господа-рюючих суб'єктів визначаються «Порядком заняття торговельноюдіяльністю і правилами торговельного обслуговування населення».

Торговельна діяльність здійснюється у сферах оптової і роздріб-ної торгівлі та громадського харчування і регулюється відповідни-ми законами та Постановою Кабінету Міністрів України.

Здійснювати торговельну діяльність господарюючі суб'єкти ма-ють право лише після державної реєстрації їх як суб'єктів підпри-ємницької діяльності або за наявності у них ліцензії на торгівлюокремими видами товарів.

Для контролю за роботою підприємства з боку покупців в торго-вельному залі мають бути в наявності санітарні та ветеринарні пра-вила, асортиментні переліки товарів, правила продажу товарів таінша нормативно-технічна документація.

Порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та про-даж окремих груп непродовольчих товарів регламентується прави-лами продажу непродовольчих товарів.

Далі розглянемо особливості продажу лісоматеріалів круглих,пиломатеріалів, будинків дерев'яних та їх деталей, стінових матері-алів і в'яжучих речовин, покрівельних, ізоляційних та теплоізоля-ційних матеріалів, матеріалів для облицьовування та оброблюван-ня, скла віконного, санітарно-технічного обладнання, труб таз'єднувальних деталей до них та інших (далі - лісоматеріали та бу-дівельні матеріали).

При прийманні лісоматеріалів та будівельних матеріалів, переві-ряються їх кількість і якість, наявність деталей в комплекті, відпо-відність супровідним документам, паспортним даним.

Зберігають лісоматеріали і будівельні матеріали рядами, штабе-лями, в рулонах, в контейнерах, клітках, кіпах, ящиках, на стела-жах, піддонах, підштабельних основах та ін. в закритих та сухихприміщеннях.

Круглі лісоматеріали та цеглу зберігають під навісом або накри-тими.

Усі стругані деталі та готові вироби із деревини зберігаються піднавісом або у критих складах.

Сипучі товари без упаковки (вапно, крейда, цемент, гіпс тощо)зберігають в закритих сухих приміщеннях з щільними стінами іпідлогою; сипучі товари в мішках - напідтоварниках в закритих,сухих, добре вентильованих приміщеннях або під навісом за умови,яка виключає можливість проникнення вологи. Сипучі матеріали,що дуже пилять (вапно, алебастр, цемент, крейда тощо), зберігаютьокремо від інших матеріалів.

Окремі види будівельних матеріалів зберігають:

скляні пустотілі блоки - укладеними на торець рядами з прокла-

дками між ними висотою вантаження не більше 1,5 м ;

рулони м'якої покрівлі - у вертикальному положенні не більше

ніж у 2 ряди по висоті;

рулони лінолеуму - вертикально в 1 ряд по висоті;

листи і деталі азбестоцементні - не більше 135 штук у стопці.

У місцях зберігання лісоматеріалів і будівельних матеріаліввстановлюють щити із зазначенням найменування товару ; на шта-белях, стелажах, рядах і т.п. вивішують бірки із зазначенням арти-кула, сорту. Для круглих лісоматеріалів вказують також породу де-ревини і довжину, а для пиломатеріалів - додатково ступіньобробки (обрізні та необрізні).

Забороняється складати та зберігати товар у підмочених кіпах, тю-ках, коробках і в ящиках.

Усі лісоматеріали та будівельні матеріали перед складанням ре-тельно перевіряються для того, щоб не допустити занесення домісць зберігання різноманітних грибків та шкідників.

В обов'язковому порядку проводяться заходи щодо боротьбі зшкідливими комахами та гризунами, а також дезінфекція примі-щення.

Товари та матеріали, що тривалий час зберігаються, періодичнопереглядаються, перекладаються, просушуються, очищаються відпилу, торці лісоматеріалів покриваються вологозахисними замаз-ками.

При зберіганні виробів із скла, фаянсу та фарфору, необхідно до-тримуватися попереджувальних знаків, зображених на упаковці по-переджувальних написів: «Верх», «Обережно - скло», «Нкантува-ти», «пластом не класти».

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити умови для вільно-го підходу до них, необхідні умови щодо зберігання, перевірки їхякості, надання покупцям додаткових послуг.

Продаж великогабаритних будівельних матеріалів місцевого виро-бництва може здійснюватися за зразками з доставкою їх безпосеред-ньо з місць виробництва на прохання покупця за вказаною ним адре-сою. Сипучі нерудні матеріали продають і доставляють покупцю збазових організацій з оплатою через торговельні підприємства.

Суб'єкт господарювання, що здійснює продаж лісоматеріалів ібудівельних матеріалів, повинен мати торговельний (демонстра-ційний) зал, в якому виставляються зразки товарів, проводятьсярозрахунки з покупцями, організується довідково-інформаційнаслужба, оформляються та сплачуються послуги.

Дерев'яні будинки заводського виготовлення, комплекти деталейбудинків із стінами з місцевих будівельних матеріалів, а також са-дові будиночки суб'єкт господарювання за вимогою покупців по-винен продавати комплектно з усіма матеріалами, виробами, а та-кож обладнанням, які необхідні для будівництва будинку (цемент,шифер, віконне скло, повсть утеплювальна будівельна, цвяхи, фар-би та лаки, предмети сантехнічного та опалювального обладнаннятощо).

Забороняється продаж колонок водонагрівних та опалювальнихкотлів без сантехнічних паспортів, інструкцій по експлуатації, га-рантійних талонів.

В торговельному (демонстраційному) залі для інформації покуп-ців повинні бути таблиці з коефіцієнтами переведення круглих лі-соматеріалів та обапола в цільну кубомасу, правила обмірюваннялісоматеріалів тощо.

Усі види скла продають цілими листами або за розмірами, вказа-ними покупцем.

Ріжуть скло по прямій лінії за додаткову плату. Залишки склашириною до 20 см включно оплачуються покупцем і видаютьсяйому разом з основною покупкою. Залишки скла більше цього роз-міру покупцем не сплачуються, їх залишають в торговельному під-приємстві та продають для скління кватирок, парникових рам, теп-лиць та ін.

Торці листів скла повинні бути рівними, ріжучі краї закриті па-пером.

Бій скла, а також залишені покупцем залишки скла зберігаютьсяв контейнерах (ящиках) для відходів і здаються торговельним під-приємством місцевим організаціям вторсировини в установленомупорядку.

При продажу лісоматеріалів і будівельних матеріалів суб'єкт го-сподарювання може надавати покупцям такі додаткові послуги :

вантаження куплених товарів;

доставка товарів своїм або залученим транспортом за вказаною

покупцем адресою;

розкрій деревостружкових або деревоволокнистих плит і фанери;

торцювання бруска та пиломатеріалів на заготівку вказаної по-купцем довжини ;

нарізування скла за розмірами, що вказані покупцем;

приймання попередніх замовлень на товари, що тимчасово від-сутні у продажу;

продаж талонів та придбання місцевих нерудних матеріалів з ба-зових організацій;

збирання стандартних будинків своїми силами чи підряднимибригадами на договірній основі;

згинання та різиння труб і металопрокату, нарізка різьби на трубах;

виготовлення нестандартних столярних конструкцій (рам, дверейтощо) на замовлення покупців;

видача напрокат будівельних механізмів, інструментів, їх на-стройка і заточка;

зберігання протягом доби великогабаритних та важких лісомате-ріалів і будівельних матеріалів. За домовленістю з адміністраці-єю магазину строк зберігання може бути продовжено;

консультації по виконанню будівельних і ремонтних робіт;

ознайомлення покупців з каталогами типових проектів індивіду-альних житлових будинків своїми силами або підрядними брига-дами на договірних засадах;

розрахунок норм витрат лісоматеріалів і будівельних матеріалівзгідно з індивідуальними проектами на житлове будівництво.Суб'єкт господарювання забезпечує з дотриманням відповідних

правил продаж супутніх товарів : фарб, лаків, розчинників та роз-бавників, сикативів готових, пензлів малярних, ручного будівель-ного та деревообробного інструменту, садово-городнього реманен-ту, електрошнурів, електропроводів, електроустановчих виробів,засобів захисту рослин, замкових виробів тощо