9.2.3. Правила продажу взуття для фізичноїкультури, спорту, туризму

магниевый скраб beletage

Правилами роздрібної торгівлі заборонено продаж взуття в мага-зинах, де не створені умови для примірювання, а також в дрібноро-здрібній торговельній мережі.

Поряд з реалізацією всіх видів і груп чоловічого, жіночого і ди-тячого взуття у магазинах організовується продаж товарів супут-нього асортименту: панчіх, шкарпеток, устілок, а також предметівдогляду за взуттям.

Приймання спортивного взуття здійснюється матеріально відпо-відальною особою. Під час завезення товарів в магазин перевіря-ється стан тари і упакування, проводиться приймання за якістю ікількістю в порядку і в терміни, передбачені відповідними Інструк-ціями, стандартами, технічними умовами і договорами.

Зберігають запаси взуття в добре провітрюваних приміщеннях затемператури 15-200С, відносній вологості повітря 50-70% на стела-жах чи у фабричній тарі на піддонах. Зберігати взуття навалом за-боронено.

Основними операціями з підготовки взуття до викладання в тор-говельному залі є: розпакування, перевірка якості і маркування, со-ртування, проставляння роздрібної ціни і оформлення цінників, по-кажчиків розмірів тощо.

Як правило, взуття продають методом самообслуговування, якийдозволяє покупцеві самостійно ознайомитися з товаром, його асор-тиментом і якістю, приміряти взуття і купити його. Продавець зо-бов'язаний брати активну участь в торговельному процесі, допомага-ти покупцеві у виборі, консультувати, пропонувати супутні товари.

З метою створення умов для примірювання взуття в торговель-них залах магазинів обладнуються банкетки, підставки з килимка-ми, дзеркала тощо.

Під час відпускання взуття продавець зобов'язаний упакувативибраний ним товар в коробку чи пакет або завернути в папір. Вупаковку кладеться товарний чек, який дає право на обмін взуття.

Тести

Маркування товарів для фізичної культури, спорту, туризмупередбачає наявність такої інформації:

а)         найменування підприємства-виробника; назви товару;

б)         найменування підприємства-виробника, його адреси; назви то-вару, дати випуску;

в)         назви товару, артикула, моделі, марки, сорту;

г)         найменування підприємства-виробника, його адреси, товарно-го (фірмового) знака, назви товару, артикула, моделі, марки, сорту,дати випуску, позначення нормативного документа.

При прийманні товарів для фізичної культури, спорту, тури-зму перевіряється:

а)         цілісність упаковки, наявність та правильність заповнення су-провідних документів;

б)         цілісність упаковки, наявність та правильність заповнення су-провідних документів, заводських пломб, повнота комплектації,збереження товарного вигляду, наявність інструкцій, технічних па-спортів, гарантійних талонів, іншої документації;

в)         повнота комплектації, збереження товарного вигляду, наяв-ність інструкцій,

г)         цілісність упаковки, наявність та правильність заповнення су-провідних документів, заводських пломб, повнота комплектації,збереження товарного вигляду,

Параметри мікроклімату, при яких зберігають товари дляфізичної культури, спорту, туризму:

а)         при температурі + 150 С і відносній вологості повітря не біль-ше 60-70%

б)         при температурі + 250 С і відносній вологості повітря не біль-ше 65-70%

в)         при температурі + 300 С і відносній вологості повітря не біль-ше 50-60%

Для кращого зберігання якості товарів їх необхідно трима-ти у:

а)         поліетиленовому пакеті;

б)         фабричній упаковці;

в)         накривати ковдрою чи іншим щільним матеріалом.

При зберіганні товари для фізичної культури, спорту, тури-зму розміщують на відстані:

а) стін і підлоги - не менше 0,25 м;

від джерел електричного освітлення - не менше 0,5 м;

від приладів опалення - 1 м.

б)         стін і підлоги - не менше 0,5 м;

від джерел електричного освітлення - не менше 1,5 м;

від приладів опалення - 2 м

в)         стін і підлоги - не менше 1,5 м;

від джерел електричного освітлення - не менше 0,5 м;

від приладів опалення - 1 м

Проходи між штабелями повинні бути не менше:

а)         0,7 м;

б)         1,0 м;

в)         1,3 м;

Великогабаритні товари (велосипеди, човни, байдарки то-що) викладають на спеціально відведених місцях з використанням:

а)         острівних гірок;

б)         острівних гірок та стендів;

в)         підставок-тримачів;

г)         кронштейнів.

Довгомірні предмети (вудочки рибальські та вудлища, лижі,палки до них тощо) виставляють в:

а)         пристінних стояках з гніздами для підтримування стійкого ве-ртикального положення цих товарів;

б)         острівних гірках та стендах;

в)         підставках-тримачах;

г)         кронштейнах.

Предмети для спортивних ігор (тенісні м'ячі і ракетки, по-кришки і гумові камери, сітки тощо) викладають у (на):

а)острівних     гірках та стендах;

б)         вітринах та пристінних шафах, або закріплюють на перфоро-ваних щитках.

в)         кронштейнах.

Дрібні спортивні товари (запасні частини до велосипедів,кульки для настільного тенісу, лижні кріплення, гачки рибальські,блешні, поплавки, волосінь тощо) викладають в:

а)         касетах-чарунках або закріплюють на полицях пристіннихшаф;

б)         вітринах та пристінних шафах або закріплюють на перфорова-них щитках.

в)         пристінних стояках з гніздами для підтримування стійкого ве-ртикального положення цих товарів;

До працівників, які здійснюють продаж спортивного одягу,ставляться підвищені вимоги щодо глибини знань:

а)         властивостей і якості матеріалів, з яких виготовлені товари;

б)         розмірів, зростів, повнот, особливостей попиту покупців;

в)         сучасних напрямів моди, а також способів і правил зберіганнявиробів;

г)         все вищеперелічене.

Спортивний одяг зберігається при кліматичних умовах:

а)         температура 10-18 0С та відносній вологості повітря 60-70%;

б)         температура 20-210 С та відносній вологості повітря 55-65% всухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях;

в)         температура 10-18° С та відносній вологості повітря 60-70% всухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, які за необхід-ності можна провітрювати, зволожувати повітря

На зберігання спортивний одяг розміщують:

а)         за видами, розмірами;

б)         за розмаїттям та зростом;

в)         за видами, розмірами, зростом, повнотами.

Залежно від виду товари зберігаються на:

а)         кронштейнах і вішалках;

б)         на підлозі навалом;

в)         на полицях стелажів;

г)         кронштейнах і вішалках, на полицях стелажів, підтоварникахкупами і пачками.

Проданий спортивний одяг пакують:

а)         в папір;

б)         в коробки;

г) в папір чи в коробки.

Під час завезення товарів в магазин перевіряється:

а)         тільки стан тари і упакування;

б)         проводиться приймання за якістю і кількістю;

в)         перевіряється стан тари і упакування, проводиться прийманняза якістю і кількістю в порядку і в терміни, передбачені відповід-ними Інструкціями, стандартами, технічними умовами і договора-ми.

Зберігають запаси взуття в добре провітрюваних примі-щеннях:

а) за температури 15-160С, відносній вологості повітря 70-90% настелажах;

б)         за температури 20-300С, відносній вологості повітря 40-50% настелажах;

в)         за температури 15-200С, відносній вологості повітря 50-70%навалом;

г)         за температури 15-200С, відносній вологості повітря 50-70% настелажах чи у фабричній тарі на піддонах.

Основними операціями з підготовки спортивного взуття довикладання в торговельному залі є:

а)         розпакування, перевірка якості;

б)         перевірка якості і маркування, сортування;

в)         проставляння роздрібної ціни і оформлення цінників;

г)         розпакування, перевірка якості і маркування, сортування, про-ставляння роздрібної ціни і оформлення цінників, покажчиків роз-мірів.

З метою створення умов для примірювання взуття в торго-вельних залах магазинів обладнуються :

а)         банкетки, підставки з килимками, дзеркала тощо;

б)         банкетки та дзеркала;

г) тільки підставки з килимами.

Під час відпускання спортивного взуття продавець зо-бов'язаний упакувати вибраний ним товар:

а)         в коробку;

б)         в пакет;

в)         загорнути в папір;

г)         все вищеперелічене.

10 ТЕСТИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮЗНАНЬ СТУДЕНТІВ (ДЛЯ ЗАЛІКУ)

1. Які стадії пройшов ринок у постіндустріальних країнах:

Ринок продавця, ринок продавця-покупця.

Ринок продавця, ринок покупця.

Ринок продавця, ринок покупця, ринок продавця-покупця.

Ринок покупця.

2. Виготівник - це:

Громадянин, що купує товар, чи використовує товар для влас-ного споживання.

Орган чи громадянин-підприємець, що виконує роботу.

Орган чи громадянин-підприємець, що надає роботу.

Орган чи громадянин-підприємець, що ВИГОТОВЛЯЄ товардля реалізації.

3. Договір - це:

Усна угода між споживачем та продавцем.

Письмова угода між споживачем та продавцем.

Усна чи письмова угода між споживачем і продавцем проякість, терміни, ціну й інші умови, за якими здійснюється покупкачи продаж, робота чи послуга.

Письмова угода про якість, терміни, ціну й інші умови, за яки-ми здійснюється купівля чи продаж, робота чи послуга.

4. Із запропонованих прав продавця виберіть правильні:

Право на задоволення основних потреб.

Право використовувати рекламу за умови, що вона правдива.

Право пропонувати будь-який товар за умови, що він не несепогрози споживачеві.

Пункти 2 і 3 правильні.

Які права має споживач на відповідну якість? Виберітьправильні відповіді:

Має право жадати від продавця, щоб якість купленого ним то-вару відповідала вимогам нормативних документів.

Вимоги до товару щодо його безпеки для життя, здоров'я імайна споживача встановлюються нормативними документами.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що за якіс-тю відповідає вимогам нормативної документації, а також інфо-рмації про товар, що дається продавцем.

Усі відповіді правильні.

Споживач це:

Громадянин, який здобуває, чи має намір придбати товар (по-слугу, роботу) для власних побутових потреб.

Підприємство, організація, які виробляють товари для реалізації.

Громадянин-підприємець, який виробляє товари для реалізації.

Підприємство, організація чи громадянин-підприємець, якийреалізує товари за договором купівлі-продажу.

Недолік - це:

Усна угода між продавцем і покупцем про якість, терміни, ме-ту й інші умови, за якими здійснюється покупка, продаж, чи робота,надання послуги.

Письмова угода між продавцем і покупцем про якість, терміни,мету й інші умови, за якими здійснюється покупка, продаж, роботанадання послуги.

Окрема невідповідність товару (роботи, чи послуги) вимогамнормативних документів, умовам, чи договору, вимогам, якіпред'являються до нього, а також інформації про товар, що наданавиготовлювачем.

Недолік, який робить недоступним використання товару (ро-боти послуги) у відповідності з його призначенням, не може бутиусунутий стосовно цього споживача або для його усунення не-обхідні великі витрати праці і часу.

Підприємство, установа, чи організація, громадянин-підприємець, які виконують роботу чи надають послугу - це:

Продавець.

Виготовлювач.

Виконавець.

Споживач.

Усна чи письмова угода між продавцем і покупцем про якість,терміни, мету й інші умови, за якими здійснюється покупка, про-даж, робота чи надаються послуги - це:

Продавець.

Виконавець.

Договір.

Виготовлювач.

Консумеризм - це:

Закон про захист прав споживачів.

Захист прав споживачів.

Організаційний рух громадян державних і громадськихорганізацій за розширення прав споживачів і продавців.

Захист прав виробників.

Ринок покупця розпочався з:

40-х років 20-го сторіччя.

50-х років 20-го сторіччя.

90-х років 19-го сторіччя.

80-х років 19-го сторіччя.

Ринок покупця-продавця розпочався з:

60-х років 20-го сторіччя.

40-х років 20-го сторіччя.

70-х років 20-го сторіччя.

90-х років 19-го сторіччя, а закріпився цілком у 20-го роках 20-го сторіччя.

Перші права споживачів були сформовані:

На Кубі при правлінні Фіделя Кастро.

У США, президентом Кенеді.

На 25-ий сесії консультативної асамблеї Європейського союзу.

У Франції в 1960 році.

Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товарупротягом гарантійного терміну має право жадати від продавця:

Безкоштовного усунення недоліків чи відшкодування витратна їхнє усунення споживачем або третім лицем.

Заміни на аналогічний товар належної якості.

Зниження ціни товару.

Відповіді 1-2 вірні.

Які з перелічених товарів не підлягають заміні, навіть якщовони належної якості:

Головні убори.

Панчішно-шкарпеткові товари.

Канцелярські товари.

Відповіді 1 і 2 правильні.

Доставка товарів засобами продавця чи за рахунок споживачаз наступним відшкодуванням збитків здійснюється при масі товару:

Більше 2 кг.

Більше 5 кг.

Більше 10 кг.

Більше 15 кг.

При обміні товару гарантійний термін обчислюють із дня:

Покупки неякісного товару, заміна якого пропонується.

Обміну.

Пред'явлення претензії продавцю.

Відповіді 1 і 3 правильні.

Гарантійний термін на реалізовані несезонні товаривстановлюється:

З першого дня використання товару.

З моменту укладення договору - продажу.

З моменту доставки товару.

Усі відповіді правильні.

При придбанні товарів у комісійному магазині замінанеякісного товару відбувається:

За першими вимогами покупця.

За згодою продавця.

За згодою покупця.

Відповіді 2 і 3 правильні.

Виробник зобов'язаний забезпечити можливість викори-стання товару за призначенням протягом терміну його служби,передбаченого нормативними документами чи встановленими задомовленістю з покупцем, а у разі відсутності таких термінівпротягом:

5 років.

10 років.

15 років.

20 років.

Виготівник (виконавець) забезпечує нормальну роботу (за-стосування, використання) товару (роботи, послуги), в т. ч. компле-ктуючих виробів:

Протягом гарантійного терміну.

Протягом 14 діб.

Протягом 1 міс.

Протягом гарантійного терміну, встановленого законодавст-вом, а в разі відсутності - договором.

Гарантійні терміни на комплектуючі вироби повинні бути:

Меншими, ніж на основний виріб.

Більшими.

Відповідними до законодавства.

Не менше ніж на основний виріб, якщо не передбачено іншезаконодавством або договором.

Гарантійний термін зазначається:

В паспорті на товар(роботу, послугу).

На етикетці.

В будь-якому документі, що додається до товару (роботи, по-слуги).

4. Правильні відповіді зазначені в п.1-3.

При продажу товару за зразками, поштою, а також колиукладення договору купівлі-продажу і час передачі товаруспоживачеві не збігаються, гарантійний термін обчислюється:

Від дня доставки товару споживачеві, а якщо товар потребуєспеціальної установки (підключення) чи складання, від дня їх здій-снення.

З дня виготовлення товару.

Відповідно до законодавства.

Згідно з укладеним договором.

На товар без встановленого гарантійного терміну спожи-вач може пред'явити вимоги протягом:

1 року.

6 міс.

3 міс.

1 міс.

На нерухоме майно за наявності недоліків пред'являютьсявимоги:

Впродовж 10 років.

Впродовж 5 років.

Впродовж 3 років.

Згідно з контрактам.

При виконанні гарантійних ремонтів:

Гарантійні терміни не збільшуються.

Збільшується на час перебування товару в ремонті.

Збільшується на1 міс.

Збільшується на термін, передбачений договором.

Обчислення гарантійного терміну здійснюється при обмінітовару:

Заново від дня обміну товару.

Не обчислюється.

За угодою сторін.

Відповідно до контракту.

Якщо день доставки, установки (підключення) чи складаннятовару неможливо встановити, то гарантійний термінобчислюється:

З дня виготовлення.

За домовленістю сторін.

Відповідно до законодавства.

Від дня укладення договору.

Для медикаментів, харчових продуктів, виробів побутовоїхімії, парфумерно-косметичних виробів термін придатностіобчислюється:

З дня виготовлення.

Відповідно до законодавства.

З дня укладення договору.

З дня споживання.

Чи провадиться перерахунок вартості під час заміни то-вару з недоліками на аналогічний товар:

Проводиться.

Не проводиться.

Проводиться виходячи з цін, що діяли на час обміну.

Проводиться при укладеному договорі.

При пред 'явленні споживачем вимоги про безоплатне усу-нення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом:

14 днів.

14 днів або за згодою сторін в інший термін.

28 днів.

10 днів.

За кожний день затримки виконання вимоги про наданняаналогічного товару та за кожний день затримки усуненнянедоліків понад установлений термін споживачеві виплачуєтьсянеустойка у розмірі:

1,5%.

0,5%.

1%.

2%.

За чий рахунок відбувається доставка та повернення вели-когабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг. у разі їх замін:

Продавцем, виробником.

Споживачем.

На 70% за рахунок продавця, на 30% за рахунок споживача.

На 90% за рахунок продавця, на 10% за рахунок споживача.

Що повинен пред'явити споживач для того, щоб його ви-моги були розглянуті:

Квитанцію.

Товарний, касовий чек.

Відповіді 1-2.

Відповіді 1-2 та інший письмовий документ.

В який термін продавець зобов'язаний відшкодуватипідприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало узв'язку з задоволенням вимог споживача:

14 днів.

20 днів.

6 місяців.

В місячний термін.

Якщо не установлено терміну служби товару, то впро-довж якого терміну споживач має право пред'явити виготівникувимогу про безоплатне усунення недоліків:

6 місяців.

1 рік.

5 років.

10 років.

Чи має право споживач брати участь у перевірці якостітовару особисто:

Так.

Ні.

Так, але за згодою виробника.

В особливих випадках.

Чи надається споживачеві на час ремонту аналогічний то-вар незалежно від моделі:

Так.

Ні.

Не завжди.

Надається за домовленістю.

У разі відсутності товару у продавця, вимога споживача прозаміну підлягає задоволенню у:

20-й денний строк.

Протягом місяця.

Протягом двох місяців.

Протягом року.

Споживач має право відмовитися від договору і вимагативідшкодування збитків:

Якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання дого-вору.

Якщо закінчення роботи у визначений термін стає не можли-вим.

Якщо виконавець своєчасно не виконує договору, або виконуєроботу так повільно, що закінчити її у визначений термін стає не-можливо.

Якщо споживач своєчасно не приступає до виконання договору.

Якщо під час виконання робіт або надання послуг, їх не будевиконано згідно з умовами договору, то споживач:

Має право призначити виконавцю відповідний термін дляусунення недоліків.

Розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.

Подати заяву до суду на виконавця.

Відповіді 1, 2 доповнюють одна одну.

Якщо виконавець відступив від умов договору, що призвело допогіршення виконаної роботи, споживач має право:

Вимагати безплатного усунення цих недоліків.

Вимагати відшкодування витрат за усунення недоліків роботивласними засобами.

Зменшення винагороди за роботу.

Будь-який із пунктів, але за власним бажанням.

За наявності у роботах за умовами договору істотних недо-ліків, споживач має право:

Вимагати розірвання договору.

Вимагати відшкодування збитків.

Заключити новий договір.

Відповіді 1, 2 доповнюють одна одну.

У разі неналежного виконання виконавцем зобов'язань згідноіз законом або договором :

Виконавець сплачує споживачеві неустойку.

Відмовляється від будь-яких виплат.

Вирішує дане питання через суд.

Правильна відповідь не зазначена.

В якому разі виконавець не несе відповідальності за недолікиу виконаних роботах:

Якщо вони виникли з вини виготівника.

Якщо вони виникли з вини продавця.

Якщо вони виникли з вини споживача.

Відповіді 2,3 доповнюють одна одну.

Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі, якімогли бути виявлені при звичайному способі їх прийняття, спожи-вач зобов'язаний повідомити:

1. Не пізніше 36 год. після їх виявлення.

Не пізніше 3 діб після їх виявлення.

Не пізніше 10 діб після їх виявлення.

Не пізніше 14 діб після їх виявлення.

У разі виявлення недоліків протягом гарантійного чи іншихтермінів,вимоги замовника можуть підлягати задоволенню:

Ні.

В особливих випадках.

Так.

За домовленістю з виробником.

Протягом якого терміну виконавець зобов'язаний відшкоду-вати збитки, що виникли у зв'язку з пошкодженням чи псуваннямречі, прийнятої від споживача для виконання робіт:

Протягом 7 днів.

Протягом 14 днів.

Протягом 30 днів.

Протягом 60 днів.

Виконавець несе відповідальність за шкоду:

Заподіяну життю споживача.

Заподіяну здоров'ю або майну споживача.

Не несе ніякої відповідальності.

Відповіді 1,2 доповнюють одна одну.

Споживач має право на те, щоб товари за звичайних умов їхвикористання, зберігання і транспортування були безпечними для:

Його життя і здоров'я.

Навколишнього середовища.

Не завдавали шкоди його майну.

Всі відповіді правильні.

У разі відсутності нормативних документів, що містятьобов'язкові вимоги до товару, використання якого може завдаватишкоди життю, здоров'ю споживача, відповідні органи державноївиконавчої влади, що здійснюють державний захист прав спожи-вачів, зобов'язані:

Негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів.

Тимчасово заборонити випуск і реалізацію товарів.

Заборонити випуск продукції.

Заборонити реалізацію продукції.

Виготівник повинен попереджати споживача про:

Наявність терміну служби товару.

Обов'язкові умови його використання та можливі наслідки вразі їх невиконання.

Необхідні дії після закінчення цього терміну.

Всі відповіді правильні.

Якщо для безпечного використання товарів, їх зберігання,транспортування та утилізації необхідно дотримуватись спеціа-льних правил, виготівник зобов'язаний:

Розробити такі правила.

Довести правила до споживача.

Розробити правила і довести до продавця.

Розробити та довести їх до продавця, а продавець - до спожи-вача.

Товари, на які актами законодавства або іншими норматив-ними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпе-чення безпеки життя і здоров'я споживачів, їх майна, навколиш-нього середовища згідно з чинним законодавством:

Підлягають обов'язковій сертифікації.

Підлягають добровільній сертифікації.

Не підлягають добровільній сертифікації.

Не підлягають обов'язковій сертифікації.

Реалізація та використання товарів, на які актами законодав-ства або іншими нормативними документами встановленообов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я спо-живачів, їх майна, навколишнього середовища, забороняється без:

Сертифіката відповідності.

Сертифіката безпеки.

Фітосертифіката.

Всі відповіді правильні.

Якщо встановлено, що при дотриманні споживачем правилвикористання товарів вони завдають шкоди життю, здоров'ю,майну споживача чи навколишньому середовищу, виготівник зо-бов'язаний:

Негайно припинити їх виробництво.

Негайно припинити їх реалізацію.

Припинити їх виробництво до усунення причин шкоди.

Негайно припинити їх виробництво (реалізацію) до усуненняпричин шкоди, а в необхідних випадках вжити заходів до вилучен-ня їх з обігу і відкликання від споживачів.

Якщо причини, що завдають шкоди, усунути неможливо, ви-готівник зобов'язаний:

Зняти такі товари з виробництва.

Вилучити з обігу.

Відкликати від споживачів.

Відповіді 1-3 доповнюють одна одну.

Виготівник зобов'язаний відшкодувати завдані споживачамзбитки, які пов'язані з відкликанням товарів:

У повному розмірі.

Частково.

У розмірі 25 %.

В трикратному розмірі.

Виготівник зобов'язаний інформувати споживача про можливийризик і про безпечне використання товару за допомогою позначень:

Міжнародних.

Державних.

Регіональних.

Місцевих.

Чи допускається встановлення будь-яких переваг, прямих абонепрямих обмежень прав споживачів?

Так, допускається.

Ніколи.

Так, коли передбачено законом.

Правильної відповіді не зазначено.

Якщо під час гарантійного терміну необхідно визначитиякість товару, у який термін з дня одержання письмової заявипродавець зобов'язаний направити цей товар на експертизу?

2 дні.

3 дні.

5 днів.

7 днів.

Протягом скількох днів, не беручи до уваги дня купівлі, спо-живач має право на обмін товару належної якості, якщо він не пі-дійшов за розміром?

7 днів.

10 днів.

14 днів.

30 днів.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) за-тверджується?

Кабінетом Міністрів України.

Товариством із захисту прав споживачів.

Правилами торгівлі.

Адміністрацією торговельного закладу.

Правила торговельного, побутового та інших видів діяльно-сті затверджуються?

Верховною Радою.

Кабінетом Міністрів України.

Президентом.

Міністерством торгівлі.

У разі порушення законодавства про захист прав споживачівгосподарські суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчування не-суть відповідальність за відмову споживачеві реалізувати йогоправа:

Двох кратному розмірі вартості товару.

П'яти кратному розмірі вартості товару.

Десяти кратному розмірі вартості товару.

Двадцяти кратному розмірі вартості товару.

У разі порушення законодавства про захист прав спожива-чів господарські суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчу-вання несуть відповідальність за реалізацію товарів, виконанняробіт, надання послуг, що не відповідають нормативним докуме-нтам:

У розмірі 5 % від вартості товарів.

У розмірі 10 % від вартості товарів.

У розмірі 20 % від вартості товарів.

У розмірі 25 % від вартості товарів.

У разі порушення законодавства про захист прав спожива-чів господарські суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчу-вання несуть відповідальність за відмову в наданні необхідної,доступної та достовірної інформації про товари, послуги та ро-боти у розмірі:

20 % від вартості реалізованих товарів.

25 % від вартості реалізованих товарів.

30 % від вартості реалізованих товарів.

50 % від вартості реалізованих товарів.

Захист прав споживачів, передбачений законодавством,здійснюється:

Товариством із захисту прав споживачів.

Держстандартом України.

Судом.

Кабінетом Міністрів України.

70. Чи звільняються споживачі від сплати державного мита запозовами, що пов'язані з порушенням їх прав?

Так.

Ні.

Частково.

У разі позитивного рішення.

10.1 Ключ для тестів підсумкового контролюзнань студентів (для заліку)

№ пи-

№ від-

№ пи-

№ від-

№ пи-

№ від-

тання

повіді

тання

повіді

тання

повіді

1

3

26

3

51

4

2

4

27

2

52

1

3

3

28

1

53

4

4

4

29

4

54

4

5

4

30

1

55

1

6

1

31

2

56

1

7

3

32

2

57

4

8

3

33

3

58

4

9

3

34

1

59

1

10

3

35

4

60

1

11

2

36

4

61

3

12

3

37

4

62

2

13

2

38

1

63

3

14

4

39

1

64

1

15

2

40

3

65

2

16

2

41

3

66

3

17

2

42

4

67

4

18

2

43

4

68

3

19

2

44

4

69

3

20

2

45

1

70

1

21

4

46

3

 

 

22

4

47

2

 

 

23

4

48

3

 

 

24

1

49

3

 

 

25

2

50

4

 

 

12. ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Які ви знаєте основні права споживачів? В яких міжнароднихдокументах вони сформульовані?

Напрями застосування концепції консумеризму в комерційнійі некомерційній сферах.

Захист прав споживачів від неякісної, оманливої інформації тареклами.

Основні напрямки загальної громадсько-державної політикипідвищення якості товарів і послуг.

Сучасна правова держава - гарант захисту прав споживачів.

Державні і громадські консумерські установи та організації вНімеччині, Великобританії, Франції, США і Японії.

Державні і громадські консумерські установи та організації вкраїнах СНД.

Державні і громадські консумерські установи та організації вУкраїні.

Міжнародні консумерські організації.

Історія консумерського руху в Україні.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності продавців.Споживач придбав автомобіль. У період гарантійного терміну об-слуговування в машині були виявлені дрібні несуттєві недоліки.Усунути їх станція не змогла, тому що не знайшлося необхіднихдеталей, і споживачеві було запропоновано почекати два місяці.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Валентин замовив в ательє штани з матеріалу ательє. Замовленнябуло виконане на двадцять днів пізніше обумовленого терміну. Дотого ж штани були зшиті погано. Валентин звернувся в ательє з ви-могою виплатити неустойку за прострочення виконання замовлен-ня і відшкодувати збитки в розмірі двохразової вартості роботи.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Володимир уклав із будівельною фірмою договір на будівництвосадового будинку. У ході будівництва фірма використовуваламатеріали більш високого класу, ніж це обумовлювалося коштори-сом. Встановлення поліпшених матеріалів зажадало притягненнядодаткових робітників. По завершенні робіт фірма звернулася доВолодимира з вимогою про оплату різниці у вартості матеріалів іробіт.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності продавців.Олена побачила в газеті рекламу автосалону: фото автомобіля і на-пис «У нас три роки гарантії». Приїхавши в салон, вона дізналася,що три роки - гарантія тільки на додаткове устаткування, встанов-лене в салоні. Чи може Олена пред'явити якісь вимоги?

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Тетяна вчиться на платних курсах водіння. Договором була пере-дбачена видача документа про закінчення курсів. Пройшовши нав-чання й успішно склавши іспит, Тетяна дізналася, що їй видаютьдовідку про закінчення, а за видачу диплома треба заплатити 200гривень.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності продавців.Віктор придбав пральну машину і самостійно її встановив, хоча задоговором встановлення повинні були робити безплатно майстрифірми. Через два дні машина перестала працювати. Викликаниймайстер визначив, що дефект носить виробничий характер, але ре-монтувати в рахунок гарантії відмовився, пославшись на те, щовстановлення робив не спеціаліст.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності продавців.Аліна придбала на розпродажу підручник, але наступного днявирішила його замінити, тому що видання виявилося застарілим.Чи може магазин відмовити в заміні?

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обґрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Виграний Антоном у телевізійному конкурсі меблевий гарнітур непоміщається в його маленькій квартирі. З моменту триманнягарнітура пройшло два дні.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Світлана здала в пральню халат із пластмасовими ґудзиками.Одержуючи білизну, вона побачила, що ґудзики розплавились іприлипли до тканини. У квитанції є запис про те, що хімчисткавідповідальності за виниклі недоліки не несе.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності продавців.Ксенія оплатила доставку вантажу. Коли вантаж був доставлений,

Ксенія була у відрядженні і сповіщення не одержала. Через 8 днівпісля відправлення повідомлення вантаж був реалізований. Ксеніявисунула претензії до перевізника.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обґрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Олена здала в хімчистку пальто із хутряною оздобою на рукавах,приклеєною спеціальним клеєм. При одержанні замовленняз'ясувалося, що хутро відклеїлося і Олені запропонували забратиокремо пальто, окремо оздобу.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності продавців.Максим придбав у магазині мікрохвильову піч. Через 10 днів вінзвернувся в магазин із проханням повернути йому вартість печі,тому що піч не підходить йому за розміром.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обгрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Споживач зробив оплату комунальних послуг за 3 місяці наперед.Через 2 місяці ціни на послуги зросли. Житлова організація вимагаєзробити доплату.

Зробіть аналіз ситуації і прийміть обґрунтовані конкретнірішення з захисту прав споживачів і відповідальності виконавців.Олег здав черевики в ремонтну майстерню. Майстер сказав, що за-мовлення буде виконане через дві години. При видачі замовленнявін заявив, що за терміновість береться додаткова плата понадвартість замовлення.

Громадянин Іванов придбав телевізор. Протягомгарантійного терміну телевізор зіпсувався (до закінченнягарантійного строку залишалося 2 дні). На вимогу телевізор грома-дянина замінили, але з гарантійним терміном на 2 дні, що залиши-лися. Чи правомірні дії продавця? Обгрунтуйте відповідь.

Громадянка Білозерська придбала швейну машинку без за-значення гарантійного терміну. Через 3 місяці машинка зламалася.При вимозі замінити товар, продавець відмовила. Чи має право по-купець вимагати заміни? Обгрунтуйте відповідь.

3 січня громадянка Шаповалова придбала майонез зі стро-ком придатності 30 діб, Вдома, вона помітила на етикетці дату ви-готовлення майонезу - 1 грудня. Вимогу про заміну продавецьвідхилив, аргументувавши це тим, що він отримав цей товар 25грудня і може пред'явити відповідні документи. Проаналізуйте да-ну ситуацію.

Громадянка Білецька придбала дублянку у червні. За якоюметодикою обчислюється у даному випадку гарантійний термін?

Громадянин Сидоренко придбав партію товару за зразками.Як буде обчислюватися гарантійний термін? Обґрунтуйте відпо-відь.

Громадянин Павлов придбав 1 кг ковбаси за ціною 17 грн20 коп. за 1 кг. Вдома він виявив, що ковбаса недоброякісна. По-вернувшись в магазин, побачив, що ковбаса вже коштує 17 грн 75коп. за 1 кг. (завезли іншу партію). Продавець погодився відшко-дувати споживачеві вартість ковбаси у розмірі 17 грн 20 коп. Чизаконні дії продавця? Обгрунтуйте відповідь.

Складіть інформацію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння та позначте їїміжнародними символами для білої білизни з льону, яка стійка докипіння.

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння та позначте їїміжнародними символами для тонкої кольорової білизни з бавовни,яка не стійка до кип'ятіння.

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння для жіночої сукні звіскози.

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння жіночої сукні з тканини ізсинтетичних ниток в суміші з іншими волокнами.

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння чоловічих штанів зджинсової тканини (100 % бавовни).

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння чоловічого костюма з во-вни.

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння дитячого спортивногокостюма з бавовняного трикотажного полотна з начосом.

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння білої столової скатертиниз бавовни, яка стійка до кип'ятіння.

Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння тонкої кольорової дитячоїпіжами з бавовни, яка не стійка до кип'ятіння.

40. Складіть інструкцію для споживачів щодо прання, прасу-вання, відбілювання, хімчистки, сушіння тонкої жіночої блузки зтрикотажного полотна кольорового з синтетичних ниток осно-вов'язаного переплетіння.

41-50. Докладіть три зразки маркування товарів (етикеток. упа-ковок) з товарними умовними знаками, графічними зображеннями,штриховим кодуванням, тобто з інформацією для споживачів протовар і його виробництво. Розшифруйте ці символи, умовні позна-чення і штрих-коди, а також зробіть аналіз цієї інформації згідно зістаттею 18 Закону України "Про захист прав споживачів".

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали холодильник"Норд" вартістю 856 грн з гарантійним терміном експлуатації 1 рік.Через місяць після покупки холодильник зламався. Ви вимагаєтезаміни несправного холодильника на новий якісний негайно, алемагазин Вашу заяву не прийняв, мотивуючи це тим, щоаналогічних товарів в продажу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали відеомагнітофон"Daewoo" вартістю 635 грн з гарантійним терміном експлуатації 1рік. Через місяць після покупки він зламався. Ви вимагаєте замінинесправного товару на новий якісний негайно, але магазин Вашузаяву не прийняв, мотивуючи це тим, що аналогічних товарів впродажу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали телевізор "Sony"вартістю 1035 грн з гарантійним терміном експлуатації 2 роки. Че-рез місяць після покупки він зламався. Ви вимагаєте заміни не-справного товару на новий якісний негайно, але магазин Вашу зая-ву не прийняв, мотивуючи це тим, що аналогічних товарів впродажу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали пилососвартістю 360 грн з гарантійним терміном експлуатації 1 рік. Черезмісяць після покупки він зламався. Ви вимагаєте заміни несправно-го товару на новий якісний негайно, але магазин Вашу заяву неприйняв, мотивуючи це тим, що аналогічних товарів в продажу не-має.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали мікрохвильовупіч "Samsung" вартістю 935 грн з гарантійним терміномексплуатації 3 роки. Через 1 рік після покупки вона зламалася. Вивимагаєте заміни несправного товару на новий якісний негайно, алемагазин Вашу заяву не прийняв, мотивуючи це тим, щоаналогічних товарів в продажу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали швейну машинувартістю 324 грн з гарантійним терміном експлуатації 1 рік. Черезмісяць після покупки вона зламалася. Ви вимагаєте заміни не-справного товару на новий якісний негайно, але магазин Вашу зая-ву не прийняв, мотивуючи це тим, що аналогічних товарів в прода-жу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали відеокамеру"Sony" вартістю 1035 грн з гарантійним терміном експлуатації 1рік. Через місяць після покупки вона зламалася. Ви вимагаєтезаміни несправного товару на новий якісний негайно, але магазинВашу заяву не прийняв, мотивуючи це тим, що аналогічних товарівв продажу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали електричну ду-ховку-гриль "Daewoo" вартістю 375 грн з гарантійним терміномексплуатації 1 рік. Через 3 місяці після покупки вона зламалася. Вивимагаєте заміни несправного товару на новий якісний негайно, алемагазин Вашу заяву не прийняв, мотивуючи це тим, щоаналогічних товарів в продажу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали годинник зрадіоприймачем "Panasonic" вартістю 125 грн з гарантійнимтерміном експлуатації 1 рік. Через 2 місяці після покупки він зла-мався. Ви вимагаєте заміни несправного товару на новий якіснийнегайно, але магазин Вашу заяву не прийняв, мотивуючи це тим,що аналогічних товарів в продажу немає.

Напишіть заяву (претензію) до магазину та позовну заяву всуд у зв'язку з наступною ситуацією: Ви придбали музичний центр"Aiwa" вартістю 935 грн з гарантійним терміном експлуатації 2 ро-ки. Через 4 місяці після покупки він зламався. Ви вимагаєте замінинесправного товару на новий якісний негайно, але магазин Вашузаяву не прийняв, мотивуючи це тим, що аналогічних товарів впродажу немає.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Білль Президента США Дж. Кеннеді про права людини від 15березня 1962 p. Вперше голова виконавчої влади країни проголосивперевагу споживача перед виробником і торговцем, a також сфор-мулював послідовний перелік прав споживачів.

Всесвітній День захнсту прав споживача -проголошений ООН15 березня. В 1962 p. в цей день був опублікований Білль Прези-дента США Дж. Кеннеді, де вперше були проголошені праваспоживачів та їх перевага перед виробником і торговцем. Впершеяк Всесвітній День захисту прав споживачів був відзначений 15 бе-резня 1983 p.

Гуманізація консюмерських ідей (від лат. humanns -людяний,людський) - визнання переваги споживача перед виробником іторговцем, пріоритету людських цінностей, завдань і прав грома-дян як споживачів в умовах ринкової економіки. Характерна дляконсюмеризму 70-90-x років XX ст.

Гуртки якості - концепція проф. К. Ісікави (1962 p., Японія), якавіддзеркалює японський підхід до проблеми якості продукції ібазується на принципах максимального залучення людського фак-гора з метою підвищенкя ефективності та конкурентоспроможностіпідприємства. Основні положення концепції: "гурток якості'' - ценевелика група людей, що функціонує безпосередньо на робочихмісцях; головне завдання -вишукування, вивчення та вирішенняпрактичних проблем щодо раціоналізації та підвищенняефективності виробництва; постійне навчання та підвищеннякваліфікації; добровільність участі та ін. Рух "гуртків якості", крімЯпонії, розвивається в США ("групи бездефектної праці") та вЗахідній Європі.

Демократія (від грец. demokratia - влада народу) -формаполітичної організації суспільства і суспільних груп, щохарактеризується визнанням волі більшості.

Демократизація - впровадження демократичних засад влади такерування економікою.

Держспоживзахист - Державний комітет України у справах захис-ту прав споживачів (створений 1 червня 1992 p.) - центральний органвиконавчої влади, підвідомчий Кабінету Міністрів України. Забезпе-чував реалізацію державної політики у справі захисту прав споживачівна всій території України. Згідно з Указом Президента України від15.12.99 p. був реорганізований та увійшов до складу Державногокомітету стандартизації, метрології та сертифікації України.

Держстандарт України - Державний комітет стандартизації,метрології та сертифікації України - державна установа України,що здійснює в Україні державну політику в сфері стандартизації,метрології, акредитації органів та іспитових лабораторій зсертифікації та стандартизації та захисту прав спожнвачів.Відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 p. створенийна базі колишніх Державного комітету України з стандартизації,метрології та сертифікації і Державного комітету України у справахзахисту прав споживачів.

Європейська Організація Якості (ЄОЯ) - міжнароднарегіональна організація, створена у 1956 p. (м. Хельсінкі,Фінляндія). Об'єднує 31 країну, співробітничає з багатьма впливо-вими міжнародними і національними організаціями. 3 березня 1990p. членом ЄОЯ стала Українська Асоціація Якості.

Європейське бюро споживачів (ЄБС) - міжнароднарегіональна консюмерська організація, створена в 1962 p. (м. Брюс-сель, Бельгія). Діє у рамках Євросоюзу і об'єднує майже 20 консю-мерських організацій зі всіх 15-ти країн-членів ЄС.

Екоконсюмеризм - захист інтересів і прав споживачів у сферіохорони навколишнього середовища.

Екологія - наука про взаємодію між живими організмами і сере-довищем їх проживання та закономірності взаємодії природи ісуспільства.

Екологічна безпека - стан навколишнього середовища, за якимзабезпечується запобігання погіршенню екологічної ситуації та ви-никнення небезпеки для здоров'я людей.

Економіка - найважливіша сфера суспільних відносин, вироб-ництва, розподілу і споживання результатів людської діяльності, їхефективного використання. Або -сукупність виробничих відносин,що визначаються характером власності на засоби виробництва.

Етикетка - засіб маркування товарів, іншої продукції. Функціїетикетки: ідентифікація товару чи марки; відповідністьнаціональним (міжнародним) стандартам; вказівка на гатунок това-ру; опис товару (ким і коли виготовлений, зміст упаковки, порядокзберігання і використання, техніка безпекн при використанні);перелік інгредієнтів, що входять до складу товару за прннципом їхубування; індикація екологічності товару; чиста вага; термін вико-ристання; штриховий код; реклама товару через красиве графічнеоформлення етикетки.

Загальне управління якістю - концепція, що передбачаєвсебічне цілеспрямоване та добре скоординоване застосування сис-тем і методів управління якістю у всіх сферах діяльності (віддосліджень і розробок до післяпродажного обслуговування) за уча-стю керівництва та працівників всіх рівнів, а також за умовраціонального використання технічних можливостей.

Забезпечення якості - сукупність заходів, які заплановані таснстематично здійснюються в рамках системи якості з метою впев-неності в тому, що продукція відповідає визначеним і запланова-ним вимогам якості.

Інфляція (від лат. inflatio - роздувати) - процес знеціненнягрошей у результаті перевнщення кількості грошових знаків, щоперебувають в обігу, над.сумою цін товарів та послуг. Тобто недо-тримання вимог закону грошового обігу.

Інформація (від лат. informatio - роз'яснення, внклад) -впорядковане відображення об'єктивної дійсності у формі сукупно-сті знань, відомостей. Консюмерська інформація -знання про пра-ва та засоби захисту інтересів споживачів; володіння інформацієюпро ринок товарів і послуг та їх якість тощо.

Керівні принципи на захист інтересів споживачів -резолюція №248 Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 p. - міжнароднийдокумент, який став основою адміністративно-правового механізмузахисту прав споживачів у всьому світі.

Конкуренція (від лат. concurro - зіткатися, суперннчати) - бо-ротьба між товаровиробниками за вигідні умови та ефективність ви-робництва і збуту товарів і послуг; механізм стихійного регулювання