Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства прозахист прав споживачів

магниевый скраб beletage

1. У разі порушення законодавства про захист прав споживачівсуб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів об-слуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть від-повідальність за:

відмову споживачу в реалізації його прав, установлених час-тиною першою статті 8 і частиною третьою статті 10 цього Закону,- у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, щодіяли на час придбання цієї продукції, але не менше двох неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає ви-могам нормативних документів, - у розмірі п'ятдесяти відсотків ва-ртості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, ви-конаної роботи, наданої послуги, але не менше десятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли від-повідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'яз-кового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковува-них мінімумів доходів громадян;

реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації вУкраїні, але у документах, згідно з якими її передано на реалізацію,відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоц-тва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність,якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження від-повідності на відповідний вид продукції, - у розмірі п'ятдесяти від-сотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаноїроботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуванихмінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону су-б'єкт господарської діяльності не веде обов'язкового обліку доходіві витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян;

виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає ви-могам нормативних документів, нормативно-правових актів стосо-вно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколиш-нього природного середовища, - у розмірі трьохсот відсотківвартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару,виконаної роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'ятинеоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли від-повідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'яз-кового обліку доходів і витрат, - у розмірі п'ятдесяти неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян;

реалізацію продукції, забороненої відповідним державним ор-ганом для виготовлення та реалізації (виконання, надання), - у роз-мірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії то-вару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше станеоподатковуваних мінімумів доходів громадян! а у разі коли від-повідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'яз-кового обліку доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуванихмінімумів доходів громадян;

реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- івогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджувально-го маркування, а також без інформації про правила і умови безпеч-ного його використання - у розмірі ста відсотків вартості одержаноїдля реалізації партії товару, але не менше двадцяти неоподаткову-ваних мінімумів доходів громадян, а у разі коли відповідно до за-кону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язкового облікудоходів і витрат, - у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян;

відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасноїінформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вартостіодержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданоїпослуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян, а у разі коли відповідно до закону суб'єкт господарськоїдіяльності не веде обов'язкового обліку доходів і витрат, -у розміріп'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

створення перешкод службовим особам спеціально уповнова-женого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів таструктурного підрозділу з питань захисту прав споживачів органумісцевого самоврядування у проведенні перевірки якості продукції,а також правил торговельного та інших видів обслуговування - урозмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованої проду-кції за попередній календарний місяць, але не менше десяти неопо-датковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі коли відповіднодо закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковогообліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мі-німумів доходів громадян;

невиконання або несвоєчасне виконання припису посадовихосіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сферізахисту прав споживачів про усунення порушень прав споживачів -у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

реалізацію товару, строк придатності якого минув, - у розмірідвохсот відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партіїтовару, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходівгромадян;

порушення умов договору між споживачем і виконавцем провиконання роботи, надання послуги - у розмірі ста відсотків вартостівиконаної роботи (наданої послуги), а за ті самі дії, вчинені щодогрупи споживачів, - у розмірі від одного до десяти відсотків вартостівиконаних робіт (наданих послуг) за попередній календарний місяць,але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету.

Порядок їх стягнення визначається Кабінетом Міністрів України.

4. У разі невиконання в добровільному порядку суб'єктами гос-подарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного го-сподарства, визначених у статті 26 цього Закону рішень (постанов)спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої владиу сфері захисту прав споживачів, його територіальних органів та їхпосадових осіб про накладення стягнення примусове виконання та-ких рішень (постанов) здійснюється державною виконавчою служ-бою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавчепровадження".

РОЗДІЛ III

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ

(ОБ'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)Стаття 24. Громадські організації споживачів(об'єднання споживачів)

З метою захисту своїх законних прав та інтересів споживачімають право об'єднуватися у громадські організації споживачів(об'єднання споживачів).

Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, щопровадять свою діяльність відповідно до Закону України "Про об'-єднання громадян".

Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів.