2.11. Галантерейні товари

магниевый скраб beletage

Цей розділ Правил визначає особливості продажу тексти-льної, швейної, металевої, шкіряної галантереї та іншої галантереї(далі - галантерейні товари).

Маркування галантерейних товарів передбачає наявністьінформації про найменування підприємства-виробника, його адре-су, товарний (фірмовий) знак, назву виробу, номер артикула, мо-дель, колір, довжину (для метражних товарів), розмір (для штучнихвиробів), сорт (за умови поділу на сорти), ступінь стійкості забарв-лення (крім виробів із сировини натурального кольору), кількістьвідрізів (тюлеві, мереживні полотна), спосіб прання, дату виготов-лення, позначення нормативного документа.

При маркуванні дрібних шкіргалантерейних виробів позначеннянормативного документа не роблять. При маркуванні чемоданів,крім того, вказують номер; рукавиць та рукавичок - розмір; пасків- довжину; зубних щіток - колір ручки та ступінь жорсткості.

Галантерейні товари зберігають у сухих, чистих, добревентильованих приміщеннях на стелажах і підтоварниках на від-стані не менше ніж 1 м від приладів опалення, 0,5 м - від електро-освітлювальних приладів, 0,2 м - від стін та підлоги. Проходи міжстелажами мають бути не менше ніж 0,5 м.

При зберіганні галантерейних товарів суб'єкт господарсь-кої діяльності повинен забезпечити додержання пожежних вимог.

Товари з пластичних мас та целулоїду мають зберігатися ізольо-вано від інших товарів як вогненебезпечні.

У торговельному (демонстраційному) залі галантерейнітовари розміщують на острівних та пристінних гірках, стендах, по-лицях-корзинах, полицях-касетах, у шафах-вітринах з похилимиполицями тощо.

Працівники суб'єкта господарської діяльності повиннізнати властивості та якість матеріалів, з яких товари виготовлені,шкали розмірів і шкалу повноти, сучасний напрям моди, особливо-сті споживчого попиту, засоби і правила зберігання та догляду завиробами. Вони повинні допомагати покупцям у виборі товару,знайомити їх з новими виробами, вміти визначити розмір рукавиць,комірця, пояса та інших виробів.

Відмірювання тюлю проводиться шляхом накладання жор-сткого стандартного метра на тюль, що вільно лежить на прилавку.

Стрічки, мереживо та тасьму відмірюють жорстким стандартнимметром шляхом відкидання їх на прилавок (у відкидку) при вільно-му, без натягання, прикладанні цих виробів до метра.

Капронові гофровані стрічки відмірюють шляхом накладанняжорсткого (брускового, дерев'яного) метра на стрічку, що лежитьна прилавку (столі) у розправленому вигляді, без натягання і пору-шення гофрування.

Суб'єкт господарської діяльності може здійснювати про-даж таких супутніх товарів: рукавиць та рукавичок, шапочок, хус-ток, шарфів, блузок, сорочок, панчіх, шкарпеток, парфумерно-косметичних товарів і туалетного мила тощо.

Заступник директора депар-таменту регіонального розвит-ку - начальник управління вну-трішньої торгівлі та побутовихпослуг Ю. Родіонов

Додаток В

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИНАКАЗ

11.07.2003 № 185

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р.

за № 628/7949

1581 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продово-льчими товарами

Відповідно до статті 20 Закону України "Про якість та безпекухарчових продуктів і продовольчої сировини" та постанови Кабіне-ту Міністрів України від 08.02.95 № 108 "Про Порядок заняття тор-говельною діяльністю і правила торговельного обслуговування на-селення"

НАКАЗУЮ:

Затвердити Правила роздрібної торгівлі продовольчими това-рами, що додаються.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зов-нішніх економічних зв'язків України від 28.12.94 № 237 "Про за-твердження Правил продажу продовольчих товарів".

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-ступника Державного секретаря Кабана П. С.

Виконуючий обов'язкиМіністраВ. Першин

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства економікита з питань європейської інтег-рації України 11.07.2003 № 185Зареєстровано в Міністер-стві юстиції України23 липня 2003 р. за № 628/7949

ПРАВИЛА

роздрібної торгівлі продовольчими товарами

І. Загальні положення

1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання,підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через роз-дрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги в дотри-манні прав споживачів щодо якості й безпеки товару та рівня тор-говельного обслуговування.

Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою про-дукцією, алкогольними напоями та тютюновими виробами регу-люються окремими правилами.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської діяль-ності незалежно від форм власності, які здійснюють на територіїУкраїни роздрібний продаж продовольчих товарів.

Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється черезспеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємства зуніверсальним асортиментом продовольчих товарів, магазини "То-вари повсякденного попиту" системи споживчої кооперації, відділи(секції) підприємств з універсальним асортиментом непродоволь-чих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговельну мережу (па-латки, кіоски, торговельні автомати), пересувну торговельну мере-жу (автомагазини, автопричепи, візки, лотки, бочки, цистернитощо), склади-магазини, заклади (підприємства) громадського хар-чування.

Продаж продовольчих товарів здійснюється за методом самооб-слуговування, за попереднім замовленням покупців (у магазині, задопомогою телефону, персонального комп'ютера, інших технічнихзасобів зв'язку), шляхом індивідуального обслуговування покупців.

Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечитистан торговельних приміщень для роздрібного продажу продоволь-чих товарів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологіч-них, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання тареалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, належногозберігання матеріальних цінностей, створення умов для викорис-тання реєстраторів розрахункових операцій.

Режим роботи підприємств торгівлі встановлюється суб'єктомгосподарської діяльності за погодженням з органами місцевого са-моврядування у випадках, передбачених законом.

Торговельно-технологічне обладнання, що використовуєтьсяпід час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забез-печувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом усьоготерміну їх реалізації. Забороняється приймати, зберігати та прода-вати продовольчі товари, що швидко псуються, без використанняхолодильного обладнання.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під часпродажу товарів, повинні бути в справному стані, мати повірочнеклеймо територіального органу Державного комітету України з пи-тань технічного регулювання та споживчої політики і проходитиперіодичну повірку в установленому порядку.

Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобамивимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчуваннята надання послуг, затверджених Державним комітетом стандарти-зації, метрології та сертифікації України від 24.12.2001 № 633(ПМУ 21-2001) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України10.01.2002 за № 18/6306.

Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів пови-нні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справному стані. Ку-зов автомашини повинен мати спеціальне покриття, що легко під-дається миттю.

Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання іпродаж продуктів харчування (будь-який продукт, що в натураль-ному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною вїжу або для пиття), повинні мати спеціальну освіту (підготовку),вони підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен праців-ник повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка.Працівники суб'єкта господарської діяльності, які не пройшли ме-дичного обстеження, до роботи не допускаються.

Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні бути одяг-нені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам.

Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарніправила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні кни-жки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізовують-ся, погоджений з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби.

Погодження асортиментного переліку з територіальною устано-вою санітарно-епідеміологічної служби проводиться до відкриттяпідприємства та в разі зміни асортименту товарів.

Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта гос-подарської діяльності повинні бути з документами, наявність якихпередбачена чинними нормативно-правовими актами. Харчові про-дукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну мережу,повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нор-мативно-правових актів і нормативних документів щодо показниківякості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування,транспортування, приймання і зберігання.

Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сиро-вина підлягають вилученню з обігу в порядку, установленому За-коном України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,знищення або подальше використання неякісної та небезпечноїпродукції".

До неякісних належать харчові продукти і продовольча сирови-на, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідаютьзазначеним у нормативному документі чи нормативно-правовомуакті, а також такі, якість яких знизилась унаслідок порушення мар-кування; порушення чи деформування тари та окремих одиницьупаковки (крім бомбажних консервів); наявності сторонніх запахів,ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів; наявно-сті сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені.

Вилучені з обігу неякісні харчові продукти і продовольча сиро-вина (крім харчових продуктів, що швидко псуються і термін при-датності яких не перевищує 30 діб) можуть бути повернуті в обіг уразі приведення їх у відповідність до встановлених вимог шляхомсортування, очищення, повторного маркування, зміни цільовогопризначення зазначеної продукції, промислової переробки тощо.

До небезпечних належать харчові продукти і продовольча сиро-вина, показники безпеки яких не відповідають установленим вУкраїні для даного виду продукції, а також харчові продукти і про-довольча сировина, споживання яких пов'язане з ризиком для здо-ров'я і життя людини, зокрема фальсифіковані, контрабандні, без-хазяйні харчові продукти і продовольча сировина, а також такі, щоне можуть бути належним чином ідентифіковані, на які відсутні су-провідні документи виробника (власника), що підтверджують їхпоходження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку;термін придатності до споживання (використання) яких закінчився;виготовлені із застосуванням не дозволених в установленому по-рядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо;з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунамичи комахами.

Небезпечні та неякісні харчові продукти і продовольча сировина,які неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації або знищен-ню в порядку, установленому законодавством.

13. Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортніхарчові продукти без маркування державною мовою України, якеповинно містити в доступній для сприйняття покупцем формі інфо-рмацію про:

- загальну назву харчового продукту;

номінальну кількість харчового продукту в установлених одини-цях виміру (маса, об'єм тощо);

склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількохскладників, із зазначенням переліку назв, використаних у проце-сі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;

харчову цінність, а також енергетичну цінність (для харчовихпродуктів, що її мають);

кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін прида-тності до споживання;

умови зберігання;

позначення нормативного документа (для харчових продуктів ві-тчизняного виробництва);

найменування та адресу виробника й місце виготовлення;

умови використання (якщо такі передбачені);

наявність у харчовому продукті компонентів з генетично моди-фікованої сировини (у разі якщо використання таких компонен-тів передбачено нормативними документами або нормативно-правовими актами на даний харчовий продукт);

застереження щодо вживання харчового продукту певними кате-горіями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку,спортсмени, хворі тощо);

іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативнимидокументами, дія яких поширюється на певний харчовий про-дукт.

Маркування нефасованих харчових продуктів здійснюється дер-жавною мовою України в порядку, установленому нормативнимидокументами для певних харчових продуктів.

У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів за-бороняється наводити інформацію про їх лікувальні властивості бездозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорониздоров'я.

У маркуванні харчових продуктів використовуються специфічнісимволи, якими позначають дієтичні, профілактичні, оздоровчі ха-рчові продукти, біологічно активні харчові добавки, дитяче харчу-вання, харчування для спортсменів тощо.

14. Реалізація харчових продуктів на підприємствах роздрібноїторгівлі дозволяється тільки протягом термінів їх придатності доспоживання, що визначені нормативними документами для певнихвидів продуктів.

Працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані на-дати покупцю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інфор-мацію про товари, а також на вимогу покупця - документи, якимипідтверджуються їх якість і безпека, а також ціна товарів.

Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити інфор-мування покупців про роздрібні ціни в грошовій одиниці України задопомогою ярликів цін (цінників) на зразках товарів, які оформля-ються відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібнихцін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної тор-гівлі та громадського харчування, затвердженої наказом Міністерствазовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 № 2 тазареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 за № 4/1808.

Покупець має право перевірити точність ваги відпущеноготовару. Контрольно-вимірювальні прилади повинні розміщуватисяна видному і доступному для покупців місці.

У разі придбання покупцем неякісних продовольчих товарівпродавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернутипокупцю сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону України"Про захист прав споживачів".

Суб'єкт господарської діяльності в торговельному залі мага-зину на видному та доступному для покупців місці повинен облад-нати куточок покупця, де розміщуються: Книга відгуків та пропо-зицій встановленого зразка, витяги з цих Правил, адреси та номерителефонів органів, що забезпечують державний захист прав спожи-вачів, інша необхідна інформація.

Суб'єкт господарської діяльності, здійснюючи продаж продово-льчих товарів, зобов'язаний у своїй діяльності керуватися вимогамиЗаконів України "Про підприємництво", "Про захист прав спожива-чів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на-селення", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчоїсировини", Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торго-вельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабі-нету Міністрів України від 08.02.95 № 108, цих Правил, інших норма-тивних документів, що регламентують торговельну діяльність.

За порушення цих Правил суб'єкти господарської діяльностіта їх працівники несуть відповідальність згідно із законодавством.

Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється в устано-вленому законом порядку.

Суб'єкт господарської діяльності може мати Журнал реєстраціїперевірок установленого зразка.

II. Особливості продажу окремих груп товарів