Ситуація ІО.Споживач виявив істотні недоліки у виконанійроботі (наданій послузі)

магниевый скраб beletage

За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач маєправо вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (ча-стина четверта ст.10).

Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), викона-ній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свійвибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розі-рвання договору і відшкодування збитків.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню протягом строків, пе-редбачених нормативно-правовими актами та нормативними доку-ментами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків -протягом 10 років (частина четверта ст.10).