Ситуація 12. За сімейними обставинами споживач післяукладення договору хоче відмовитися від надання йому спожи-вчого кредиту

магниевый скраб beletage

Споживач має право протягом 14 календарних днів відкликатисвою згоду на укладення договору про надання споживчого креди-ту без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається змоменту передачі споживачеві примірника укладеного договору.Відкликання згоди оформляють письмовим повідомленням, якеспоживач зобов'язаний подати особисто чи через уповноваженогопредставника або надіслати кредитодавцю до закінчення 14-денного строку.

Із відкликанням згоди на укладення договору про надання спо-живчого кредиту споживач повинен одночасно повернути кредито-давцю кошти або товари, одержані згідно з договором.

Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одер-жання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленоюв договорі.

Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші збори узв'язку з відкликанням згоди (частина шоста ст.11).

Кредитодавець зобов'язаний повернути споживачеві кошти,сплачені ним згідно з договором про надання споживчого кредиту,але не пізніше, ніж протягом 7 днів. За кожний день затримки по-вернення споживачу коштів, сплачених ним відповідно до договорупро надання споживчого кредиту понад установлений строк (7днів), споживачеві виплачують неустойку в розмірі 1% суми, на-лежної до повернення кредитодавцем (частина шоста ст.11).

Проте слід враховувати, що право відкликання згоди не застосо-вується щодо (частина сьома ст.11):

споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;

споживчих кредитів на придбання житла;

споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання

якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.

Ситуація 13. Споживач хоче достроково повернути спожив-чий кредит Споживач має право достроково повернути споживчийкредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат(частина восьма ст.11).

Якщо споживач скористався правом повернення споживчогокредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитода-вець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зо-бов'язань споживача у бік їх зменшення (частина восьма ст.11).