5.4. Права споживача в разі придбанняним продукції в кредит

магниевый скраб beletage

Закон України «Про захист прав споживачів» встановлюєправа споживача в разі придбання ним продукції у формі спожи-вчого кредиту.

Договір про надання споживчого кредиту укладається міжкредитодавцем та споживачем, відповідно до якогокредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або березобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції урозмірі та на умовах, встановлених договором, а споживачзобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

Перед укладенням договору про надання споживчогокредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача уписьмовій формі про:

особу та місцезнаходження кредитодавця;

кредитні умови, зокрема:

а)         мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б)         форми його забезпечення;

в)         наявні форми кредитування з коротким описомвідмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннямиспоживача;

г)         тип відсоткової ставки;

д)         суму, на яку кредит може бути виданий;

е)         орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги зоформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат,пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням таповерненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витратина страхування, юридичне оформлення тощо);

ж)        строк, на який кредит може бути одержаний;

к) варіанти повернення кредиту, включаючи кількістьплатежів, їх частоту та обсяги;

л) можливість дострокового повернення кредиту та йогоумови;

м) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо такаоцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

н) податковий режим сплати відсотків та про державнісубсидії, на які споживач має право, або відомості про те, відкого споживач може одержати більш докладну інформацію;

п) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Кредитодавець не має права вимагати від споживачавідомостей, які не стосуються визначення його платоспроможностіта не є необхідними для надання споживчого кредиту. Персональнідані, одержані від споживача або іншої особи у зв'язку з укладеннямта виконанням договору про надання споживчого кредиту, можутьвикористовуватися виключно для оцінки фінансового стануспоживача та його спроможності виконати зобов'язання за такимдоговором. При цьому, не є порушенням зазначених положеньповідомлення кредитодавцем відомостей про споживача Бюрокредитних історій, яке займається збиранням, обробленням,зберіганням, захистом і використанням інформації відповідно дозаконодавства про формування і ведення кредитних історій.Фінансові установи несуть відповідальність за порушення правспоживачів у сфері захисту персональних даних згідно із законом.

Договір про надання кредиту укладається у письмовійформі, один з оригіналів якого передається споживачеві.Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору бувпереданий споживачеві, покладається на кредитодавця.Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-якізбори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не булизазначені у договорі.

У договорі про надання кредиту зазначається:

сума кредиту;

детальний розпис загальної вартості кредиту дляспоживача;

дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметьсячастинами, дати і суми надання таких частин кредиту та іншіумови надання кредиту;

право дострокового повернення кредиту;

річна відсоткова ставка за кредитом;

інші умови, визначені законодавством.

У договорі про надання кредиту може зазначатися, щовідсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно відзміни облікової ставки Національного банку України або в іншихвипадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитомспоживача повідомляє кредитодавець письмово протягом семикалендарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

До договорів із споживачами про надання кредитузастосовуються положення Закону «Про захист прав споживачів»про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідноз якими:

1) для надання кредиту необхідно передати як забезпеченняповну суму або частину суми кредиту чи використати її повністюабо частково для покладення на депозит, або викупу ціннихпаперів, або інших фінансових інструментів, крім випадків, колиспоживач одержує за таким депозитом, такими цінними паперамичи іншими фінансовими інструментами таку ж або більшувідсоткову ставку, як і ставка за його кредитом;

споживач зобов'язаний під час укладення договоруукласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою,визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладеннятакого договору вимагається законодавством та/або коли витратиза таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартостікредиту для споживача;

передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором,крім відсоткової ставки;

встановлюються дискримінаційні стосовно споживачаправила зміни відсоткової ставки.

Закон надає споживачу право протягом чотирнадцятикалендарних днів відкликати свою згоду на укладення договорупро надання споживчого кредиту без пояснення причин. Перебігцього строку розпочинається з моменту передачі споживачевіпримірника укладеного договору. Відкликання згодиоформлюється письмовим повідомленням, яке споживачзобов'язаний подати особисто або через уповноваженогопредставника або надіслати кредитодавцю.

Кредитодавець зобов'язаний повернути споживачеві кошти,сплачені ним згідно з договором про надання споживчогокредиту, але не пізніше, ніж протягом семи днів. За кожний деньзатримки повернення споживачу коштів, сплачених ним згідно здоговором про надання споживчого кредиту понад встановленийстрок (сім днів), споживачеві виплачується неустойка в розміріодного відсотка суми, належної до повернення кредитодавцем.Право відкликання згоди не застосовується щодо:

споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;

споживчих кредитів на придбання житла;

споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги,виконання якої відбулося до закінчення строку відкликаннязгоди.

Закон також надає споживачу право достроково повернутиспоживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення сумиперіодичних виплат.

Якщо споживач скористався правом повернення споживчогокредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат,кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригуваннякредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення.

Якщо кредитодавець згідно з договором про наданнякредиту одержує внаслідок порушення споживачем умовдоговору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строквиплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чизастосування іншої санкції, він може використати таке праволише у разі:

затримання сплати частини кредиту та/або відсотківщонайменше на один календарний місяць;

перевищення сумою заборгованості суми кредиту більшяк на десять відсотків;

несплати споживачем більше однієї виплати, якаперевищує п'ять відсотків суми кредиту;

іншого істотного порушення умов договору про наданняспоживчого кредиту.

Якщо кредитодавець у позасудовому порядку або досудового провадження звертається з вимогою про поверненняспоживчого кредиту або погашення іншого борговогозобов'язання споживача, кредитодавець не може у будь-якийспосіб вимагати будь-якої плати або винагороди від споживача затаке звернення. При цьому кредитодавцю забороняється:

надавати неправдиву інформацію про наслідки несплатиспоживчого кредиту;

вилучати продукцію у споживача без його згоди або безодержання відповідного судового рішення;

зазначати на конвертах з поштовими повідомленнямиінформацію про те, що вони стосуються несплати боргу абоспоживчого кредиту;

вимагати стягнення будь-яких сум, незазначених удоговорі про надання споживчого кредиту;

звертатися без згоди споживача за інформацією про йогофінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані зі споживачемродинними, особистими, діловими, професійними або іншимистосунками у соціальному бутті споживача;

вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькоюпрактикою;

вимагати повернення споживчого кредиту, терміндавності якого минув.

Питання для самоперевірки

Якими нормативно-правовими актами регламентуютьсяправа споживачів при придбанні продукції у кредит?

Яку інформацію треба надати споживачу при укладаннідоговору про надання споживчого кредиту?

Які відомості про себе споживач повинен надатикредитодавцеві при укладанні договору?

Які умови обов'язково повинні бути викладені укредитному договорі?

Які положення про несправедливі умови договорузастосовуються до споживчого кредиту?