ВСТУП

магниевый скраб beletage

Кондитерські вироби включають різноманітні групи дуже ши-рокого асортименту, які можуть задовольнити потреби відповід-них категорій споживачів. Завдяки широкому асортименту виро-бів виникають проблеми формування торгового асортименту увідповідних типах підприємств роздрібної торгівлі.

Асортимент кондитерських виробів постійно оновлюється,розширюється з використання традиційних і нетрадиційних видівсировини. Частина виробів характеризується поліпшеними спо-живними властивостями, що враховують співвідношення енерге-тичних, пластичних, біологічно-активних сполук та інших склад-ників. Певна частка продукції характеризується індивідуальнимивластивостями і призначена для відповідних категорій спожива-чів. З врахуванням значного використання кондитерських виробіву дитячому харчуванні виникає проблема регулювання складу длязниження енергетичної і підвищення біологічної цінності виробів.

Важливе місце серед кондитерських виробів займають проду-кти дієтичного спрямування, асортимент яких постійно поповню-ється за рахунок підбору цінних рецептурних компонентів, удо-сконалення технології виробництва, гармонійного поєднання біл-ково-вуглеводного і жирно-кислотного складу, включення віта-мінно-мінеральних преміксів та інших цінних складників.

За останні роки затвердженні державні стандарти на більшістьгруп кондитерських виробів. Узагальнення цього матеріалу по-ліпшить підготовку фахівців і набуття ними відповідних практич-них навичок, завдяки включенню у посібник сучасних методіввизначення якості кондитерських виробів.

Дуже важливим є регулювання безпечності кондитерських виро-бів, як і всіх харчових продуктів. Тому матеріал посібника доповне-ний сучасними поглядами на роль трансгенних продуктів, меланої-динів, мутагенних і коньюгованих сполук, деяких харчових добавок,екстрактів лікарсько-технічної сировини, антиоксидантів та ін.