17.1.1. Правила приймання кондитерських виробів

Продукцію приймають партіями. Партія — це будь-яка ви-значена виробником кількість кондитерського виробу з одна-ковою назвою та властивостями, яка вироблена за визначенийвиробником період часу за однакових умов на одному і томусамому устаткуванні (об'єкті) і оформлена одним посвідченнямпро якість.

Посвідчення про якість повинно містити таку інформацію:

номер посвідчення;

назву підприємства-виробника, його адресу, місце виготов-лення;

товарний знак (за наявності);

вид і назву продукції;

кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін при-датності до споживання;

номер сертифіката, якщо продукція сертифікована;

познаку нормативного документа.

Дозволено замість дати виготовлення, яку необхідно вказуватив посвідченні про якість, посилання на дату виготовлення на мар-кованні спожиткової тари.

Дозволено наносити іншу інформацію, що не суперечить нор-мативно-правовим актам України.

Дозволено замість видавання посвідчення про якість на товар-но-супровідній накладній ставити штамп ВТК про відповідністьпартії продукції вимогам нормативного документа.

Для контролювання якості паковання і марковання транс-портної тари застосовують вибірковий контроль відповідно дотабл. 17.1.

Таблиця 17.1

Вибірковий контроль для контролювання якостіпаковання і маркованння

Кількість одиницьтранспортної тари впартії, шт.

Об'єм ви-бірки, шт.

Приймальнечисло

Бракувальнечисло

Від 26 до 50 включ.

8

1

2

Від 51 до 90 включ.

13

2

3

Від 91 до 150 включ.

20

3

4

Від 151 до 280 включ.

32

5

6

Від 281 до 500 включ.

50

7

8

Від 501 до 1200 включ.

80

10

11

Понад 1200

100

12

14

Партію приймають, якщо кількість одиниць транспортної та-ри, що не відповідає вимогам нормативної документації за пако-ваниям і маркованням, менше або дорівнює приймальному числу,і бракують, якщо воно більше чи дорівнює бракувальному числу.Для контролювання органолептичних і фізико-хімічних показни-ків застосовують вибірковий контроль відповідно до табл. 17.2.

Табли