17.1.1. Правила приймання кондитерських виробів

магниевый скраб beletage

Продукцію приймають партіями. Партія — це будь-яка ви-значена виробником кількість кондитерського виробу з одна-ковою назвою та властивостями, яка вироблена за визначенийвиробником період часу за однакових умов на одному і томусамому устаткуванні (об'єкті) і оформлена одним посвідченнямпро якість.

Посвідчення про якість повинно містити таку інформацію:

номер посвідчення;

назву підприємства-виробника, його адресу, місце виготов-лення;

товарний знак (за наявності);

вид і назву продукції;

кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін при-датності до споживання;

номер сертифіката, якщо продукція сертифікована;

познаку нормативного документа.

Дозволено замість дати виготовлення, яку необхідно вказуватив посвідченні про якість, посилання на дату виготовлення на мар-кованні спожиткової тари.

Дозволено наносити іншу інформацію, що не суперечить нор-мативно-правовим актам України.

Дозволено замість видавання посвідчення про якість на товар-но-супровідній накладній ставити штамп ВТК про відповідністьпартії продукції вимогам нормативного документа.

Для контролювання якості паковання і марковання транс-портної тари застосовують вибірковий контроль відповідно дотабл. 17.1.

Таблиця 17.1

Вибірковий контроль для контролювання якостіпаковання і маркованння

Кількість одиницьтранспортної тари впартії, шт.

Об'єм ви-бірки, шт.

Приймальнечисло

Бракувальнечисло

Від 26 до 50 включ.

8

1

2

Від 51 до 90 включ.

13

2

3

Від 91 до 150 включ.

20

3

4

Від 151 до 280 включ.

32

5

6

Від 281 до 500 включ.

50

7

8

Від 501 до 1200 включ.

80

10

11

Понад 1200

100

12

14

Партію приймають, якщо кількість одиниць транспортної та-ри, що не відповідає вимогам нормативної документації за пако-ваниям і маркованням, менше або дорівнює приймальному числу,і бракують, якщо воно більше чи дорівнює бракувальному числу.Для контролювання органолептичних і фізико-хімічних показни-ків застосовують вибірковий контроль відповідно до табл. 17.2.

Таблиця 17.2

Вибірковий контроль для контролювання органолептич-них і фізико-хімічних показників

Кількість одиниць транспорт-ної тари в партії, шт.

Об'єм вибірки

До 50 включно

3

Від 51 до 150 включно

5

Від 151 до 500 включно

8

Від 501 до 1200 включно

13

Понад 1200

15

Для контролювання маси паковальних одиниць фасованоїпродукції від кількості одиниць транспортної тари, відібранихвідповідно табл. 14.2, відбирають випадкову вибірку відповіднодо табл. 17.3.

Таблиця 17.3

Випадкова вибірка для контролювання маси неттопаковальних одиниць фасованої продукції

Кількість одиницьтранспортної тари впартії, шт.

Об'єм вибір-ки, шт.

Прийма-льне чи-сло

Браку-вальнечисло

До 50 включно

50

7

8

Від 51 до 200 включно

32

5

6

Від 201 до 500 включно

20

3

4

Від 501 до 750 включно

13

2

3

Від 751 до 1000 включно

8

1

2

Понад 1000

6

1

2

Партію приймають, якщо кількість паковальних одиниць, щоне відповідає вимогам нормативної документації за масою нетто,менше або дорівнює приймальному числу, і бракують, якщо вонобільше чи дорівнює бракувальному числу.

Для контролювання органолептичних і фізико-хімічних показни-ків випечених борошняних напівфабрикатів від партії повинна бутивідібрана випадкова вибірка, об'єм якої зазначений в табл. 17.4.

Таблиця 17.4

Випадкова вибірка для контролювання органолептичних і фізи-ко-хімічних показників випечених борошняних напівфабрикатів

Назва напівфабрикату

Об'єм партії,шт.

Об'єм ви-бірки, шт.

1

2

3

Бісквіти, які випікають у виглядіпласта, а також круглої та іншоїформи, напівфабрикат для ромовоїбаби масою від 500 г

До 500 включ.Понад 500

25

1

2

3

Напівфабрикат для ромової баби

До 1000 включ.

8

масою до 500 г і напівфабрикати

 

 

для тістечок

Понад 1000

13

 

До 1000 включ.

8

Вафлі листові та фігурні

 

Понад 1000

13

Для контролювання органолептичних і фізико-хімічних показ-ників від партії напівфабрикатів: карамельної маси, крему, пома-ди, начинки, сиропів (лікерного, цукрового та інших), паленки,желе, шоколадних напівфабрикатів та інших — відбирають випа-дкову вибірку не менше ніж 500 г напівфабрикату.

У разі одержання незадовільних результатів органолептичнихі фізико-хімічних випробувань хоча б за одним показником про-водять повторні випробовування подвійної кількості зразка. У разінезадовільного результату повторного аналізу партію бракують.

17.1.2. Методи відбору проб

Для відбору проб використовують наступні засоби вимірю-вань, допоміжні пристрої та посуд:

ваги лабораторні загального призначення четвертого класуточності з найбільшою границею зважування 2 кг згідно зГОСТ 24104;

ваги лабораторні другого класу точності з найбільшою грани-цею зважування 200 г згідно з ГОСТ 24104;

лопатка лабораторна згідно з чинним нормативним докуме-нтом;

ніж згідно з чинним нормативним документом;

скляні банки з притертими кришками згідно з ГОСТ 25336;

пластмасові коробки з кришками, що загвинчуються, згідно зчинним нормативним документом;

папір обгортковий згідно з ГОСТ 8273;

шпагат згідно з чинним нормативним документом;

пергамент згідно з ГОСТ 1341,

під пергамент згідно з ГОСТ 1760;

плівка целюлозна згідно з ГОСТ 7730;

полімерна плівка згідно з ГОСТ 12302.

Дозволено застосування інших засобів вимірювальної техніки,посуду, допоміжного обладнання, матеріалів з характеристиками,не нижчими, ніж зазначені в стандарті.

Дозволено використання інших видів пакувальних матеріалівдозволених до використання центральним органом виконавчоївлади у сфері охорони здоров'я України.

Відбирання точкової проби. Точкові проби відбирають лопат-кою чи ножем масою не менше ніж 50 г.

Готування об'єднаної проби. Об'єднану пробу готують з точ-кових проб методом «квартування». Для цього точкові проби ви-сипають на стіл, добре перемішують, розміщують на столі у форміквадрата, ділять ножем по діагоналі на чотири рівні частини (три-кутники), два протилежні трикутники відкидають, а дві частини,які залишилися, знову перемішують, знову перетворюють у квад-рат і ділять на чотири частини і продовжують до тих пір, доки неотримають зразок потрібної маси.

Нефасовані: карамель, ірис, східні солодощі типу карамелі(глянсована, дражирована, обсипна карамель і суміш караме-лі, мигдаль у цукрі, горіховий, соняшниковий і кунжутнийкозинак, мак з горіхами, солоні горіхи та ін.), цукерки і східнісолодощі типу м'яких цукерок, драже. Із різних місць кожноїодиниці транспортної тари у виборці, об'єм якої зазначений утабл. 14.2, відбирають точкові проби, з'єднують їх, перемішують іскладають об'єднану пробу масою не менше ніж 600 г.

Монпансьє, відкрита карамель без захисної оболонки ідраже, фасовані масою нетто 1 кг та більше. Із різних місць ко-жної транспортної тари у вибірці, об'єм якої зазначений втабл.14.2, відбирають точкові проби, з'єднують їх, перемішують іскладають об'єднану пробу масою не менше ніж 600 г.

Цукерки, карамель, ірис, східні солодощі типу карамелі,монпансьє, драже, фасовані в жерстяні банки, коробки, пакетиіз полімерних плівок або целофану та ін. масою нетто не біль-ше ніж 1 кг. Із кожної одиниці транспортної тари у вибірці, об'ємякої зазначений в табл.14.2, відбирають по дві банки, коробки абопо два пакети під час фасування до 100 г включно і по одній банці,коробці чи одному пакету під час фасування понад 100 г; вміст їхвисилають, добре перемішують і складають об'єднану пробу ма-сою не менше ніж 600 г.

Цукерки, східні солодощі типу м'яких цукерок, фасовані вкоробки. Із кожної одиниці транспортної тари у вибірці, об'ємякої зазначений в табл. 14.2, відбирають не менше однієї коробки.Для складання об'єднаної проби від одержаної вибірки відбира-ють не менше ніж:

одну коробку масою нетто понад 400 г,

дві коробки масою нетто до 400 г включно.

Якщо цукерки та східні солодощі типу м'яких цукерок фасо-вані в коробки і маса нетто їх становить від 100 г до 150 г, то бе-руть таку кількість коробок, щоб відібраної проби було достатньодля аналізів.

Східні солодощі типу м'яких цукерок: шербет, вершковеполіно, ойла та інші. Для складання об'єднаної проби від вибір-ки, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають не менше ніж:

одну одиницю виробу масою до 1 кг включно;

половину виробу масою виробу від 1 кг до 2 кг включно;

одну четверту частину виробу масою виробу понад 2 кг.

Шоколад у плитках та кондитерські плитки, паковані вящики. Із різних місць кожної одиниці транспортної тари у ви-бірці, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають:

одну плитку масою нетто понад 100 г;

три плитки масою нетто від 51 г до 100 г включно;

шість плиток масою нетто до 50 г включно.

Із відібраних плиток складають об'єднану пробу масою не ме-нше ніж 300г.

Какао-порошок, фасований у банки і пачки. Із кожної оди-ниці транспортної тари у вибірці, об'єм якої зазначений в табл.

14.2, відбирають по дві банки або пачки, висипають їх вміст, доб-ре перемішують і складають об'єднану пробу, яку потім скорочу-ють методом «квартування» до маси не менше ніж 300 г.

Вагові вироби: какао-порошок, какао-порошок виробни-чий і какаовела молота у мішках. Із кожної одиниці транспорт-ної тари у вибірці, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбираютьточкові проби, з'єднують їх разом, добре перемішують і склада-ють об'єднану пробу, яку потім скорочують методом «квартуван-ня» до маси не менше ніж 300 г.

Мармелад, зефір, пастила, рахат-лукум, желейні вироби.

Вироби, фасовані в коробки. Із кожної одиниці транспортноїтари у вибірці, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають неменше двох коробок. Із кожної коробки відбирають однакову кі-лькість одиниць виробів в асортименті і складають об'єднанупробу масою не менше ніж 400 г.

Із кожної коробки з пластовим мармеладом вирізають ножемточкові проби мармеладу, з'єднують їх разом, перемішують іскладають об'єднану пробу масою не менше ніж 400 г.

Вагові вироби. Із кожної одиниці транспортної тари у вибірці,об'єм якої зазначений в табл. 14.2, із різних місць відбирають точ-кові проби в асортименті і складають об'єднану пробу масою неменше ніж 400 г.

Пластовий мармелад, пакований у ящики. Із кожного ящикау вибірці, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, вирізають ножем зрізних місць точкові проби мармеладу, з'єднують їх разом, пере-мішують і складають об'єднану пробу масою не менше ніж 400 г.

Халва.

Вироби, фасовані в банки, пачки, коробки та іншу спожит-кову тару. Із кожної одиниці транспортної тари у вибірці, об'ємякої зазначений в табл. 14.2, підбирають по одній банці, пачці, ко-робці або іншої спожиткової тари, вміст їх перемішують і надаютьоб'єднану пробу масою не менше ніж 400 г.

Вагові вироби. Із різних місць кожної одиниці транспортноїтари у вибірці, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, вирізають но-жем точкові проби халви, з'єднують їх разом, перемішують іскладають об'єднану пробу масою не менше ніж 400 г.

Печиво, пряники, галети, крекер, вафлі, борошняні східнісолодощі.

Вироби, фасовані в пачки, пакети. Із різних місць кожноїодиниці транспортної тари у вибірці, об'єм якої зазначений в табл.14.2, відбирають не менше двох пачок, пакетів, вміст їх перемі-шують і складають об'єднану пробу масою не менше ніж 400 г.

Вироби, фасовані в коробки. Із кожної одиниці транспортноїтари у вибірці, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають неменше однієї коробки. Для складання об'єднаної проби від отри-маної вибірки відбирають не менше ніж:

одну коробку масою нетто понад 400 г;

дві коробки масою нетто до 400 г включно.

Вагові вироби. Із різних місць кожної одиниці транспортноїтари у вибірці, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають точ-кові проби, з'єднують їх разом, перемішують і складаютьоб'єднану пробу масою не менше ніж 400 г.

Вагові ковриги і бісквіт.

Для складання об'єднаної проби від вибірки, об'єм якої зазна-чений у табл. 14.2, відбирають не менше ніж одну одиницю виро-бу, якщо маса виробу не перевищує 400 г; якщо маса виробу бі-льше ніж 400 г, то його розрізають на чотири рівні частини підпрямим кутом і відбирають одну четверту частину.

Торти, тістечка, рулети, напівфабрикати для ромової бабиТорти і рулети поштучні. Для складання об'єднаної пробивід вибірки, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають не ме-нше ніж одну одиницю виробу.

Рулети вагові. Для складання об'єднаної проби від вибірки,об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають не менше ніж:

половину виробу масою нетто понад 1 кг;

одну одиницю виробу масою нетто до 1 кг включно.Тістечка в лотках. Для складання об'єднаної проби із кожно-го лотка вибірки, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбираютьне менше ніж одну одиницю виробу в асортименті.

Випечені поштучні напівфабрикати для ромової баби ма-сою від 600 г і тортів. Для складання об'єднаної проби від вибір-ки, об'єм якої зазначений в табл. 14.4, відбирають не менше ніжодну одиницю виробу.

Випечені напівфабрикати, що їх нарізають. Для складанняоб'єднаної проби від вибірки, об'єм якої зазначений в табл.14.4, відбирають одну одиницю виробу, розрізають під прямимкутом на дві або чотири рівні частини і відбирають одну отри-ману частину.

Випечені поштучні напівфабрикати для тістечок і ромовоїбаби масою до 500 г Для складання об'єднаної проби від вибірки,об'єм якої зазначений в табл. 14.4, відбирають не менше ніж 200 г.

Напівфабрикати: карамельна маса, крем, помада, начинка, си-роп, паленка, желе, шоколадні напівфабрикати та ін. Із різнихмісць вибірки напівфабрикату, відбирають точкові проби, пере-мішують і складають об'єднану пробу масою не менше ніж 200 г.

Ромова баба, кята, струдель, здобна пахлава, кекси та ін.

Поштучні вироби. Для складання об'єднаної проби від вибір-ки, об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають не менше ніжодну одиницю виробу; якщо маса виробу не перевищує 150 г —відбирають не менше ніж 400 г.

Вагові вироби. Для складання об'єднаної проби від вибірки,об'єм якої зазначений у табл. 14.2, відбирають не менше ніж:

половину виробу масою нетто понад 1 кг;

одну одиницю виробу масою нетто до 1 кг включно.

Вафлі листові та фігурні

Для складання об'єднаної проби від вибірки, об'єм якої зазна-чений у табл. 14.4, відбирають не менше ніж п'ять листів або фі-гур, але не менше ніж 200 г.

Гумка жувальна

Вироби, фасовані в тюбики, плитки, пачки та іншу спо-житкову тару. Із кожної одиниці транспортної тари у вибірці,об'єм якої зазначений в табл. 14.2, відбирають по одній паковаль-ній одиниці. Із кожної відібраної паковальної одиниці відбираютьоднакову кількість одиниць виробів і складають об'єднану пробумасою не менше ніж 200 г.

Поштучні вироби. Із різних місць кожної одиниці транспор-тної тари в вибірці, об'єм якої зазначений з табл. 14.2, відбира-ють точкові проби і складають об'єднану пробу масою не мен-ше ніж 200 г.

Відібрану об'єднану пробу ділять на три частини, одну із якихнаправляють \у лабораторію для випробовувань, а дві інші зали-шають як контрольні, які використовують для повторних і, випро-бовувань у разі виникнення розбіжностей.

Контрольні проби у вигляді коробок, банок, плиток, пачок таіншої спожиткової тари загортають у цупкий папір і перев'язуютьшпагатом.

Решту поміщають у чисті сухі скляні банки з притертимискляними або добре пригнаними гумовими пробками або загор-тають у пергамент, підпергамент, целофан, полімерну плівку, абопакують у пластмасові коробки з кришками, що загвинчуються.Приготовлені контрольні проби опечатують або пломбують.Проби повинні супроводжуватись актом відбирання, в якомузазначають:

порядковий номер проби;

назву виробу;

назву підприємства-виробника, його адресу;

дату і час вибірки виробу;

дату і місце відбирання проб;

номер партії або вагона;

масу проби, у грамах;

об'єм партії, від якої відібрано пробу;

для яких випробовувань направляють пробу;

прізвище і посаду особи, яка відібрала пробу.

Усі проби, які відбирає контролююча організація, повинні су-проводжуватись актом відбору.

Проби, що відбиралися підприємством для внутрішнього кон-тролю, актом відбору не супроводжують.