17.10. Визначення вмісту сорбінової кислоти

магниевый скраб beletage

Метод застосовується для визначення вмісту сорбінової ки-слоти в кремах, виготовлених з її додаванням. Для проведенняаналізу потрібно наступне.

Обладнання і допоміжні матеріали: спектрофотометр з діа-пазоном виміру, що дозволяє проводити дослідження при дов-

жині хвилі 256 нм; ваги лабораторні; вата медична; склянікульки.

Посуд: установка для перегонки (рис. ), яка складається зпосудини для перегонки (1), двохгорлої колби (2) місткістю1000 мл, лійки з краном для подачі води (3), дефлегматора (4)довжиною приблизно 500 мм, сполучної трубки (5) на шліфах,холодильника спіралеподібного (6), Скляної лійки з подовже-ним кінцем і вкладеним шаром вати (7) і прийомної мірної кол-би (8) місткістю 250-500 мл; колби мірні місткістю 500 і 1000мл; колби конічні місткістю 50 мл; піпетки на 1, 2 і 10 мл.

Реактиви: натрій хлористий; магній сірчанокислий 7-водний; кислота сірчана концентрована; кислота оцтова конце-нтрована; натрій вуглекислий кислий; мідь сірчанокисла 5-водна;гідроксид натрію; кислота сорбінова CH3(CH:CH)2COOH.

Хід визначення

В посуду для перегонки вносять наважку проби крему (1,5-2 г), 10 мл розчину сірчаної кислоти і 10 г сірчанокислого маг-нію. Двохгорлу колбу на % об'єму заповняють розчином хло-ристого натрію і проводять перегонку. Після отримання 100 млвідгону процедуру припиняють і доводять об'єм рідини в при-йомнику до мітки, додаючи воду крізь лійку з ватою. В конічнуколбу місткістю 50 мл вносять 10 мл отриманого розчину і 10мл мідного каталізатора, перемішують і залишають при кімнат-ній температурі на декілька хвилин. Використавши замість на-важки продукту відповідну кількість води, за тією ж схемоюотримують контрольний відгон і, відповідно, контрольний роз-чин. Потім наливають дослідний розчин в кювет і вимірюютьйого оптичну густину напроти контрольного розчину при дов-жині хвилі 256 нм.

Якщо значення оптичної густини виявляється дуже висо-ким, то для вимірювання беруть не 10, а 2 або 5 мл відгону ідоводять об'єм водою до 10 мл.

Масову частку сорбінової кислоти в процентах (Y) розрахо-вують, використовуючи формулу:

C х V, х V3 4

Y =      1          3 х 10—4,

m х V2

де С — концентрація сорбінової кислоти, знайдена по калі-бровочному графіку, мг/л; m — маса проби, г;

Vl — об'єм, до якого доводять вихідні 100 мл відгону, мл;V2 — об'єм відгону, відібраний із прийомника на дослідження(10, 5 або 2 мл), мл;

V3 — об'єм дослідного розчину, до змішується з мідним ка-талізатором ( в даному випадку 10 мл), мл.

За кінцевий результат аналізу приймають середнє арифме-тичне двох паралельних визначень.