НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

І. В. СИРОХМАН,В. Т. ЛЕБЕДИНЕЦЬ

АСОРТИМЕНТІ ЯКІСТЬКОНДИТЕРСЬКИХВИРОБІВ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДизайн обкладинки - Б. В. БорисовКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 20.02.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 35,77.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1]                                                 2                                 3

Рис. 7.9. Цукрове печиво Веселий джаз (1), Банкір (2) та Лімбо (3)