8.3. Проведення первинного екологічногоаналізу

магниевый скраб beletage

Для того, щоб узгодити економічні те екологічні інтереси будь-якоїмалої чи великої фірми, перш за все, потрібно навчитися управляти, розум-но керувати своїм впливом на довкілля і, як результат, навчитися управля-ти самим навколишнім середовищем, його станом. З цією метою кожнепідприємство, кожна організація (будь-то металургійний комбінат чи фір-ма, що надає тільки послуги) повинні мати в своїй структурі так звану сис-тему управління навколишнім середовищем.

Відправним положенням в побудові системи управління навколишнімсередовищем організацією є усвідомлення того факту, що своєю діяльніс-тю вона впливає на навколишнє середовище через безліч різних шляхів, якнаприклад:

використання природних ресурсів (води, електроенергії, матеріалів іін.);

забруднення води, повітря, Грунту;

вплив на природні ландшафти, тощо.

Цей вплив здійснюється як на всіх стадіях діяльності самої організа-ції, так і під час використання її продукції та послуг.

Ті види діяльності, продукції чи послуг організації, що можуть впли-вати на навколишнє середовище, називаються її екологічними аспектами(рис. 8.2).

Перелік екологічних аспектів впливу може включати велику кількістьпоказників, таких як використання сировини, матеріалів, комплектуючих,транспортних засобів, природних ресурсів, викиди у повітря та воду, утво-рення відходів, забруднення територій, виникнення аварійних ситуацій та ін.

Транспортування

Використання пального

Витрати природнихгазів

Викиди газів

Забрудненняатмосфери

Випуск продуктівхарчування

Використанняелекторенергії

Зменшення природнихресурсів

Використання води

Використання тари

Відходи, щозабруднюютьнавколишнєсередовище

Будівництво новогопідприємства

Використання природноїтериторії

Зменшення території,придатної для флори іфауни

Використанняприродних ресурсів

Зменшення природних

ресурсів,Відходи, забруднення

Рис. 8.2.

Визначення екологічних аспектів

З метою оптимізації свого впливу на навколишнє середовище, органі-зація повинна аналізувати можливі екологічні аспекти та впливи, визнача-ти їх прийнятний рівень, планувати його досягнення та забезпечувати до-тримання. Організація може вільно і гнучко визначати ті сфери своєї діяль-ності, де доцільно здійснювати впровадження системи, а саме: стосовновсієї організації, конкретного функціонального підрозділу, конкретноговиду діяльності.

Конкретні вимоги до показників своєї діяльності організація повиннавстановлювати самостійно, базуючись на принципі постійного вдосконален-ня, відповідно до законодавчих норм щодо впливу на оточуюче середовище.

Також організація самостійно визначає, на які саме її екологічні аспекти тавпливи буде розповсюджуватися розроблювана система (зрозуміло, щоохопити одночасно усі аспекти неможливо). Але при цьому обов'язковоповинні включатися найбільш суттєві аспекти, за якими вплив на навколи-шнє середовище може бути значним.

Першим кроком організації (підприємства) після прийняття рішеннящодо розробки системи управління навколишнім середовищем повиннобути проведення первинного екологічного аналізу. Метою такого аналізу є:

визначення екологічних аспектів діяльностів організації;

визначення законодавчих та нормативних вимог до впливу організаціїна навколишнє середовище;

аналіз відповідності діяльності організації встановленим законодав-чим та нормативним вимогам;

виділення найбільш суттєвих екологічних аспектів, що будуть вклю-чені в розроблювану систему управління навколишнім середовищем.