НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Юрченко Л. І.

ЕКОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Підготовка оригінал-макету Л. Г. ГаврилюкКерівник видавничого відділу С. О. Кіцно

Редакція видавництва не несе відповідальностіза зміст наданих автором матеріалів.

Відтворення цього видання або жодної з його частин будь-яким способомбез дозволу редакції не допускається.Усі права захищені.

Формат 60х84/16. Підписано до друку 06.06.2009.Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.Обл.-вид. арк. 14,95. Ум. друк. арк. 17,73.Наклад 600 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»м. Київ, вул. Прирічна 25-а, оф. 16Тел./факс (044) 502-97-99 (багатоканальний)e-mail: epprofibook@gmail.com,rlprofibook@gmail.comСвідоцтво ДК № 1533

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1]