3.3. Державна система моніторингунавколишнього природного середовища

магниевый скраб beletage

Інформаційна система моніторингу антропогенних змін є складовоючастиною системи управління, взаємодії людини з навколишнім середови-щем (системи управління станом навколишнього середовища), оскільки ін-формація про існуючий стан природного середовища і тенденції його зміниповинна бути покладена в основу розробки заходів з охорони природи івраховуватися в процесі планування економічних заходів.

Результати оцінки існуючого і прогнозованого станів біосфери в своючергу дають можливість уточнити вимоги до системи управління навколи-шнім середовищем. Це вимагає постійного наукового вдосконалення моні-торингу, обґрунтування складу і структури мережі та методів спостережен-ня в його рамках.

На рис.3.1 показане місце моніторингу в системі управління (регулю-вання) станом навколишнього природного середовища.

На схемі умовно суміщено матеріальні, енергетичні та інформаційні потоки.

Елемент біосфери з рівнем стану Б, зазнаючи антропогенного впливу А,змінює свій стан (В В'). За допомогою системи моніторингу М можна отрима-ти інформацію про змінений, а в деяких випадках і про початковий стани до-сліджуваного об'єкту. Проводиться узгодження даних, аналіз та оцінка факти-чного і прогнозованого станів. Результати передаються до структури по при-йняттю та ухваленню рішень У. На підставі цієї інформації, в залежності відрівня наявних науково-технічних розробок (Н), екологічного ураження елеме-нту біосфери (З) та економічних можливостей (Е), вживаються заходи щодокоригування та обмеження антропогенних впливів на об'єкт (В).

навколишнього середовища

А — джерело антропогенного впливу; В, В' — елементбіосфери; М — система моніторингу; У — структураприйняття та ухвалення рішень; Н — науково-технічнірозробки; З — екологічні ураження елементу біосфери; Е —економічні можливості управлінської структури.

Спостереження за станом навколишнього природного середовищаповинні включати спостереження за джерелами і факторами антропоген-ного впливу.

Державна система моніторингу навколишнього природногосередовища в Україн. Характеристика, призначення системи

Державний моніторинг навколишнього природного середовища — цесистема спостережень, збору, обробки, передачі збереження та аналізуінформації про стан навколишнього природного середовища в країні,прогнозування його змін та розроблення науково обґрунтованих рекомен-дацій для винесення управлінських рішень.

Стратегія функціонування та розвитку державної системи моніторин-гу довкілля націлена на створення повноцінної національної системи, яка вмайбутньому стане складовою частиною загальноєвропейської системи мо-ніторингу довкілля.

В Україні існує розвинута нормативно-правова база для проведеннямоніторингу, основні моменти якої регламентуються низкою законів та по-станов (таблиця 3.1).

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. № 391 за-тверджено « Положення про державну систему моніторингу довкілля», якавизначає порядок створення та функціонування Державної служби моніто-рингу довкілля (ДСМД). ДСМД є системою установ, які збирають, аналізу-ють, зберігають та поширюють інформацію про стан довкілля, прогнозу-ють його зміни та надають науково обґрунтовані рекомендації для прийн-яття відповідних рішень. ДСМД — це складова частина національної інфо-рмаційної інфраструктури, яка є відкритою інформаційною системою.Пріоритетами її функціонування є захист життєдіяльності громадян і суспі-льства загалом, збереження природних екосистем, відвернення кризовихзмін у довкіллі, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуа-цій техногенного походження.

ДСМД ґрунтується на використані наявних організаційних структурсуб'єктів моніторингу і функціонує на основі єдиного методологічного іорганізаційного забезпечення всіх складових частин цієї системи. Органі-заційне об'єднання роботи суб'єктів системи моніторингу на всіх рівняхздійснюють органи Мінекоресурсів на основі загальнодержавної і регіона-льних (місцевих) програм моніторингу, що складаються з програм відпові-дних рівнів. На підставі угод про спільну діяльність суб'єкти системи моні-торингу здійснюють свою координаційну діяльність щодо ведення моніто-рингу довкілля.

Посилення координаційної ролі Міністерства буде здійснено шляхомуточнення низки положень, зокрема щодо розробки суб'єктами ДСМД ві-домчих нормативних документів про порядок здійснення ними моніторин-гу довкілля, створення єдиної міжвідомчої комісії з питань моніторингудовкілля із секціями за відповідними напрямками, склад та положення прояку затверджуються Кабінетом Міністрів України. Створення єдиної міжві-домчої комісії, яка об'єднуватиме всі напрямки моніторингу довкілля,дозволить краще організувати роботу суб'єктів моніторингу. Посилення орга-нізації і координації діяльності суб'єктів ДСМД передбачає також розробкуостанніми відомчих нормативних документів щодо порядку здійснення нимимоніторингу довкілля, уточнення відповідних показників, за якими здійсню-ється моніторинг, та погодження цих документів, положень з Мінекоресурсів.

Таблиця 3.1.

Нормативно-правове забезпечення моніторингу довкілля

Об'єкт моніторингу

Нормативно-правовий акт

Стаття закону

Державна система

моніторингу

довкілля

Закон України «Проохорону навколишньогоприродного середовища»

Ст.22 «Моніторингнавколишнього природногосередовища»

Моніторинг

атмосферного

повітря

Закон України «Проохорону атмосферногоповітря»

Ст.43 «Моніторинг у галузіохорони атмосферногоповітря»

Моніторинг вод

Водний кодекс України

Ст.81 «Державниймоніторинг вод»

Моніторинг грунтів

Земельний кодекс України

Ст.95 «Моніторинг земель»

Моніторингболотних об'єктів

Закони України «Протваринний світ»,

Ст.50.»Моніторингтваринного світу»

 

«Про рослинний світ»,

конвенція «Про охоронубіологічного різноманіття»

Ст.39.»Моніторингрослинного світу»Ст.7. «Визначення імоніторинг»

Моніторингвідходів

Закон України «Провідходи»

Ст.29. «Моніторинг місцьутворення, зберігання тавидалення відходів »

Моніторингнебезпечнихприродних явищ

Закон України «Про

гідрометеорологічну

діяльність»

Ст.4. «Напрями

гідрометеорологічної

діяльності»

Ст.12.»Державна система

гідрометеорологічних

спостережень»

Створення і функціонування ДСМД має на меті інтеграцію екологіч-них інформаційних систем, що охоплюють певні території, і ґрунтується напринципах узгодженості нормативно-правового та організаційно-методич-ного забезпечення, єдності технічного, інформаційного і програмного за-безпечення, її складових частин, систематичності спостережень за станомдовкілля та техногенними об'єктами, що впливають на нього, своєчасностіотримання, комплексності обробки та використання екологічної інформа-ції, що надходить і зберігається в ДСМД, об'єктивності первинної, аналіти-чної і прогнозної екологічної інформації та оперативності її розповсю-дження. Узагальнена схема Державної системи моніторингу довкілля пока-зана на схемі рис. 3.2

Методологічне забезпечення складових частин державної системимоніторингу покладається на Мінекоресурсів і здійснюється на основієдиної науково-методичної бази щодо визначення і оцінки показниківстану довкілля, зокрема біоти і джерел антропогенного впливу на неї,впровадження уніфікованих методів аналізу і прогнозування якості до-вкілля, загальних правил створення і ведення окремих баз та банків да-них, картографування екологічної інформації, використання географіч-них систем.

Метрологічне забезпечення системи моніторингу покладається на Мі-некоресурсів із залученням суб'єктів моніторингу та органів Держстандар-ту і здійснюється на основі єдиної науково-технічної політики щодо стан-дартизації, метрології та сертифікації вимірювального, комп'ютерного і ко-мунікаційного обладнання, єдиної нормативно-методичної бази, що забез-печує достовірність і об'єктивність вимірювань та результатів обробки ін-формації.

Об'єкти і суб'єкти державного моніторингута їхня діяльність

Моніторинг об'єктів навколишнього середовища здійснюють суб'єк-ти моніторингу (таблиця 3.2) за загальнодержавною і регіональними (міс-цевими) програмами реалізації відповідних природоохоронних заходів. Фі-нансуються роботи за рахунок коштів, передбачених у державному та міс-цевих бюджетах згідно з чинним законодавством.

Таблиця 3.2

Суб'єкти спостереження моніторингу довкілля в Україні таоб'єкти їхніх спостережень

Об'єкти моніторингу

Суб'єкти моніторингу

Мінеко-ресурсів

МНС

МОЗ

Мінагро-політики

Держком-лісгосп.

Держвод-госп.

Держком-зем.

Держбуд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Атмосферне повітря

+

+

+

 

 

 

 

 

Атмосферні опади

+

 

 

 

 

 

 

 

Джерела викид. в атмосф.

+

+

 

 

 

 

 

 

Поверхневі води загалом

+

+

+

 

 

 

 

 

Поверхневі води с/госппризначення

 

 

 

+

 

 

 

 

Поверхн. води у зонах впливуАЕС, прикорд. зонах, вмісцях інтенсивн. виробничоговикорист.

 

 

 

 

 

+

 

 

Підземні води

+

+

 

 

 

 

 

+

Морські води

 

 

+

 

 

+

 

 

Питна вода

 

 

+

 

 

 

 

+

Джерела скидів стічн. вод

+

 

 

 

 

 

 

 

Стічні води міськ. канал.мережі та очисних споруд

 

 

 

 

 

 

+

 

Ґрунти загалом

+

+

+

 

 

 

 

 

Ґрунти природоох. терит.

+

 

 

 

 

 

 

 

Ґрунти с/госп. використ.

 

 

 

+

 

 

 

 

Закінчення табл. 3.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ґрунти земель лісовогофонду

 

 

 

 

+

 

 

 

Ландшафти

 

 

 

 

 

 

+

 

Зрошувані та осушені землі

 

 

 

 

 

+

+

 

Прибрежні зони поверхн.водойм

 

 

 

 

 

+

 

 

Наземні і водні екосистем

+

+

 

 

 

 

 

 

Рослин. покрив земель

 

 

 

 

 

 

+

 

Лісова рослинність

 

 

 

 

+

 

 

 

Зелені насадж. насел. пунк

 

 

 

 

 

 

 

+

С/госп. тварини та прод. з них

 

 

 

+

 

 

 

 

Мисливські тварини

 

 

 

 

+

 

 

 

Звалища промислових іпобутових відходів

+

 

 

 

 

 

 

 

Стихійні та небезп. Природніявища

+

 

 

 

 

 

 

 

Геофізичні поля

+

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкти похованнярадіоактивних відходів

 

+

 

 

 

 

 

 

Основними завданнями суб'єктів державного екологічного монітори-нгу є довгострокові систематичні спостереження за станом довкілля. Вонизабезпечують аналіз стану довкілля та прогнозують його зміни, надаютьінформаційно-аналітичну підтримку в прийнятті управлінських рішень угалузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсівта екологічної безпеки.

Суб'єкти ДСМД забезпечують удосконалення підпорядкованих їм ме-реж спостережень за станом довкілля, уніфікацію методик спостережень ілабораторних аналізів і систем контролю, створення банків даних для бага-тоцільового колективного використання з допомогою єдиної комп'ютерноїмережі, яка забезпечує автономне і спільне функціонування складових цієїсистеми та її зв'язок з іншими інформаційними системами, що діють вУкраїні і за кордоном.

Відносини суб'єктів системи моніторингу Грунтуються на спільній ін-формаційній підтримці рішень у галузі охорони довкілля, раціональноговикористання природних ресурсів та екологічної безпеки, координації дійпід час планування, організації та проведення спільних заходів з монітори-нгу довкілля, ефективному використанні наявних організаційних структур,засобів спостережень за об'єктами довкілля та комп'ютеризації роботи усі-єї ДСМД.

Для підвищення ефективності роботи державної та регіональних про-грамам моніторингу довкілля організовано розробку методичних рекомен-дацій з підготовки регіональних та державної програм моніторингу довкіл-ля. З 2002 р. створюються регіональні системи ДСМД в Донецько-Придні-провському регіоні.

Ведуться науково-дослідні роботи в цьому напрямі в столиці України,розроблено «Програму створення системи моніторингу довкілля міста Киє-ва». Ведуться такі роботи і в інших областях, але створення вказаних системстримується слабкою матеріально-технічною базою служб спостережень.

Основні напрями удосконалення державної системи моніторингу

У роботі ДСМД, особливо в умовах обмежених ресурсів, слід прагну-ти до гармонізації національної системи моніторингу довкілля із систе-мами моніторингу, поширеними в Європі. Шляхи гармонізації лежать вплощині розробки спільних стандартів і форматів екологічної інформації,екологічного тезаурусу та налагодження обміну інформацією. Це до-зволить розробити стандартизовану систему показників стану довкілля, за-безпечить майбутню інтеграцію ДСМД до загальноєвропейської системимоніторингу довкілля.

Поліпшення роботи ДСМД на державному та регіональному рівняхповинно здійснюватися шляхом органіації та координації робіт з питаньпідготовки регіональних та державної програм моніторингу довкілля.Необхідно удосконалення наявної нормативно-правової та організаційно-методичної бази ДСМД. Для цього в рамках Мінекоресурсів розробленометодичні засади підготовки державних програм моніторингу довкілля.

Зокрема було створено рекомендації щодо вдосконалення мереж спостере-жень вод, опрацьовано вимоги щодо обладнання типових пунктів контро-лю природних та стічних вод, створення баз данних спостережної мережі(атмосфера, гідросфера) мінекоресурсів.

Доцільно проводити роботи за міжгалузевою науково-технічною про-грамою «Екологогічна діагностика, експертиза, моніторінг», забезпечитирозробку «Единого міжвідомчого керівництва по організації та здійсненнюдержавного моніторінгу вод», в якому визначити розподіл функцій міжсуб'єктами державного моніторінгу вод, чітко окреслити вимоги щодо на-лежної точності спостережень за складом та властивостями відповідногосередовища.