КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЧАСТИНИ ІІ

Тест №1

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.

* 1.

* 2.

3. Кількість вірних числових відповідей - 16.

До ресурсів життєво необхідних для людини відносяться...

1) рекреаційні;

2) оздоровчі;

3) естетичні;

4) повітря;

5) вода;

6) сировина;

7) енергія;

8) матеріали.

До елементів біосфери відносять...

1) ліс;

2) гідросфера;

3) атмосфера;

4) людина;

5) літосфера;

6) корисні копалини.

У функціональну підсистему хозмеханізму природокористуван­ня входять компоненти...

1) права;

2) економічного стимулювання;

3) кадри;

4) ціноутворення;

5) інформації.

* 4. До ресурсів, що вичерпуються відносять:

1) сонячна енергія;

2) енергія вітру;

3) енергія земних надр;

4) родючість ґрунтів;

5) корисні копалини;

6) атмосферне повітря.

5. Сукупність однорідних природних компонентів, що мають спільну спе­цифіку взаємодії і певний тип обміну енергії і речовини між собою - це:

1) біогеоценоз;

2) екосистема;

3) екотоп;

4) автотроф;

5) консумент;

6) фітоценоз;

7) фотосинтез.

6. Природний комплекс, що складається з живих істот - це:

1) біогеоценоз;

2) екосистема;

3) екотоп;

4) автотроф;

5) консумент;

6) фітоценоз;

7) фотосинтез.

7. Поняття «ЕКОЛОГІЯ» було запропоноване вченим:

1) Я. Юкскюлем;

2) Н. Реймерсом;

3) Е. Геккелем;

4) В. Сукачовим;

5) Я. Рогінським;

6) А. Мінцем.

8. Поняття «НАВКОЛИШНЄ СЕРИДОВИЩЕ» було запропо­новане вченим:

1) Я. Юкскюлем;

2) Н. Реймерсом;

3) Е. Геккелем;

4) В. Сукачовим;

5) Я. Рогінським;

6) А. Мінцем.

9. Процес витягу цінних речовин, що беруть участь у технологіч­ному процесі, що потрапляють у викиди, і повернення їх у пер­вісному вигляді для повторного користування:

1) рекультивація;

2) меліорація;

3) реутилізація;

4) рекуперація;

5) піроліз.

10. Одержання з використаної готової продукції шляхом її перероб­ки нової продукції того ж або близького типу: