КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЧАСТИНИ ІІ

магниевый скраб beletage

Тест №1

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.

* 1.

* 2.

3. Кількість вірних числових відповідей - 16.

До ресурсів життєво необхідних для людини відносяться...

1) рекреаційні;

2) оздоровчі;

3) естетичні;

4) повітря;

5) вода;

6) сировина;

7) енергія;

8) матеріали.

До елементів біосфери відносять...

1) ліс;

2) гідросфера;

3) атмосфера;

4) людина;

5) літосфера;

6) корисні копалини.

У функціональну підсистему хозмеханізму природокористуван­ня входять компоненти...

1) права;

2) економічного стимулювання;

3) кадри;

4) ціноутворення;

5) інформації.

* 4. До ресурсів, що вичерпуються відносять:

1) сонячна енергія;

2) енергія вітру;

3) енергія земних надр;

4) родючість ґрунтів;

5) корисні копалини;

6) атмосферне повітря.

5. Сукупність однорідних природних компонентів, що мають спільну спе­цифіку взаємодії і певний тип обміну енергії і речовини між собою - це:

1) біогеоценоз;

2) екосистема;

3) екотоп;

4) автотроф;

5) консумент;

6) фітоценоз;

7) фотосинтез.

6. Природний комплекс, що складається з живих істот - це:

1) біогеоценоз;

2) екосистема;

3) екотоп;

4) автотроф;

5) консумент;

6) фітоценоз;

7) фотосинтез.

7. Поняття «ЕКОЛОГІЯ» було запропоноване вченим:

1) Я. Юкскюлем;

2) Н. Реймерсом;

3) Е. Геккелем;

4) В. Сукачовим;

5) Я. Рогінським;

6) А. Мінцем.

8. Поняття «НАВКОЛИШНЄ СЕРИДОВИЩЕ» було запропо­новане вченим:

1) Я. Юкскюлем;

2) Н. Реймерсом;

3) Е. Геккелем;

4) В. Сукачовим;

5) Я. Рогінським;

6) А. Мінцем.

9. Процес витягу цінних речовин, що беруть участь у технологіч­ному процесі, що потрапляють у викиди, і повернення їх у пер­вісному вигляді для повторного користування:

1) рекультивація;

2) меліорація;

3) реутилізація;

4) рекуперація;

5) піроліз.

10. Одержання з використаної готової продукції шляхом її перероб­ки нової продукції того ж або близького типу:

1) рекультивація;

2) меліорація;

3) реутилізація;

4) рекуперація;

5) піроліз.

11. До показника «прогресивності застосованого очисного устатку­вання» відносяться...

1) Кількість джерел шкідливих для викидів;

2) Кількість неорганізованих джерел шкідливих для викидів;

3) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви­робництві одиниці основної продукції;

4) ККД застосованого очисного устаткування;

5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно - вимірювальної апаратури;

6) Наявність природоохоронних служб і відділів.

12. До показника «контроль за фукціонуванням очисного устатку­вання» відносяться...

1) Кількість джерел шкідливих для викидів;

2) Кількість неорганізованих джерел шкідливих для викидів;

3) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви­робництві одиниці основної продукції;

4) ККД застосованого очисного устаткування;

5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно - вимірювальної апаратури;

6) Наявність природоохоронних служб і відділів.

Тест №2

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.

3. Кількість вірних числових відповідей - 16.

* 1. Ресурси (джерела) засобів матеріального виробництва, фактори

його розвитку....

1) рекреаційні;

2) оздоровчі;

3) естетичні;

4) вода і повітря;

5) сировина і матеріали.

* 2. До елементів географічної оболонки відносять...

1) ліс;

2) гідросфера;

3) космос;

4) атмосфера;

5) навколоземний простір.

* 3. У підсистему хозмеханізму, що забезпечує, природокористуван­

ня входять компоненти...

1) права;

2) економічного стимулювання;

3) кадри;

4) ціноутворення;

5) планування.

* 4. До ресурсів невичерпним відносять...

1) атмосферне повітря;

2) сонячна енергія;

3) енергія вітру;

4) родючість ґрунтів;

5) корисні копалини;

6) тваринний світ.

5. Утворення органічних сполук із вуглекислого газу і води в тка­нинах зеленої рослини і виділення кисню - це:

1)

біогеоценоз;

2)

екосистема;

3)

екотоп;

4)

автотроф;

5)

консумент;

6)

фітоценоз;

7)

фотосинтез.

6. Рослинність у навколишньому середовищі - це:

1) біогеоценоз;

2) екосистема;

3) екотоп;

4) автотроф;

5) консумент;

6) фітоценоз;

7) фотосинтез.

7. Одним із перших, що глибоко проаналізував природні фактори (природні умови і природні ресурси), був учений:

1) Я. Юкскюль;

2) Н. Реймерс;

3) Е. Геккель;

4) В. Сукачов;

5) Я. Рогінський;

6) А. Мінц.

8. Поняття "БІОГЕОЦЕНОЗ" уперше був введений у науку вченим:

1) Я. Юкскюлем;

2) Н. Реймерсом;

3) Е. Геккелем;

4) В. Сукачовим;

5) Я. Рогінським;

6) А. Мінцем.

9. Опорний екологічний компонент, у ряді випадків - живильне середовище:

1) ноосфера;

2) екологізатор;

3) субстрат;

4) планктон;

5) бентос;

6) біогеоценоз.

10. Сфера розуму, пов'язана з виникненням і становленням у ній цивілізованої людини:

1) біосфера;

2) навколишнє середовище;

3) літосфера;

4) ноосфера;

5) субстрат.

11. До показника "пропускна здатність очисних споруд" відносяться....

1) Кількість неорганізованих джерел шкідливих викидів;

2) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви­робництві одиниці основної продукції;

3) Відношення результату природоохоронної діяльності до вартості основних фондів;

4) ККД застосованого очисного устаткування;

5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно - вимірювальною апаратурою;

6) Наявність природоохоронних служб і відділів.

12. До показника "оснащеність джерел забруднення очисними устат­куваннями" відносять...

1) Кількість неорганізованих джерел шкідливих викидів;

2) Частка певного виду забруднень, що утворюються при ви­робництві одиниці основної продукції;

3) Відношення результату природоохоронної діяльності до вартості основних фондів;

4) ККД застосованого очисного устаткування;

5) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно - вимірювальною апаратурою;

6) Ступінь економічної самостійності природоохоронних служб і відділів.

Тест №3

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «[8]» мають дві правильні числових відповіді.

3. Кількість вірних числових відповідей - 16.

* 2. Комплекс природних ресурсів України наявний багатством ре­

сурсів...........

1) лісових;

2) водяних;

3) ґрунтових;

4) мінімально - сировинних.

* 3. По виробничій ознаці мають місце наступні напрямки плану­

вання...

1) матеріальних ресурсів;

2) матеріально - технічного постачання;

3) виробничих потужностей і використання основних фондів;

4) засобів виробництва.

* 4. До поновлювальних ресурсів відносять:

1) простір помешкань;

2) корисні копалини;

3) родючість ґрунтів;

4) рослинний світ.

5. Організми, що синтезують органічні речовини з неорганічного середовища - це:

1) біогеоценоз;

2) екосистема;

3) екотоп;

4) автотроф;

5) консумент;

6) фітоценоз;

7) фотосинтез.

6. Організми - споживаючі в навколишньому середовищі - це:

1) біогеоценоз;

2) екосистема;

3) екотоп;

4) автотроф;

5) консумент;

6) фітоценоз;

7) фотосинтез.

7. Галузь науки, що вивчає методи найбільш ефективного впливу людини на природу з метою підтримки динамічної рівноваги круговороту речовин у природі - це:

1) охорона природи;

2) аутекологія;

3) синекологія;

4) екологія;

5) економіка природокористування;

6) демекологія.

8. Галузь науки, що вивчає сукупності рослин і тварин і характер­ні риси структури і функції таких сукупностей, що формуються під впливом середовища, це:

1) охорона природи;

2) аутекологія;

3) синекологія;

4) екологія;

5) економіка природокористування;

6) демекологія.

9. Субстратом організму бентосу є:

1) вода;

2) ґрунт водойми;

3) ґрунт;

4) рослинність;

5) тваринний світ.

10. Субстратом взаємного життя є:

1) вода;

2) ґрунт водойми;

3) ґрунт;

4) рослинність;

5) тваринний світ.

11. До показника "раціональність існуючої організаційної структу­ри природоохоронної діяльності" відносять...

1) Кількість джерел шкідливих викидів;

2) Кількість і потужність основного технологічного устаткування;

3) ККД застосованого очисного устаткування;

4) Рівень забезпеченості очисного устаткування контрольно - вимірювальною апаратурою;

5) Рівень централізації керування природоохоронною діяльністю;

6) Відношення результату природоохоронної діяльності до вартості основних виробничих фондів.

12. До показника "раціональність існуючої організаційної структу­ри природоохоронної діяльності" відносяться...

1) Кількість неорганізованих джерел шкідливих викидів;

2) Кількість і потужність природоохоронного устаткування;

Регіональна економіка та природокористування

3) Доля очисного устаткування з високим ККД;

4) Оснащення природоохоронних служб і відділів обчислюваль­ною технікою;

5) Коефіцієнт фактичного використання контрольно - вимірю­вальної апаратури;

6) Відношення результату природоохоронної діяльності до вартос­ті матеріалів, використовуваних у ході її.

Тест №4

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «[9]» мають дві правильні числових відповіді.

3. Кількість вірних числових відповідей - 20.

4) простір помешкань;

5) корисні копалини.

* 5. У еколого - економічному аспекті навколишнє природне серед­

овище складається з об'єктів:

1) людське суспільство;

2) промисловість;

3) сільське господарство;

4) природні умови;

5) природні ресурси;

6) комунальне господарство;

7) невиробнича сфера.

* 6. З природно - наукової точки зору в складі навколишнього при­

родного середовища розрізняють такі об'єкти:

1) промисловість;

2) сільське господарство;

3) гідросфера;

4) комунальне господарств;

5) атмосфера;

6) транспорт;

7) людське суспільство.

7. Дослідження положення людини, як вигляду і суспільства в екосфері планети, його зв'язків з екологічними системами і за­ходи впливу на них - це:

1) охорона природи;

2) аутекологія;

3) синекологія;

4) екологія;

5) економіка природокористування;

6) демекологія.

8. Дисципліна, що вивчає загальні закони функціонування екосис­тем різноманітного ієрархічного рівня - це:

1) охорона природи;

2) аутекологія;

3) синекологія;

4) екологія;

5) економіка природокористування;

6) демекологія.

9. Сполучна лавка між суспільством і природою - це:

1) виробничі відношення;

2) людина;

3) продуктивні сили;

4) науково - технічний прогрес;

5) атмосфера.

10. У основі зросту продуктивності праці лежить:

1) закон збереження енергії;

2) закон перетворення енергії;

3) закон економії часу;

4) еволюція живої природи;

5) екологізація виробництва.

* 11.Часними показниками для аналізу витрат на природоохоронну

діяльність є...

1) Частка поточних витрат на природоохоронну діяльність у загальному обсязі поточних витрат підприємства;

2) Відношення економічного ефекту від застосування приро­доохоронних заходів до загальної величини витрат на їхнє проведення;

3) Частка витрат на оплату сторонніх організацій на природо­охоронну діяльність у загальному обсязі цих витрат підпри­ємства;

4) Відношення природоохоронної діяльності до вартості мате­ріалів;

5) Відношення природоохоронної діяльності до загальної чи­сельності робітників і чисельності робітників, зайнятих при­родоохоронної діяльності.

* 12.Часними показниками для аналізу витрат на природоохоронну

діяльність є...

1) Відношення економічного ефекту від застосування приро­доохоронних заходів до загальної величини витрат на їхнє проведення;

2) Частка поточних витрат на природоохоронну діяльність у загальному обсязі поточних витрат підприємства;

3) Частка витрат на раціональну охорону водяних ресурсів у загальному обсязі витрат на природоохоронну діяльність;

4) Відношення результату природоохоронної діяльності чисель­ності робітників, зайнятих природоохоронної діяльності;

5) Відношення природоохоронної діяльності до вартості матеріалів;

Частина ІІ. Основи екології та природокористування Тест №5

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «[10]» мають дві правильні числових відповіді.

3. Кількість вірних числових відповідей - 16.

3) економічн;

4) екологічна;

5) соціально - економічна.

6. Підрозділ природних ресурсів на поновлювальні і не поновлю­вальні - це класифікація:

1) фітоценологічна;

2) народногосподарська;

3) економічна;

4) екологічна;

5) соціально - економічна.

7. До базисних економічних факторів відтворення засобів вироб­ництва в розвитку людини відносять:

1) середовище помешкання; ресурси харчів;

2) просторове середовище;

3) естетичне задоволення; розвиток почуттів краси;

4) ресурси обміну речовин; ресурси води.

8. До базисних соціальних факторів у розвитку людини відносять:

1) середовище помешкання; ресурси харчів;

2) просторове середовище;

3) естетичне задоволення; розвиток почуттів краси;

4) ресурси обміну речовин; ресурси води.

9. Економічний бік загальної закономірності природокористування - це:

1) зростання продуктивності природоохоронної праці;

2) екологізація виробництва;

3) еволюція живої природи;

4) закон економії часу;

5) закон збереження енергія;

6) закон перетворення енергії.

10. Загальна закономірність природокористування інтегрує в собі дію законів:

1) збереження і перетворення енергії та економії часу;

2) збереження і зростання продуктивності праці;

3) екологізація виробництва;

4) еволюції природи її економії часу;

5) перетворення енергії і екологізації виробництва.

11. Метод, заснований на поглинанні газів рідкими поглинувачами...

1) Нейтралізація;

2) Адсорбція;

3) Відновлення;

4) Флотація;

5) Флокуляція;

6) Екстракція;

7) Десорбція;

8) Концентруванння;

9) Коагуляція;

10) Абсорбція;

11) Магнітний метод.

12. Метод, який оснований на електролізі промислових стічних вод шля-

хом перепускання через них постійного електричного струму - це..

1)

Відстоювання;

2)

Фільтрування;

3)

Коагуляція;

4)

Адсорбція;

5)

Абсорбція;

6)

Нейтралізація;

7)

Флокуляція;

8)

Електромеханічне очищення;

9)

Екстракція.

Тест №6

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «[11]» мають дві правильні числових відповіді.

3. Кількість вірних числових відповідей - 15.

* 3 Основні види економічного аналізу в системі керування приро­докористуванням

1) оцінка ресурсного потенціалу України;

2) аналіз по стадіях освоєння;

3) аналіз за часом використання ресурсів;

4) посилення впливу НТП на рівень використання природних ресурсів;

5) охорона природних ресурсів.

4. Розробка комплексних цільових програм НТП відносять до.... функції природокористування:

1) відтворювальної;

2) просторової;

3) екологічної.

5. Класифікація природних ресурсів по ознаці приналежності їх до того або іншого елементу природи - це:

1) фітоценологічна;

2) народногосподарська;

3) економічна;

4) екологічна;

5) соціально - економічна.

6. Класифікація природних ресурсів із погляду ефективності суспільного виробництва, що використовує природні ресур­си - це:

1) фітоценологічна;

2) народногосподарська;

3) економічна;

4) екологічна;

5) соціально - економічна.

7. До базисних біологічних факторів підтримки життя людини як біологічного виду відносять:

1) інформаційний ресурс;

2) енергетичний ресурс;

3) просторове середовище;

4) джерело предметів праці;

5) ресурси обміну речовин.

8. До базисних біологічних факторів підтримки життя людини як біологічного виду відносять:

1) засіб інформаційного обміну;

2) середовище помешкання;

3) естетичне задоволення;

4) інформаційний ресурс;

5) енергетичний ресурс.

9. Загальна закономірність природокористування визначає принципи:

1) екологізації виробництва;

2) еволюції природи і суспільства;

3) збереження і перетворення енергії;

4) примату природи і екологізації;

5) примату і соціалізації природи й екологізації виробництва.

10. Біосоціальним по змісту є:

1) природа;

2) людина;

3) суспільство;

4) навколишнє середовище.

11. Метод, заснований на поділі системи повітря - тверді частки під впливом сили ваги - це:

1) Фільтрування;

2) Коагуляція;

3) Магнітний метод;

4) Адсорбція;

5) Абсорбція;

6) Відстоювання;

7) Нейтралізація;

8) Відновлення;

9) Флотація;

10) Десорбція;

11) Іонний обмін.

12. Метод, заснований на відновленні неорганічних і органічних сполук із зміною їхньої валентності або структури - це:

1) Окислення хімічними реагентами;

2) Концентрування;

3) Перегонка і ректифікація;

4) Іонний обмін;

5) Десорбція;

6) Флокуляція;

7) Флотація;

8) Відстоювання;

9) Коагуляція;

10) Відновлення.