ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ ІІ

магниевый скраб beletage

1. Аксенов И.Я., Аксенов В.И. Транспорт и охрана окружающей средьі. - М.: Транспорт, 1986. - 176 с.

2. Анучин В.А. Основи природопользования. - М.: Мисль, 1978. -252 с.

3. Біявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй С.С. Основи загальної екології. - К.: Либідь, 1993. - 302 с.

4. Бобилев С.Н, Ходжаев А.Ш. ^кономика природопользования. Учебное пособие. - М.: Теис, 1997. - 247 с.

5. Буркинский Б.В., Ковалева Н.Г. ^кономические проблеми при­родопользования. - К.: Наукова думка, 1995. - 142 с.

6. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. ^кономические основи ^кологии. - С.Пб.: Специальная литература, 1997. - 304 с.

7. Горелов А.А. ^кология: Курс лекций. - М.: Изд-во «Центр», 2000. - 240 с.

8. Дейнека О.Г., Омельченко Т.М., Ніяковський В.В. Екологія: На­вчальний посібник. - Харків: УкрДАЗТ, 2008. - 197 с.

9. Маслов Н.Н, Коробов Ю.И. Охрана окружающей среди на же- лезнодорожном транспорте. - М.: Транспорт, 1996. - 238 с.

10. Нестеров П.М., Нестеров А.П. ^кономика природопользования и ринок. - М.: Закон и право, 1997. - 416 с.

11. Основи ^кологии и природопользования: Учебное пособие / В.Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова, И.Д. Михайлов, А.А. Каграманян - Харьков: ООО «Олант», 2005. - 384 с.

12. Оу^н О.С. Охрана природних ресурсов. - М.: Колос, 1977. - 418 с.

13. Павлова Е.И. ^кология транспорта: Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 2000. - 248 с.

14. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мисль, 1990. - 303 с.

15. Серов Г.П. ^кологический аудит. Концептуальниеи организационно- правовие основи. - М.: ^кзамен, 2000. - 768 с.

16. Шилов И.А. ^кология. - М.: Висшая школа, 2000. - 512 с.

17. ^нциклопедический словарь-справочник и окружающая среда. - М.: Прогресс, 1993. - 640 с.

ЗМІСТ

Від авторів.................................................................................................................. 3

Робоча програма курсу «Регіональна економіка»................................................ 4

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика.................................. 5

 Теоретичні та методологічні основи регіональної економіки............................. 5

1.1. Понятійний апарат регіональної економіки, її зв'язок

з іншими науками...................................................................................................... 5

1.2. Методи, що використовуються в регіональній економіці.................. 13

1.3. Теорії регіональної економіки............................................................... 20

Література до розділу 1........................................................................................... 36

2. Аналіз регіонального розвитку.......................................................................... 38

2.1. Оцінка факторів розвитку регіону........................................................ 38

2.2. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку регіону .................. 49

2.3. Правові основи розвитку регіону......................................................... 52

Література до розділу 2........................................................................................... 58

3. Конкурентоспроможність економіки регіону.................................................... 60

3.1. Теорія конкурентних переваг Майкла Портера................................... 60

3.2. Аналіз конкурентів і конкуренції в регіоні.......................................... 62

3.3. Конкурентоспроможність економіки України в

системі світової економіки ..................................................................................... 68

Література до розділу 3........................................................................................... 71

4. Регіональний маркетинг і транскордонне співробітництво.............................. 72

4.1. Регіональний маркетинг - новий напрямок регіональної економіки . .72

4.2. Транскордонне співробітництво регіонів............................................. 75

Література до розділу 4........................................................................................... 85

5. Стратегія економічного розвитку регіону......................................................... 88

5.1. Моделі економічного розвитку............................................................ 88

5.2. Концепція сталого розвитку................................................................. 91

Література до розділу 5........................................................................................... 94

6. Економічне районування..................................................................................... 95

6.1. Теоретичні основи економічного районування.................................... 95

6.2. Історія економічного районування України........................................ 96

6.3. Економічне районування України на основі багатовимірної

класифікації адміністративно-територіальних одиниць...................................... 107

Література до розділу 6......................................................................................... 111

7. Регіональний аналіз соціально-економічного розвитку України................... 113

7.1. Відмінності в економічній складовій регіонального розвитку 113

7.2. Відмінності в соціальній складовій регіонального розвитку............ 123

7.3. Відмінності в демографічній складовій регіонального розвитку . 127 Література до розділу 7 138

Контрольні тести до частини І............................................................................... 139

Література до частини І.......................................................................................... 159

Частина ІІ. Основи екології та природокористування....................................... 163

1. Теоретико-методологічні основи екології та

природокористування .......................................................................................... 163

1.1. Екологізація сучасної науки, її зміст і основні напрямки.................. 163

1.2. Навколишнє природне середовище як об'єкт пізнання..................... 165

1.3. Еколого-економічний зміст природокористування........................... 170

1.4. Точки зіткнення екології і економіки

природокористування (сучасні підходи).............................................................. 175

1.5. Історія екології, поняття, терміни, формулювання.

Їх трансформація в сучасних умовах................................................................... 178

2. Закономірності, принципи та проблеми природокористування...................... 180

2.1. Загальна закономірність природокористування................................ 180

2.2. Загальні принципи природокористування.......................................... 185

2.3. Проблеми природокористування в умовах

розширеного відтворення ................................................................................... 188

2.4. Часткові принципи природокористування......................................... 189

2.5. Моделі управління природокористуванням...................................... 190

2.6. Глобальне моделювання та його світоглядне і політичне значення 193

3. Планування відтворювання природних ресурсів............................................ 199

3.1. Поняття "природні ресурси". Основні види ресурсів....................... 199

3.2. Відновні і невідновні ресурси. Проблема вичерпання. Основні

шляхи запобігання вичерпання природних ресурсів ......................................... 199

3.3. Основні ознаки природних ресурсів, їх класифікація

як економічної категорії ...................................................................................... 202

3.4. Основні напрямки і види природокористування............................... 205

3.5. Сполучення потреб екологізації виробничих

процесів з вимогами економічного зростання

галузей народного господарства ......................................................................... 208

4. Природокористування та науково-технічний прогрес.................................... 213

4.1. Про критерії вирішення екологічних проблем.................................. 213

4.2. Оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища........... 214

4.3. Основні напрямки науково-технічного прогресу та їх вплив на

охорону навколишнього середовища

та раціональне природокористування.................................................................. 216

5. Відходи, їх розміщення і утилізація................................................................. 224

5.1. Перший рівень системи - утворення відходів................................... 224

5.2. Норми накопичення відходів.............................................................. 226

5.3. Другий рівень системи - розміщення відходів.................................. 229

5.4. Третій.......................... рівень системи - знешкодження відходів....... 230

5.5. Методи знешкодження відходів......................................................... 232

6. Вплив підприємства на навколишнє середовище

(інженерна екологія).............................................................................................. 241

6.1. Вплив підприємства на навколишнє середовище ............................ 241

6.2. Вплив навколишнього середовища на економічне

зростання................................................................................................................ 244

6.3. Вплив металургійного підприємства на навколишнє

середовище............................................................................................................. 250

6.4. Вплив енергетичного підприємства на навколишнє

середовище ........................................................................................................... 251

6.5. Видобуток, транспортування і переробка вугілля............................. 253

6.6. Повітряні лінії електропередачі.......................................................... 255

6.7. Вплив машинобудівельного підприємства на

навколишнє середовищ ....................................................................................... 257

6.8. Методи знешкодження забруднювачів.............................................. 259

6.9. Класифікація аварій і катастроф......................................................... 262

7. Економічна оцінка природних ресурсів........................................................... 263

7.1. Зміст економічної оцінки природних ресурсів................................... 263

7.2. Абсолютна і економічна оцінка природного ресурсу........................ 268

7.3. Порівняльна економічна оцінка природних ресурсів........................ 272

7.5. Ціна відтворення екологічного потенціалу................................................... 279

8. Екологічна оцінка матеріального виробництва............................................... 283

8.1. Сутність екологізації матеріального виробництва............................ 283

8.2. Критерії і показники екологічної оцінки

матеріального виробництва ................................................................................ 288

8.3. Народногосподарська і госпрозрахункова ефективність

використання відходів матеріального виробництва ......................................... 293

8.4. Основні напрямки екологізації матеріального виробництва ........... 296

9. Еколого-економічна ефективність природокористування............................. 298

9.1. Зміст і показники еколого-економічної ефективності

природокористування .......................................................................................... 298

9.2. Ефективність природоохоронних заходів.......................................... 304

9.3. Обгрунтування нормативного коефіцієнта

екологічної ефективності капітальних вкладень ............................................... 308

10. Світові екологічні проблеми та завдання

природокористування .......................................................................................... 311

10.1. Територія сільського господарства.................................................. 311

10.2. Ліси...................................................................................................... 315

10.3. Світовий океан................................................................................... 319

10.4. Атмосфера ........................................................................................ 322

10.5. Ресурси корисних копалин................................................................ 325

Контрольні тести до частини ІІ ........................................................................... 332

Література до частини ІІ ...................................................................................... 348