НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Артур Павлович ГОЛІКОВ, Олександр Георгійович ДЕЙНЕКА, Любов Олексійовна ПОЗДНЯКОВА, Павло Олексійович ЧЕРНОМАЗ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 20.07.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 20,46. Наклад 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: WWW.EBOOKTIME.NET

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

 

1. Відмінною рисою вітчизняного визначення поняття «регі­он» є:

1) гомогенний простір

2) неоднорідний простір

3) частина державної території

4) політична автономія

5) економічна автономія

6) цілісна ланка господарства

7) територіальна соціально-економічна система

8) певна народногосподарська спеціалізація

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі­

ональна політика спрямована на:

1) збалансування соціально-економічного розвитку регіонів

2) утвердження демократичного ладу

3) розмежування владних повноважень

4) підвищення темпів економічного зростання регіонів

5) створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів­робітництва

6) розвиток малого та середнього бізнесу

7) забезпечення державної безпеки

8) розвиток місцевого самоврядування

1. Відмінною рисою визначення поняття «регіон» у Європейській хартії регіоналізму є:

1) гомогенний простір

2) неоднорідний простір

3) частина державної території

4) політична автономія

5) економічна автономія

6) цілісна ланка господарства

7) територіальна соціально-економічна система

8) певна народногосподарська спеціалізація

1. Як територіальний підрозділ господарської діяльності регіо­нальна економіка це:

1) гомогенний простір

2) неоднорідний простір

3) частина державної території

4) політична автономія

5) економічна автономія

6) економічний кластер

7) структурна складова національної економіки

8) територіально-виробничий комплекс

1. Інтегральний суспільно-географічний район - це перш за все:

1) гомогенний простір

2) неоднорідний простір

3) частина державної території

4) політична автономія

5) економічна автономія

6) економічний кластер

7) цілісна ланка господарства країни

1) 1) збереження і відтворення екологічних систем;

2) 2) впровадження прогресивних технологій добування природної сировини;

3) 3) раціональне використання матеріальних ресурсів;

4) 4) утворення і впровадження маловідходного та безвідходного ви­робництва;

5) 5) розширення заповідників, заказників та інших природоохорон­них територій;

6) 6) екологічно виправдане розміщення і територіальна організація виробництва;

1) 1) темпи зростання видобувних галузей мають бути нижче темпів зростання матеріального виробництва;

2) 2) темпи зростання обробних галузей завдяки раціональному ви­

3) користанню сировини повинні перевищувати темпи зростання

4) видобувних галузей;

* 1 Що з перерахованого відносять до первинного забруднення:

1) виробництво мінеральних добрив;

2) використання мінеральних добрив;

3) використання сірчаної кислоти;

4) коксування вугілля;

5) здобич сірки;

6) виробництво бавовняної тканини;

7) робота транспорту.

* 2 Природоохоронна система в АПК включає науково обґрунтовану....

1) хімізацію;

2) механізацію;

3) електрифікацію;

4) меліорацію.

* 1. Що з перерахованого відноситься до вторинного забруднення:

1) виробництво мінеральних добрив;

2) використання мінеральних добрив;

3) використання сірчаної кислоти;

4) коксування вугілля;

5) видобуток сірки;

6) виробництво бавовняної тканини;

7) робота транспорту.

* 2. У екологічну інфраструктуру міста входять...

1) підприємства промислові і транспортні;

2) водозахисні спорудження;

3) вулично - регулюючі служби;

4) моніторингові об'єкти;

5) житлово - комунальні служби.

* 3. Основні завдання економічного аналізу в системі керування

природокористуванням

1) оцінка ресурсного потенціалу України;

2) аналіз по стадіях освоєння;

3) аналіз за часом використання ресурсів;

4) посилення впливу НТП на рівень використання природних ресурсів;

5) охорона природних ресурсів.

* 1 До галузей, що сильно забруднюють середовище, відносять...

1) легка;

2) харчова4

3) хімічна;

4) целюлозно - паперова;

5) будматеріалів;

6) точне машинобудування.

[*] До 1954 р. Хмельницький мав назву Проскурів.

[†] У 1924-61 рр. Донецьк мав назву Сталіно.

[3] 3. До методів збору первинної інформації в регіональній економіці

відносяться:

1) системний підхід

2) експертне оцінювання

3) спостереження

4) кластерний аналіз

5) картографічний метод

6) гравітаційне моделювання

[4] 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі­ональна політика спрямована на:

1) підвищення темпів економічного зростання регіонів

2) утвердження демократичного ладу

3) розмежування владних повноважень

[5] 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі­ональна політика спрямована на:

1) підвищення темпів економічного зростання регіонів

2) утвердження демократичного ладу

3) розмежування владних повноважень

4) забезпечення державної безпеки

5) збалансування соціально-економічного розвитку регіонів

6) розвиток малого та середнього бізнесу

7) ефективне управління природними ресурсами

8) розвиток місцевого самоврядування

3. Оберіть метод розробки довгострокових планів соціально- економічного розвитку регіонів:

1) експеримент

2) описовий метод

3) опитування

4) кластерний аналіз

5) картографічний метод

6) гравітаційне моделювання

7) центрографічний метод

8) програмно-цільовий метод

[6] 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі­ональна політика спрямована на:

1) підвищення темпів економічного зростання регіонів

2) утвердження демократичного ладу

3) розмежування владних повноважень

4) забезпечення державної безпеки

5) поліпшення якості життя населення

6) розвиток малого та середнього бізнесу

1) [7] скорочення і ліквідація забруднення навколишнього середови­ща.

[8] 1. Визначити два найбільш небезпечних видів впливу людини на середовище помешкання...

1) вилучення ресурсів;

2) механічні порушення;

3) біологічний вплив;

4) хімічний вплив;

5) фізичний вплив;

6) радіоактивний вплив;

7) тепловий вплив.

[9] 3 По ресурсній ознаці мають місце наступні рівні планування...

1) матеріальних ресурсів;

2) матеріально - технічного устаткування;

3) виробничих потужностей і використання основних фондів;

4) засобів виробництва.

* 4 До не поновлювальних ресурсів відносять:

1) тваринний світ;

2) рослинний світ;

3) родючість ґрунтів;

[10] 4. Екологічний паспорт підприємства містить у собі:

1) валовий прибуток підприємства;

2) загальні зведення про підприємства;

3) дані про викиди;

4) рентні платежі підприємства;

5) балансовий прибуток підприємства;

6) кількість зайнятих на підприємстві робітників.

5. Підрозділ природних ресурсів на невичерпні і що вичерпаються - це класифікація:

1) фітоценологічна;

2) народногосподарська;

[11] 2 У натуральній формі збиток виражається в...

1) погіршенні настрою;

2) загибелі зелених насаджень;

3) утраті пам'ятників історії;

4) зниженні врожайності;

5) зменшенні терміна служби основних виробничих фондів;

6) скороченні тривалості життя;

7) підвищенні захворювання.