ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 2

магниевый скраб beletage

1. Указ Президента України "Про Концепцію державної регіональної політики" // Офіційний вісник України. - 2001. - № 22. - с. 20.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання розви­тку транскордонного співробітництва та єврорегіонів" // Офі­ційний вісник України. - 2002. - № 18. - с. 171.

3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Держав­ної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007­2010 роки" // Офіційний вісник України. - 2006. - № 52. - с. 265.

4. Баранский Н.Н. ^кономическая география. ^кономическая кар- тография. - 2-е изд., перераб. - М.: Географгиз, 1960. - 452 с.

5. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основи региональной политики: Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 659 c.

6. Голіков А.П., Черномаз П.О., Казакова Н.А. Словник-довідник суспільно-географічних термінів. - Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2001. - 48 c.

7. Гранберг А.Г. Основи регионально ^кономики: Учебник для ву- зов. - 2-е изд. - М.: ГУ ВШ^, 2001. - 495 с.

8. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 272 с.

9. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабних ^кономико- географических исследований. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 137 с.

10. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лек­цій. - К.: Либідь, 1993. - 192 с.

11. Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студ. - К.: "АтрЕк", 1997. - 256 с.

12. Региональная ^кономика / Градов А.П., Кузин Б.И., Мечни- ков И.Д., Соколицьін А.С. - СПб.: Питер, 2003. - 222 с.

13. Регионьї Украинь: поиск стратегии оптимального развития / Голиков А.П., Шищенко П.Г., Пистун Н.Д. и др. / Под ред. А.П. Голикова. - Харьков: ХГУ, 1994. - 304 с.

14. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу Укра­їни. - Львів: Світ, 1993. - 240 с.

15. Стеценко Т.О. Аналіз регіональної економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 116 с.