ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ 4

магниевый скраб beletage

1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Дер­жавної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки" // Офіційний вісник України. - 2006. - № 52. - с. 265.

2. Багалій ДЛ. !сторико-етнографічні i лінгвістичні матеріали про північний кордон УРСР з РРФСР // Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1994. - С. 397-398.

3. Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е. Конкурентність на транскордонних ринках. - Львів: Інститут регіональних дослі­джень НАН України, 2005. - 214 с.

4. Голиков А.П., Черномаз П.А. Еврорегион "Слобожанщи­на" и трансграничное сотрудничество Украиньї и России // Трансграничньїе проблеми стран СНГ / Отв. ред. В.М. Котля- ков. - М.: Опус, 2003. - С. 208-210.

5. Голиков А., Черномаз П. Еврорегион «Слобожанщина» как форма трансграничного сотрудничества сопредельних областей Украиньї

и России // Регион: проблеми и перспективи. - 1997. - № 4. - С. 52-54.

6. Голубков Е.П. Маркетинговие исследования: теория, методоло- гия и практика. - М.: «Финпресс», 1998. - 416 с.

7. Єврорегіон «Буг»: зовнішньоекономічна діяльність Волинсько­го суспільно-територіального комплексу / Клімчук Б.П., Луци- шин П.В., Луцишин Н.П. та ін. / За ред. Б.П. Клімчука, П.В. Лу- цишина. - Луцьк: ВДУ, 1998. - 208 с.

8. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая гео- графия: Учеб. для студ. вузов. - 2-е изд., испр., доп. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 478 с.

9. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 736 с.

10. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітни­цтво. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. - 395 с.

11. Палеха Ю.М., Підгрушний Г.П. Перспективи формування тран­скордонного регіону Україна-Польща // Єврорегіон Буг: про­блеми і перспективи транскордонного співробітництва. - Луцьк: Волинська облдержадміністрація, 1996. - С. 16-21.

12. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. - М.: Изд-во РАГС, 2002. - 328 с.

13. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 328 с.

14. Президент вважає необхідним поглиблення транскордонного співробітництва // Офіційне Інтернет-представництво Прези­дента України http://www.president.gov.ua/news/data/14058. html

15. Прозрачние граници: Безопасность и трансграничное сотруд- ничество в зоне нових пограничних территорий России / А.Ю. Биков, Л.Б. Вардомский, С.В. Голунов и др. - М.; Волгоград, 2002. - 573 с.

16. Регіональна комплексна програма соціально-економічного роз­витку Харківської області до 2010 року. - Х.: Око, 1999. - 152 с.

17. Тамбиев А.Х., Кетова Н.П. Региональний маркетинг: Учеб. по­собие для вузов. - М.: ОАО «НПО Изд-во <^кономика», 2000. - 320 с.

18. Черномаз П.О. Концепція регіонального маркетингу: визна­чення і використання // Регіон: стратегія та пріоритети. - Х.: Науково-дослідний інститут регіональної політики, 2001. - Т. 1.- № 1. - С. 34-41.

19. Черномаз П. Маркетингова географія: історія виникнення і пер­спективи розвитку в Україні // Краєзнавство. Географія. Ту­ризм. - 2002. - № 21. - червень. - С. 4-5.

20. Черномаз П.О. Маркетингова географія - нова галузь суспільно- географічної науки // Вісник Харківського університету. Геоло­гія - Географія - Екологія. - 1998. - № 402. - С. 144-145.

21. Черномаз П. Маркетинговая география // Бизнес Информ. - 1997. - № 23. - С. 68-71; № 24. - С. 69-73.

22. Шевчук В.С., Луцишин П.В. Перспективи розвитку співробіт­ництва в рамках транскордонного об'єднання Єврорегіон «Буг» // Єврорегіон Буг: проблеми і перспективи транскордонного співробітництва - Луцьк: Волинська облдержадміністрація, 1996. - С. 11-15.