7.2. Відмінності в соціальній складовій регіонального розвитку

З рівнем розвитку економіки регіонів корелюється стан їх соці­альної сфери, доходи населення, безробіття, наявність бідних і бага­тих прошарків суспільства.

Україна серед 162 країн світу, по яких здійснювався аналіз роз­поділу доходів, займає 76 місце. Розрив у доходах між 1-ю (найбід- нішою) і 10-ю (найбагатшою) децильними групами становить у ній 3,7 % до 23,2 % . Інакше кажучи, доходи найбіднішої децили україн­ського суспільства лише в 6,3 рази перевищують доходи найбідні- шої децили населення. Це в 1,8 рази менше аналогічного розриву, який має місце у високорозвинених країнах. Таке положення могло б тільки радувати, але, на жаль, це лише відносний показник. Якщо ж брати абсолютні значення доходів у перерахунку на душу насе­лення, то в розвинених країнах світу їх величина в нижній децилі становить 4694 дол. США, а в Україні - тільки 1134 дол. на рік [1].

Середньодушовий дохід у розрізі окремих регіонів України, як і рі­вень безробіття, суттєво різниться. Зокрема, доходи киян більш ніж у два рази перевищують доходи жителів Тернопільської області, а безробіття серед жителів Сумської, Закарпатської, Луганської областей приблизно в 2 рази вище рівня безробіття в Києві й Донецькій області (табл. 7.4).

123

З урахуванням українських реалій за критерій гідного рівня життя можна обрати показник прожиткового рівня 10 дол. США в день на людину, або 3650 дол. у рік. У роботі [1] відзначається, що «тільки країни з доходами 3000 дол. і вище в нижній децилі можна визнати відповідними сучасному розумінню гідного рівня життя». З урахуванням даного критерію виходить, що тільки близько 40% населення України (7-10 децилі) удостоюються на цей час гідного життя. Інша частина перебуває нижче даної риски.

У цілому за рівнем доходів на одного жителя регіони України можуть бути поділені на три групи: з відносно високими доходами, із середніми доходами й з відносно низькими доходами.

До регіонів з відносно високими доходами населення (вище се­редніх по Україні) можна віднести м. Київ (близько 7400 грн. на лю­дину в рік), а також Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Полтавський, Харківський регіони (4200 грн. і більш на людину);

з середніми доходами - Київський (обласний), Луганський, Львівський, Миколаївський, Сумській, Чернігівський регіони (4000-4200 грн.);

з відносно низькими доходами - АРК, Вінницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківський, Кіровоград­ський, Тернопільський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький регіони.

Особливо істотний розрив у доходах населення між столичним регіоном і всіма іншими (приблизно в 1, 5 рази) (табл. 7.4).

З рівнем розвитку економіки регіонів корелюється стан їх соці­альної сфери, доходи населення, наявність бідних і багатих прошар­ків суспільства. Дивно те, що з рівнями середніх доходів практично не корелюється рівень безробіття. Коефіцієнт кореляції між ними не значний і має негативний знак (R= -05). Останнє говорить про те, що хоча безробіття й знижує рівень прибутковості населення, але воно не є в цьому визначальним фактором.

Згідно даних глобальної «Доповіді про розвиток людини за 2003 рік» підготовленої ПРООН, Україна за показником індексу людського розвитку (ІЛР), рівним 0,777, серед 162 країн світу, що обстежувалися, зайняла 74-те місце. Даний показник трохи вищий середньосвітового й дорівнює приблизно величині ІЛР у країнах Латинської Америки. (На жаль, з європейських країн Україна за ІЛР випереджає тільки Молдову).

Таблиця 7.4

Доходи й безробіття в регіонах України

 

Регіони

Зарплата, грн.

Дохід на 1 чол., грн.

Безробіття, % до економічно активного населення

1

АРК