КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЧАСТИНИ І

Тест №1

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви­гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «[3]» мають дві правильні числових відповіді.

3. Кількість вірних числових відповідей - 16.

7) експеримент

8) програмно-цільовий метод

4. Автором теорії сільськогосподарського штандорту є:

1) А. Вебер

2) І. Тюнен

3) В. Леонтьєв

4) В. Кристаллер

5) Ф. Перру

6) У. Рейлі

7) М. Колосовський

8) М. Портер

5. Оцінка географічного положення регіону здійснюється за допо­могою:

1) коефіцієнту спеціалізації

2) коефіцієнту ієрархічності

3) індексу Херфіндаля - Хіршмана

4) кластерного аналізу

5) коефіцієнту галузевої концентрації

6) демографічного коефіцієнту

7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Порте-

ра відносяться детермінанти:

1) умови попиту

2) сила позиції постачальників

3) поява нових конкурентів

4) сила позиції покупців

5) споріднені та підтримуючі галузі

6) загроза появи товарів-замінників

7) формування економічних кластерів

8) зростання економічних показників

* 7. До демографічних коефіцієнтів класу "А" відносять:

1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп­ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра­фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники споживання товарів і послуг

3) показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери

4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре­мих частин населення між собою й іншими частинами населення

5) показники демографічного прогнозування

6) зведені показники рівня життя й соціального захисту насе­лення

7) показники частоти демографічних подій у групах населення

8) показники інтенсивності демографічних процесів

8. У системі територіальної організації влади України управління та реалізація регіональної економічної політики здійснюються на:

1) двох рівнях

2) трьох рівнях

3) чотирьох рівнях

4) п'яти рівнях

5) шести рівнях

6) семи рівнях

7) восьми рівнях

8) дев'яти рівнях

9. Модель розвитку, що базується на постулаті: вільний нерегульо- ваний ринок природно приводить до усунення нерівності між ре­гіонами й, отже, не слід обмежувати стихійну дію ринкових сил:

1) неокласична

2) посткейнсіанська

3) наздоганяючого розвитку

4) інноваційна

5) неоекономічна

10. Концепція соціально-економічного розвитку, заснована на принципах гуманізації суспільства й економіки, ефективного використання природних ресурсів Землі в інтересах людства, називається:

1) рівномірний розвиток

2) посткейнсіанство