2.3. Проблеми природокористування в умовах розширеного відтворення

магниевый скраб beletage

Склад суспільної користі природокористування, що виявляєть­ся в максимально можливому ступені задоволення екологоресурс- них потреб суспільства при максимально можливій економії витрат праці, може бути представлений у вигляді формули:

О = Еф/Е ,

п ф н[7]

де Оп - суспільна корисність природокористування, в частках одиниці;

Еф - фактична ефективність природокористування при сучасно­му рівні задоволення екологоресурсних потреб;

Ен - нормативна ефективність природокористування при макси­мальному рівні задоволення екологоресурсних потреб.

Екологічні потреби обумовлюють необхідність постійного від­творення різноманітних продуктів природи, що забезпечують нор­мальне існування суспільства в конкретних історичних умовах. У зв'язку з цим мають бути знайдені екологічно прийнятні умови ре­алізації суспільного продукту, розроблена теорія розширеного від­творення з урахуванням природоохоронних заходів.

Екологічно допустимі умови розширеного відтворення можна сформувати таким чином:

3) темпи зростання безвідходного, маловідходного виробництва, а також виготовлення природоохоронного устаткування мають бути вище темпів зростання забруднюючих галузей;

4) темпи зростання природовідтворних галузей повинні бути не нижче темпів зростання видобувних галузей.

5) темпи зростання капітальних вкладень на охорону природи ма­ють бути вище темпів зростання капітальних вкладень у матері­альне виробництво.

Розширене відтворення природних ресурсів включає: збільшен­ня масштабів безпосереднього природовідновлення (лісонасаджен­ня, рекультивація земель і тощо); зростання обсягів добування та переробки природної сировини; комплексне використання природ­ної сировини; охорону природного середовища.

В недалекому минулому розширення виробництва суспільно­го продукту відбувалося в основному за рахунок збільшення маси природних ресурсів, що використовувались. При сучасних масш­табах суспільного виробництва екстенсивний тип відтворення при­родних ресурсів (включаючи і натуральний процес самоочищен­ня навколишнього природного середовища) вже не задовольняє соціально-екологічним потребам суспільства. Більш того, він стає не­ефективним. Перехід переважно до інтенсивного типу розширеного відтворення суспільного продукту забезпечує приріст продукції без збільшення споживання природних ресурсів. Інтенсифікація приро­докористування досягається за рахунок кращого використання си­ровини, обумовлює необхідність отримання із нього продукції більш високої якості, припинення забруднення навколишнього середовища і використання шкідливих викидів для вироблення корисного про­дукту, підвищення продуктивності природного комплексу тощо.

Такий шлях природокористування можливий тільки на основі впровадження останніх досягнень науки і техніки.

НТП, який багато в чому породжує екологічну проблему, є най­важливішою умовою її рішення.