3.4. Основні напрямки і види природокористування

магниевый скраб beletage

Природокористування, яке здійснюється в межах еколого- економічної системи - основна форма впливу суспільного виробни­цтва і природного середовища, здійснення обміну речовин.

Природокористування - сукупний вид діяльності, який охоплює широку систему господарських заходів, що впливають у комплексі на навколишнє природне середовище і безпосередньо пов'язані з розви­тком промисловості, сільського господарства, невиробничої сфери.

Природокористування має своєю метою здійснення комплек­сного впливу на природне середовище з метою постійного підви­щення ефективності суспільного виробництва і задоволення потреб населення. Основними завданнями природокористування є:

1) задоволення зростаючих потреб суспільства в природних ресурсах;

2) створення умов для розширеного відтворення природних ресур­сів, підвищення продуктивності природного середовища;

3) екологія суспільної праці за рахунок підвищення ефективності

використання ресурсів;

4) раціональне економне використання невідтворних природних ре­

сурсів;

5) цілеспрямоване перетворення ландшафтів.