4.2. Оцінка збитків від забруднення навколишнього середовища

магниевый скраб beletage

На підприємствах чорної та кольорової металургії, хімічної про­мисловості і енергетики витрати тільки на атмосфероочисні споруди досягають 20% від загальної вартості основних виробничих фордів, і вартість їх продовжує зростати.

Збитки від забруднення середовища відбуваються одночасно в декількох аспектах: моральному, естетичному, престижному, нату­ральному, соціальному, екологічному, правовому та інших. 1. В моральному аспекті вони найбільше відчутні в погіршенні настрою через витрати вільного часу, призначеного для інших справ, негативних емоцій з приводу захворювання рідних та близьких, за гибелі зелених насаджень та ін.

2. В естетичному аспекті збиток відчутний у вигляді втрати важ­ливих для нас якостей природного середовища: красивих пейза­жів і гармоній ландшафту, пам'яток історії та ін.

3. У престижному аспекті збитки виявляються в негативному ставленні людини до забрудненої ділянки його роботи або райо­ну проживання чи міста відпочинку його сім'ї та ін.

Всі вказані вище три види збитків у більшості випадків важко під­даються виразу в грошовій формі, але відносно легко їх можна визначити непрямим шляхом.

4. В натуральній формі збитки виражаються у зниженні урожай­ності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, птиці, зменшенні строку служби основних виробничих фондів, збільшенні числа захворювань людини, тобто всі результати, як наслідки забруднень, можуть бути представлені в натуральних показниках: кілограмах, метрах, годинах, комплектах, умовних одиницях, що мають вартісний вираз.

5. Соціальні збитки виявляються в підвищенні захворювань, ско­роченні тривалості життя та збільшенні витрат населення на боротьбу з забрудненням у домашньому господарстві, зростанні собівартості очищення води та інше.

Перші чотири розглянуті форми збитків дуже тісно взаємопов'язані і тому в економічних розрахунках їх об'єднують в одну загальну форму - соціальну.

6. Економічні збитки (здійснення шкоди) - це фактичні або мож­ливі втрати, негативні зміни природи та живих істот, які утворю­ються від якихось комбінацій, що виражаються у вартісній фор­мі. В загальному вигляді економічні збитки стають вартісним виразом негативних змін у природі, суспільстві людей, неживих об'єктах, що відбуваються в результаті порушення екологічної рівноваги оточуючого середовища.

7. Правовий аспект збитків виявляється у вигляді грошових штра­фів або санкцій і в цьому відношенні він стає як еквівалентом інших збитків.

За часом дії збитки можуть бути явні та приховані, а також по­точні та прогнозні. Явні збитки порівняно легко і чітко визначають­ся за допомогою відомих наукових методів, а приховані збитки за умов існуючого рівня знань без проведення спеціальних наукових досліджень не виявляються.

Поточні втрати завжди існують у наш час і залежать від рівня роз­витку продуктивних сил у даний проміжок часу, що розглядається.

Прогнозні - це збитки, які очікуються або можуть настати у майбутньому: їх поділяють на період від 5 років і на збитки далекої перспективи.

За масштабом діяльності розрізняють: глобальні збитки (вони охоплюють усю земну кулю); континентальні (в розмірі континенту або групи країн); регіональні (об'єднують ряд промислових районів або окремі великі міста); локальні збитки окремого джерела забруд­нення або підприємства.

Економічні збитки класифікують за такими групами:

1. Потенційні, які не потребують витрат на їх ліквідацію у наш час;

2. Можливі, які спостерігаються за умов відсутності природоохо­ронних заходів, що знижують викид забруднюючих речовин, тобто ті, що розглядаються у перспективі в результаті можливо­го забруднення повітряного або водного джерел;

3. Фактичні (розрахункові) збитки, тобто витрати або негативні зміни флори та фауни, які виникають від забруднення навко­лишнього середовища і можуть оцінюватися в грошовому вимі­рі;

4. Попереджені збитки являють собою різницю між можливими та фактичними втратами, що визначаються на окремий період часу;

5. Ліквідовані збитки - це та частина фактичних збитків, на яку вони зменшуються внаслідок здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища.