4.3. Основні напрямки науково-технічного прогресу та їх вплив на охорону навколишнього середовища та раціональне природокористування 4.3.1. Використання вторинної сировини в народному господарстві

магниевый скраб beletage

Відходи виробництва являють собою залишки сировини, матері­алів, напівфабрикатів, що утворюються при виробництві продукції або виконанні робіт і позбавлені повністю або частково первісних споживчих якостей. Під відходами споживання необхідно розуміти вироби і матеріали, що позбавлені своєї споживчої якості внаслідок фізичного та морального зносу.

Відходи виробництва та споживання, що утворюються в на­родному господарстві, характеризують собою вторинні матеріальні ресурси. Їх використання розширює сировину базу промисловості і сприяє збільшенню обсягів виробництва.

У вигляді вторинних матеріальних ресурсів відходи використо­вуються для виробництва нових видів продукції, яка замінює пер­винні види сировини і матеріали.

Згідно з затвердженими у встановленому порядку нормативами, вони визначають ресурси вторинної сировини, які можуть бути ви­користані у виробництві в тій чи іншій галузі.

Дані про ресурси вторинної сировини паспортизуються з що­річним оновленням показників. У цих даних відображаються показ­ники, що характеризують обсяги відходів, їх основні фізико-хімічні, механічні та споживчі якості, можливі напрямки використання і ціни, за якими відходи можуть бути реалізовані.

У склад ресурсів, крім відходів, що утворилися за поточний пе­ріод, включаються відходи виробництва і споживання станом на 1 січня поточного року.

Виходячи з соціально-економічних завдань, що визначаються на тривалу перспективу, комплексної програми науково-технічного прогресу, схеми розвитку і розміщення продуктивних сил, галузе­вих і міжгалузевих прогнозів утворення та використання важливих видів відходів виробництва і споживання, міністерства і відомства передбачають у проектах основних направлень економічного і соці­ального розвитку показників утворення, збору і використання важ­ливих видів вторинної сировини.

Підприємствам (об'єднанням, організаціям), міністерствам і відомствам необхідно враховувати в першу чергу максимальне ви­користання вторинної сировини, що утворюється у них за рахунок отримання від інших джерел. При цьому беруться до уваги дані гео­логічних служб про можливі обсяги порід на родовищах корисних копалин, можливості їх комплексного використання, про рівень ви­користання та витрат корисних копалин по експлуатаційних родо­вищах.

Для прискорення переходу на нові маловідходні та безвідходні технології в усіх галузях народного господарства на базі комплек­сної програми науково-технічного прогресу розробляються кон­кретні заходи.