5.1. Перший рівень системи - утворення відходів

магниевый скраб beletage

Функціонування виробництва будь-якого виду - промислового, сільськогосподарського, будівельного - можливе лише за наявності головних умов: сировини, енергії, трудових ресурсів і відповідних засобів виробництва - землі, заводських або будівничих об'єктів і ін. На сучасному етапі розвитку техніки усяке виробництво, що здійснюється у сфері народного господарства, супроводжуєть­ся утворенням певного виду продукції і деякої кількості відходів. Останні - це частина сировини з різноманітних причин, найчастіше технологічна, яка не реалізована у виробничому процесі. Крім того, знаряддя і предмети праці, які були використані, по закінченні дея­кого часу стають непридатними або застарівають морально і навіть переходять у категорію відходів.

Від виду виробництва маса відходів, що утворюються, поді­ляється на промислове, сільськогосподарське і будівельне сміття. Найбільш об'ємними ланками даного рівня є розкривні породи гір­ничого виробництва, недовикористана сировина в промисловій гру­пі відходів і відходи тваринництва - у сільськогосподарській групі відходів. Обсяг розкривих порід, переміщених у процесі добування мінеральної сировини, дуже стійко зростає по мірі вдосконалення і використання техніки відкритих кар'єрних розробок родовищ ко­рисних копалин. За орієнтовними оцінками, щорічно таким чином освоюється до 15-20 млрд твердих порід.

Специфіка другої ланки промислових відходів полягає в тому, що в процесі їх формування виявляється дві взаємовиключальні тенденції. Перша виявляється у збільшенні маси відходів у зв'язку з прогресуючим вилученням корисної первісної сировини і її залу­ченням у виробництво; друга тенденція, що базується на швидкому вдосконаленні технології переробки вихідної сировини, виражаєть­ся в тому, що норми накопичення відходів при виробленні одиниці продукції постійно зменшуються. На жаль, незважаючи на вдоско­налення технології виробництва, зростання потреб світового госпо­дарства в кінцевій продукції, а отже, в сировині і енергії настільки значне, що загальний обсяг промислових відходів збільшується до­статньо енергійно.

Групу сільськогосподарських відходів складають відходи рос­линництва, які являють собою неутилізовану частину біомаси куль­турних рослин і відходи тваринництва. Основну масу відходів цієї групи складає саме тваринництво, оскільки в рослинництві стебла, бадилля і інші непродовольчі частини культур, що вирощуються, з успіхом перероблюються на їжу скоту.

Промислова і сільськогосподарська продукція у вигляді всіля­ких виробів і продуктів по галузевих каналах надходить населенню, формуючи таким чином сферу комунального споживання. Різнома­нітні вироби мають неоднакову тривалість "життя", що визначається в одних випадках одноразовим використанням, в інших - будь-який виріб переходить у відходи, утворюючи при цьому нову велику гру­пу побутових відходів.

Разом узяті ці чотири групи і утворюють перший рівень сис­теми, об'єднаний єдиним процесом "формування відходів". Визна­чення кількості параметрів кожної ланки або групи даного рівня системи шляхом прямих вимірів маси формуючихся відходів, що формуються, неможливо, і відомості з цього питання добуваються непрямими методами - шляхом розробки норм накопичення різно­манітних категорій побутових сільськогосподарських або промис­лових відходів.