5.2. Норми накопичення відходів

магниевый скраб beletage

Нормами накопичення відходів називається їх кількість, яка формується на установлену розрахункову одиницю. Для побутових відходів - це 1 людина житлових приміщень, 1 місце для готелів, лі­карень і ін., 1 м2 площі для магазинів тощо за певний проміжок часу (рік, добу). Норми накопичення визначаються як у вагових (кг, т), так і в об'ємних одиницях (л, м3). Для промислових відходів як роз­рахункова одиниця приймається одиниця продукції, що випуска­ється. для сільськогосподарської галузі - одиниця поголів'я тварин, або 1ц (т) продукції рослинництва.

Норми накопичення виявляються досить динамічними і зале­жать від багатьох факторів: для побутових відходів - від співвід­ношення міського і сільського населення, від прийнятої системи опалення, ступеня упорядкованості міської забудови, від кількості та ємності підприємств громадського призначення і ін.; для про­мислових відходів - від рівня розвитку технології виробництва, що визначає ступінь використання як первинних, так і вторинних мате­ріальних ресурсів, від глибини спеціалізації галузей і виробництв і від наявності або відсутності зв'язку щодо їх кооперування або ком­бінування тощо. Для сільськогосподарських відходів - від ступеня переробки непродовольчої зеленої біомаси в корм для свійських тварин, від сортового складу культур і порідного складу тварин, від рівня інтенсифікації господарства і т.д.

У наш у більшості країн ведеться облік накопичення і установ­лені норми формування, головним чином, побутового сміття, а кіль­кість відходів, що поставляється промисловістю і сільським госпо­дарством, часто залишається поза статистичним спостереженням. За суто орієнтовними оцінками маса розкривних порід, що щорічно вилучається з земних надр, складає 15-20 млрд т, а решта видів про­мислових відходів оцінюється в 1,5 млрд т.

Досконало не розроблені норми накопичення відходів у рослин­ництві. Щодо їх формування в тваринництві, то вже проведені для цих цілей спеціальні дослідження і в колишньому Радянському Со­юзі, і за кордоном. У результаті розроблені диференційовані норми накопичення відходів. За окремими видами свійських тварин з ура­хуванням їх стійлового або пасовищного утримання. Запропоновані норми були використані нами для розрахунку величини світових тваринницьких відходів.

Частина ІІ. Основи екології та природокористування

Річне накопичення побутових відходів визначається за форму­лою:

Q = P-m,

де Q - річна кількість відходів, м3;

P - норма накопичення відходів;

m - чисельність населення.

Дослідження показують, що чим вищий рівень економічного розвитку країни і загальний обсяг виробництва, тим значніша норма накопичення відходів.

Загальною тенденцією, яка простежується в багатьох країнах світу, є зростання норм накопичення сміття в розрахунку на душу населення.

Середні питомі норми по ряду держав показані в табл. 5.1.

Таблиця 5.1