Норми накопичення сміття

магниевый скраб beletage

Країни

Накопичення сміття Кг/люд/р.

США

700-1100

СНД

360

ФРН

365

Канада

700

Швеція

280-400

Швейцарія

200

Австрія

230

Великобританія

210-240

Данія

220-260

Нідерланди

150-170

Польща

230-270

Для визначення загальної маси твердих побутових викидів на земній кулі можна орієнтовно прийняти для таких регіонів, як Аф­рика, Південна Америка, Азія і Океанія, норму накопичення, яка дорівнює 150 кг на 1 людину в рік. В СНД, США і деяких європей­ських країнах, де подібні відомості відсутні, норма накопичення в розрахунках визначається в 250 кг/люд/р. (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Континент або країна

Населення, млн люд

Відходи, млн т

загальне

міське

загальне

міське

І. За нормою накопичення = 150 кг/люд/р.

Африка

364

52,9

54,6

7,9

Південна Америка

300

92,1

45,0

13,8

Азія

154

299,0

323,1

44,8

Океанія

20

13,4

3,0

2,0

ІІ. За нормою накопичення = 250 кг/люд/р.

Північна Америка

233

82,6

197,0

90,8

Європа

469

281,0

117,3

 

СНД

250

144,0

90,0

36,1

Разом

3 538

864,3

830,0

191,4

Щорічно у світі утворюється близько 830 млн т побутових відхо­дів, причому близько 270 млн т концентрується у фокусних точках міст. Саме ця кількість являє собою особливу загрозу навколишньо­му середовищу і потребує централізованих заходів для знешкоджу­вання.

НТП і збільшення сфери споживання, характерні для сучасної епохи розвитку людства, в якості одного з наслідків породжують величезну масу відходів, що постійно збільшується. Про масштаби цього процесу свідчать такі дані. Щорічно в США утворюються, за різними джерелами, від 3,5 до 4,3 млрд т твердих відходів, з яких приблизно половина припадає на частку сільськогосподарських від­ходів; 1,7 млрд т складають вскришні породи гірничодобувної про­мисловості; від 200 до 360 млн т - побутові відходи населення і ре­шту частину складають відходи обробної промисловості.

В СНД за приблизними даними маса побутових відходів дося­гає 90 млнт/р., промислових - від 1,0 до 1,2 млрд т/рік, відвальні породи гірничих розробок - близько 6 млрд т/рік. У Німеччині ця величина наближається до 260 млн т, у тому числі міського сміття утворюється 68 млнт/р.

Накопичення побутових відходів

У багатьох країнах світу середній річний приріст формування маси викидів складає 2-3%, а для деяких держав цей показник вияв­ляється значно більшим. Наприклад, у США, де обсяг накопичення відходів усіх категорій є рекордним у масштабах земної кулі, він що­річно зростає на 15% і до кінця поточного століття очікується збіль­шення загальної маси відходів у 2,46 раз.

Одночасно із зростанням обсягу накопичення відходів відбу­ваються надто помітні зміни їх структури, пов'язані перш за все з виникненням нової технології і появою нових видів матеріалів. У країнах з високим рівнем економічного розвитку у відходах побуто­вого походження різко зростає частка паперу, пакувальних матеріа­лів, склотари і в той самий час знижується кількість харчових про­дуктів. Наприклад, сьогодні побутові відходи в Москві на 35-40% складаються з паперу, на 30-40% - з харчових відкидів, але 1-4% при­падає на скло і металобрухт і т. ін.

У складі побутових відходів папір складає 50% у США і до 65% у Великобританії.

За рахунок накопичення більш легких фракцій - паперів, паку­вальних засобів і ін. - вага відходів постійно знижується, і цю об­ставину доводиться враховувати при організації системи вивезення або переміщення сміття.