6.2. Вплив навколишнього середовища на економічне зростання 6.2.1. Промисловість

магниевый скраб beletage

За своєю експлуатацією природні ресурси, енергія на фоні поглиблен­ня забруднення і збільшення відходів промислового сектора - найважливі­ші з причин погіршення якості навколишнього середовища. Далі, як тільки екологічні наслідки промислової активності перебільшують допустимий рівень, відбудеться блокування подальшого існування підприємства.

Тому однією з важливих цілей промислової політики є створен­ня основи для сильного, новаторського і конкурентоспроможного індустріального середовища. Таким чином гарантується конкурен­тоспроможність і постійність.

Інтерес суспільства полягає у тому, щоб довгострокові еконо­мічні і соціальні вигоди не приносити у жертву заради короткостро­кових фінансових прибутків.

Екологічно чиста промисловість більше не є питанням розкоші, а питанням необхідності .

Багато секторів промисловості беруть на себе відповідальність щодо збереження навколишнього середовища та природних ресур­сів. Таким чином, промисловість стає не тільки частиною проблеми, а також частиною її вирішення. Екологічна політика може сприяти оптимізації управління ресурсами, створенню суспільної довіри і розвитку ринкових можливостей. Багато нових очисних і низько- відходних технологій не тільки зменшують забруднення, а ще і еко­номлять витрати сировини матеріалів і енергії в такій мірі, що зни­ження залишків може більше ніж відтворити первісні, більш високі, інвестиційні витрати і, таким чином, знизити собівартість одиниці продукції. Великі можливості приховані у використанні генетичної інженерії, для сільськогосподарської продукції, харчової продук­ції, хімії і фармацевтики, очищення навколишнього середовища та отримання нових матеріалів і енергетичних джерел.

Поєднання передового технологічного суспільства з сильною творчою та пристосованою виробничою базою може гарантувати покращення здоров'я та полегшення умов життя.

Високі екологічні стандарти, поєднані з позитивними продук­тивними мотивами, слід пристосувати до усіх ділянок ланцюга до­слідження технологічного процесу: дослідження - технологічний процес - виробництво - маркетинг - використання - утилізація.

Екологія повинна стати частиною освіти і професійного навчан­ня зі спеціальним акцентом дослідників і виробничих інженерів. Необхідний "пакет", який включає такі узгоджені заходи:

1) укріплення діалогу з промисловістю;

2) поліпшення стратегічного планування, куди входить економіч­на оцінка планів та програм;

3) удосконалення управління та контроль за виробничим проце­сом;

4) попередження забруднення;

5) економічний аудит;

6) економічна оцінка та облік;

7) використання найкращих технологій;

8) застосування ринкових систем цін за використання природних ресурсів;

9) більш високі стандарти, які б гарантували, що економічний удар продуктів протягом життєвого циклу буде мінімізованим;

10) підтримка добровільних домовленостей та інших форм саморе­гулювання;

11) ефективне управління відходами;

12) утилізація відходів за допомогою первісних виробників і імпортерів;

13) наукові дослідження з технології рециркуляції.

Коли розглядають цей пакет, важливу увагу приділяють позиції малих та середніх підприємств і питанням міжнародної конкуренто­спроможності. Забруднення трапляється не тільки на великих під­приємствах, а і на малих фабриках, які також вносять свою частку у забруднення і накопичення відходів