7.5. Ціна відтворення екологічного потенціалу

магниевый скраб beletage

Під екологічним потенціалом розуміють взаємопов'язану су­купність ресурсів живої природи даної території. У природно- історичному аспекті економічний потенціал визначає усе розмаїття живої і неживої природи. З екологічної точки зору, він є складовою частиною національного багатства.

Елементи економічного потенціалу повинні мати грошову оцін­ку. Щоб відобразити екологічний потенціал у складі національного багатства, необхідно знати його відтворення. При цьому слід вра­ховувати одну методичну особливість: складовою частиною еколо­гічного потенціалу є продуктивність біогеоценозів. В основу оцінки має бути покладена величина вартості відтворення первинної біоло­гічної продукції - обсяг живої речовини, створений земними росли-

279

нами. Вторинна продукція створюється тваринними редуцентами за рахунок знищення частини первинної продукції. Тому загальна біологічна продуктивність може визначатися тільки за обсягом пер­винної продукції, що виробляється зеленими рослинами, які про­дукують первісний обсяг живої речовини і безпосередньо засвою­ють (акумулюють) сонячну енергію. Екологічний потенціал (Це.п) являє собою ціну відтворення землі (сільськогосподарських угідь) (Цз) і лісів (Цл):

Це.п = Цз + Цл.

Ціна відтворення землі (сільськогосподарських угідь). Базою створення ціни відтворення землі є формула абсолютної (довго­строкової) економічної оцінки природних ресурсів:

„ ЕаСн2Пі

Еа =---------------------------------------------------------- ,

СіЕ

де Еа - народногосподарський норматив ефективності капіталь­них вкладень (0,14);

Сн - народногосподарська собівартість продукту природоко­ристування, грн;

Сі - індивідуальна собівартість продукту природокористуван­ня, грн;

Пі - фактичний вихід (величина) продукту природокористу­вання;

Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкла­день, диференційований у залежності від об'єкта оцінки.

При використанні даної формули для екологічної оцінки землі як екологічної системи важливо правильно встановити розмір нор­мативного коефіцієнта ефективності. Для сільського господарства його розмір рекомендується брати на рівні 0,07, для землеоціночних робіт він не повинен перевищувати 0,03. Для України слід приймати коефіцієнт 0,03 для оцінки землі як екологічної системи.

Ціна відтворення лісів. Методика складання ціни відтворення лісів має свої особливості. По-перше, основним продуктом природо­користування, який охоплює усі стадії єдиного процесу відтворення лісових ресурсів, є пиломатеріали. Ефект відтворення визначають не тільки витрати на лісовирощування і лісоексплуатацію, але й ви­трати на лісопереробку. Корисний вихід продукції деревообробки складає в лісопильній промисловості 60-65%. При лущенні фанер­ного шпону він дорівнює 40-45%, у столярно-меблевому виробни­цтві - 50%. В лісозаготівельній і деревообробній промисловості обсяг відходів досягає 40-50% від обсягу вирубки. По-друге, норма­тивний коефіцієнт екологічної ефективності залежить від відтво­реного циклу деревинних порід і народногосподарського значення лісів. Чим вище вік спілості насаджень і більш суттєві його захисні функції стосовно середовища, тим менший коефіцієнт. По-третє, по­казником постійного продукування лісових земель є щорічний при­ріст, що визначається діленням запасу лісу на його вік. По-четверте, об'єктом економічної оцінки виступає не тільки земля, зайнята або призначена для лісових насаджень, але й деревинний запас.

Економічна оцінка 1 га лісу (Ел) розраховується як сума еконо­мічних оцінок землі (Ез) і запасу (Ед) деревини:

Ел = Ез + Ед.

Економічна оцінка землі визначається за формулою:

Ез = єоагпрє

Сі '

де Сн, Сі - відповідно народногосподарська (галузева) і індиві­дуальна собівартість 1 кубометра пиломатеріалів, грн;

Пр - середньорічний приріст лісу, м3/га;

Єа - народногосподарський норматив ефективності

капітальних вкладень;

Є- нормативний коефіцієнт екологічної ефективності капіталь­них вкладень.

Економічна оцінка деревинної сировини (Ед) визначається з формули:

Ед = єас^з_є

Сі '

де З - середній запас 1 га покритої лісом площі, м3.

Щоб зберігати в чистоті водний і повітряний басейни, забезпе­чити екологізацію матеріального виробництва, необхідні відповідні витрати. Ряд експертних оцінок зазначає, що розмір загальнонаціо­нальних природоохоронних витрат має складати не менше 3% вели­чини валового національного продукту (ВНП). Орієнтовно розмір необхідних природоохоронних витрат (ПВ) можна визначити за до­помогою збільшених розрахунків з формули:

ПВ = М В Уо Еа,

де М В - матеріальні виробничі витрати, грн;

Уо - питома вага відходів матеріального виробництва, %;

Еа - народногосподарський норматив ефективності капітальних вкладень. Матеріальні витрати на рівні народного господарства роз­раховуються як різниця між валовим суспільним продуктом (ВСП) і національним прибутком (НП).

Розмір природоохоронних витрат повинен наближатися до мі­німально можливого рівня економічного ефекту використання від­ходів. В іншому випадку не будуть забезпечені інтенсивний тип розширеного відтворення суспільного продукту і екологізація мате­ріального виробництва.