8.3. Народногосподарська і госпрозрахункова ефективність використання відходів матеріального виробництва

магниевый скраб beletage

Визначають два рівня ефективності використання відходів ма­теріального виробництва: народногосподарський, що враховує всі стадії і фактори відтворення продукції, і госпрозрахункові, що утво­рюються на підприємстві або в галузі.

Дослідження, проведені щодо умов Українських Карпат, пока­зали, що на кожну одиницю госпрозрахункового ефекту переробки низькоякісної деревини і відходів у технологічні тріски потрібно близько шести одиниць народногосподарського ефекту. Цей при­клад вказує на те, що для прийняття правильного управлінського рішення необхідно знати два рівня ефективності.

Якщо величина госпрозрахункового ефекту менше народногос­подарського і не відповідає завданням самофінансування, додаткові капітальні вкладення на природоохоронну діяльність повинні ви­ділятися централізовано по мірі вдосколаналення господарського механізму природокористування і, зокрема, з вступною платою за певні ресурси і забруднення навколишнього середовища. Величина госпрозрахункового ефекту повинна наближатися до народногоспо­дарського рівня.

Народногосподарська ефективність використання відходів пе­редусім визначається величиною народногосподарського ефекту:

Ен.х = Е1 + Е2 + Е3,

де Е1 - економічний ефект переробки відходів у конкретний вид продукції, грн;

Е2 - економічний ефект, одержуваний споживачами продукції з відходів, грн;

Е3 - економічний ефект використання відходів, грн.

Ао ,

Річний економічний ефект переробки відходів у конкретний вид продукції (З1) визначається за формулою:

ґ п т \

Е1 =

де ^ з - сумарні приведені витрати на видобування (заготовку,

і=і

виробництво) природної сировини і переробку її в конкретний вид продукції з урахуванням переробки у споріднених галузях;

^ Зат - сумарні приведені витрати на збирання і підготовку від- і=і

ходів до реалізації в джерелах їх утворення, заготівлю спеціалізовани­ми організаціями, обробку (підготовку до виробничого споживання) і видатки на переробку відходів у конкретний вид продукції, грн;

Ао - річний обсяг конкретного виду продукції, виготовленої з застосуванням відходів, у натуральному виразі.

Економічний ефект, що може отримати споживач продукції з відходів, визначається за формулою:

Е2 = (З1 - З2) А2,

де З1 і З2 - наведені витрати на одиницю продукції, виробле­ної з використанням власне виготовлених з первинної сировини або відходів матеріалів, напівфабрикатів. Наведені витрати розрахову­ються за формулою:

  • Частина ІІ. Основи екології та природокористування З = С + Ен К,

де С - собівартість одиниці продукції, виготовленої з первин­них матеріалів, напівфабрикатів і виробів (засобів праці із терміном служби менше року), вироблених з відходів, грн;

К - питомі капітальні вкладення у виробництво продукції з за­стосуванням первинних матеріалів, напівфабрикатів і виробів або матеріалів, вироблених з відходів, грн;

А2 - річний обсяг продукції, виготовленої з застосуванням ма­теріалів, напівфабрикатів і виробів (засобів праці з терміном служ­би менше року) з відходів у натуральному вираженні:

А2 = ^- , Но

де Но - питомі форми видатків виготовлених з відходів матері­алів, напівфабрикатів і виробів на одиницю продукції, створювану споживачем з іх використанням;

Ао - річний обсяг конкретного виду продукції, виготовленої з застосуванням відходів, у натуральному виразі.

Для обчислення екологічного ефекту більш доцільно викорис­тати таку формулу:

СоЕн.о

Ез ,

Ен.з

де Со - вартість відходів, які утворюються і негативно вплива­ють на навколишнє природне середовище за умов сучасної техноло­гії переробки первісної сировини, грн;

Ен.о. - галузевий норматив ефективності капітальних вкладень;

Ен.е. - нормативний коефіцієнт екологічної ефективності, ди­ференційований у залежності від шкідливості речовини. Госпрозра­хункова ефективність використання відходів визначається за фор­мулою:

Еах =

т

T.J

і

де П - збільшення (зменшення) прибутку: за рахунок реаліза­ції вторинної сировини або за рахунок його використання для ви­робництва продукції на конкретному підприємстві, зміни розмірів плати за забруднення навколишнього середовища і за природні ре­сурси, крб.;

ДП - сумарні капітальні вкладення у виробничі фонди за кож­ним етапом переробки, збирання, заготовлення, обробки і перероб­ки відходів у конкретний вид продукції, грн.

Визначальний розмір прибутку річного економічного ефекту може бути отриманий у результаті заміни первинної сировини від­ходами власного виробництва або скорочення негативного впливу відходів на навколишнє середовище тощо. Для їхнього здійснення необхідні відповідні капітальні вкладення (виробничі фонди). Річ­ний економічний ефект розраховується за кожним видом відходів за формулою:

Ег.х. = (П - Ен.К)Ао,

де П - прибуток, отриманий у результаті використання одиниці відходів, грн;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності;

К - питомі капітальні вкладення, пов'язані з залученням відхо­дів в господарський обіг;

Ао - маса (обсяг) відходів, т (м3).