8.4. Основні напрямки екологізації матеріального виробництва

магниевый скраб beletage

Головний напрямок екологізації матеріального виробництва - це створення безвідходних (маловідходних) виробництв. Безвідход­не виробництво - це така господарська система, технологія і органі­зація якої забезпечують екологічну рівновагу і найбільш ефективне використання природної сировини і енергії.

Функціонування безвідходного виробництва забезпечується розробкою і впровадженням технологічних процесів і обладнання, що дозволяє: комплексно переробляти сировину з використанням усіх її компонентів; істотно зменшувати або повністю виключати забруднення навколишнього середовища відходами виробництва і споживання; переробляти відходи виробництва і споживання з отриманням товарної продукції або використовувати відходи без по­рушення екологічної рівноваги; створювати замкнуті системи про­мислового водопостачання і безвідходні територіально-виробничі комплекси та екологічні регіони.

Основна еколого-економічна характеристика безвідходного ви­робництва - це максимальний ступінь переробки сировини, що за­безпечує мінімальні витрати природної речовини і енергії на одини­цю продукції і виключає забруднення навколишнього середовища.

Безвідходні (маловідходні) технології розвиваються в таких на­прямках: створення різноманітних видів безстічних технологічних систем і водооборотних циклів на базі існуючих, перспективних засобів, що впроваджуються; розробка і впровадження систем пе­реробки відходів виробництва і споживання, що розглядаються як вторинні матеріальні ресурси; створення принципово нових проце­сів отримання традиційних видів продукції, що дозволяє виключи­ти або скоротити технологічні стадії, на яких утворюється основна кількість відходів; розробка і створення ТПК з замкнутою структу­рою матеріальних потоків сировини і відходів, що мають мінімум викидів у навколишнє середовище.

Система стає безвідходною, коли на Н-й стадії забезпечується найбільш ефективне використання природної сировини і енергії, а кількість відходів, що виділяються, не виявляє негативного впливу на навколишнє середовище. Розрізняють два типи безвідходних техно­логій: відкриті і закриті. Відкрита система забезпечує безвідходне ви­робництво поетапно, за стадіями. Кінцева мета при такій системі дося­гається технологічним доповненням кожної стадії переробки відходів. Безвідходна система закритого типу характеризується тим, що відходи виробництва, що утворюються на різних ступенях технологічного про­цесу, наприкінці спрямовуються на переробку в початкову стадію.

Важливим напрямком екологізації матеріального виробництва на сучасному етапі є максимальне залучення в господарський обіг вторинних ресурсів.

Важливе значення для раціонального природокористування має створення на різних рівнях господарювання кадастру вторинних ре­сурсів і документа, що містить сукупність вірогідних і необхідних відомостей про кількість відходів, що утворилися, і основні напрям­ки еколого-економічної ефективності їхньої утилізації.