Оцінкова шкала для визначення індикатора «Рівень браку у

магниевый скраб beletage

Оцінка

Діапазон значень

Текстовий опис

1

[0%;1%]

Достатньо низький

0,75

(1%;5%]

Гранично допустимий

0,50

(5%;7%]

Високий

0,25

(7%;10%]

Тривожний

0

>10%

Кризовий рівень

Джерело: власна розробка автора

Частка сертифікованої продукції в обсязі реалізованої. Оскільки дляроботи на внутрішньому, а ще більшою мірою на зовнішніх ринках, дужеважливим для споживачів є наявність у виробника максимальної кількостідокументів, які підтверджують заявлений ним рівень якості, сертифікаціяпродукції, виробництва, менеджменту стає необхідним елементом процесузростання конкурентоспроможності підприємства та його товарів. Наявністьсертифікатів відповідності стандартам якості підвищує імідж підприємства і йогопродукції, збільшує конкурентоспроможність і є важливим чинником прирозробці стратегії розвитку. Також сертифікація сприяє залученню інвестиційчерез збалансування використання ресурсів.

З огляду на це, аналіз середньої частки сертифікованої продукції в обсязіреалізованої протягом останніх 3 років, дозволить більш об 'єктивно оцінити міруадаптованості промислового підприємства до роботи в глобальних умовах.

Для розрахунків прийнято наступну градацію індикатора часткисертифікованої продукції в обсязі реалізованої (d3) (табл.5.3).

Таблиця 5.3