Пошук шляхів вдосконалення системи мотивації та стимулювання.

магниевый скраб beletage

Питання мотивації та стимулювання праці важливе для промислових підприємств,оскільки саме кадрова складова ресурсів має вирішальне значення в процесі їхрозвитку. Технології, продуктові новинки застарівають з величезною швидкістю,а знання та можливості персоналу до творчого пошуку дозволяють підприємствубути активним та успішним на ринку.

Мотивувати працівників до зростання продуктивності та ефективностіможна по різному. Нами було проведено опитування в 2011 році серед 30працівників промислових підприємств, в результаті якого було виявленоважливість мотиваційних заходів. Рівень важливості впливу мотивів оцінювавсяза 10 бальною шкалою, максимальна оцінка присвоювалася мотиву, який великоюмірою впливає на поведінку та задоволення працівників, 1 бал - мотиву, який немає ніякого значення для працівників.

Респонденти одностайно найбільшу вагу в системі мотивації надали розміруосновної заробітної плати та дещо меншу, але близьку до максимальної оцінкуотримав мотив «Стабільність зайнятості». Важливими також виявилися хорошіумови праці та можливість кар'єрного росту. Невелику оцінку отрималиможливості подальшого навчання, наявність соціального пакета та гнучкий графікроботи. Самостійність у виборі способу виконання тієї чи іншої операції взагалізалишається поза увагою працівників в якості мотиваційного стимулу.

Також за результатами анкетування 40 управлінців та працівників нижчихрівнів промислових підприємств, проведеного у 2011 році, яке полягало удослідженні питання сприйняття працівниками їхньої заробітної плати як такої,що відповідає трудовому вкладу, отримані наступні результати (табл.5.11).

Таблиця 5.11

Результати анкетування працівників щодо відповідності їхніх зарплат__ трудовому вкладу______________________________________

Ступінь відповідності

Управлінці, % відзагальної кількості

Працівники нижчих рівнів,% від загальної кількості

Повністю відповідає

20

13,33

Загалом відповідає, проте існуютьнезначні відхилення

26,67

26,67

Не відповідає

53,33

60,00

Оскільки на досліджуваних підприємствах більше половини працівників незадоволені рівнем своєї заробітної плати, першочерговим завданням керівництва єрозробка коректуючих заходів саме в напрямку зростання матеріальногозабезпечення та стимулювання. В процесі формування та вдосконалення системматеріальних винагород, дуже важливим є чіткий перелік форм матеріальногостимулювання та створення прозорої, доступної та нормативно оформленої дляусіх працівників підприємства інформації про умови отримання того чи іншогоматеріального заохочення.

Оптимізація матеріальних потоків. Наступним елементом процесузабезпечення активізації трансформаційних процесів з врахуванням потребиадаптування до зовнішніх впливів є вдосконалення підприємства шляхом економіїматеріальних ресурсів, що стало дуже актуально протягом останніх 20 років.

В умовах обмежених фінансових ресурсів промислові підприємства неможуть собі дозволити ігнорувати втрати, які виникають внаслідокнедосконало стей в ланцюжку «постачання-зберігання-використання»матеріальних ресурсів.

Першим кроком до економії є проведення ґрунтовного аналізу переліку всіхматеріалів та видів сировини, які використовуються підприємством, та їххарактеристик. Досить часто під час такого аналізу виявляється недоцільністьнаявності певних його позицій, оскільки їх заміна на нові, або нетрадиційні дляпідприємства може забезпечити не тільки економію, а й сповільнення зносуобладнання та зниження рівня технологічного браку, що дуже важливо з точкизору забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Наступним етапомповинен стати перегляд основних постачальників за критеріями надійності,прийнятності якості об'єктів постачання та можливості співпраці на умовахвиконання замовлення в мінімальні терміни. Якщо постачальники відповідаютьцим основним критеріям, скорочується потреба у створенні великих страховихзапасів, що позитивно відображається на зниженні собівартості продукції,певному зростанні прибутку та рентабельності.

Вдосконалення на підприємствах повинні проходити в напрямкузапровадження чіткого нормування використання ресурсів, зниженняматеріаломісткості продукції, вторинній переробці сировини та матеріалів,використання відходів.

Екологічність виробництва є важливим критерієм, за яким оцінюєтьсяпідприємство не тільки державними контролюючими органами, а й численнимиміжнародними рейтинговими агенціями. До того ж, як правило, іноземніінвестиції, які в даний час є альтернативним джерелом фінансування, надходятьлише у ті підприємства, які володіють бездефектним, маловідходним таресурсоекономним виробничим процесом.

Гнучкість виробничої системи. На промислове підприємство діє безлічвнутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на його здатність до адаптації. Впонятті гнучкості повинні знайти відображення як особливості всіх елементівпідприємства, так і системні характеристики.

Дефініція «гнучкість виробничої системи» вміщає в собі здатність їїелементів змінюватися з метою вдосконалення без зміни загальної структури,вони повинні володіти якостями взаємозамінності та динамічності, завдяки якимвиробнича система може стійко та ефективно розвиватися не зважаючи на впливизовнішнього середовища.

Для досягнення операційною системою стану гнучкості необхідного рівня,пропонуються заходи із вдосконалень як в площині техніко-технологічних змін,так і організаційно-управлінського забезпечення (рис.5.7).

Розробка та впровадження вдосконалень за техніко-технологічними таорганізаційно-управлінськими змінами своїм результатом буде мати покращенняпоказників зносу основних засобів, рівня браку (внаслідок правильної організаціївиробничих процесів чи застосування виробничого аутсорсингу), покращеннявідносин з постачальниками (внаслідок автоматизації управління не тількивласним персоналом, а й процесами постачання) і т.д.

Ефект від здійснення цих заходів має системний характер, оскількивиробничу систему можна характеризувати як емерджентну, тобто вона має певніякості та властивості, кожна з яких не притаманна її елементам, а виникають вонизавдяки об'єднанню цих елементів в єдиний, цілісний комплекс.Складаннявиробничого плану тапрограми таким

чином, щобмінімізувати час

операційперелаштуванняобладнання з метою

скороченнявиробничого циклу

Максимальнаавтоматизація процесіввиробництва

Збільшення кількості

операцій, яківиконуються кожнимелементом системи,шляхомзапровадженняпаралельних процесіви.

\

 

/

 

Джерела

 

забезпечення

 

 

гнучкості виробничої

 

 

системи

 

/

 

\

Оптимізація інформаційних потоків. Діяльність промисловогопідприємства значною мірою залежить від особливостей побудови йогоінформаційного поля, тобто сукупності вхідної та вихідної інформації. Навітчизняних промислових підприємствах процес збору, систематизації, зберіганнята використання інформації досить часто доволі застарілий. Облік ведеться вкожній підсистемі та по кожному напрямку роботи відокремлено, зведення данихв єдину систему проводиться зі значними затратами часу, досить часто управліннявиявляється неоперативним саме внаслідок затримок в інформаційних потоках.Також внаслідок недосконалостей в інформаційних потоках ускладнюютьсявідносини як між підрозділами самого підприємства, так і з організаціями-постачальниками, посередниками при збутових операціях, зрештою з кінцевимиспоживачами.

З огляду на це, дуже важливим елементом процесу трансформаціїпідприємств з метою підвищення адаптованості до умов ринку, на який керівникичасто не зважають, є побудова корпоративної інформаційної системи, яка повиннаґрунтуватися на об'єднанні в єдиний інформаційний простір даних щодо всіхвиробничих, технологічних, фінансових, інвестиційних та інших господарськихпроцесів. У випадку, якщо забезпечена взаємна інтеграція систем обробкиінформації по кожному напрямку діяльності підприємства, забезпечена їхсумісність, стандартизованість та узгодженість із загальною системою прийняттярішень, а також максимально спрощені інформаційно-комунікаційні шляхиобміну даними, можна досягти синергічного ефекту, який проявиться у тому, щокожен підрозділ підприємства отримає від системи набагато більшеструктурованої інформації, ніж вкладає сам.

Низький рівень щільності інформаційного поля може стати причиноюпогіршення основних результатів роботи підприємства навіть за наявностідостатніх ресурсів і вигідних умов реалізації через те, що відхилення відоптимальних показників виявляються не в момент їх виникнення, а лише тоді,коли вони завдають часто непоправних втрат. До того ж непоінформованість прозміни середовища можуть привести до цілковитої втрати конкурентних переваг.

Оскільки на рівень адаптованості підприємства до умов ринку значнийвплив має швидкість реагування та оперативність усіх бізнес-процесів,запровадження корпоративної інформаційної системи може підсилити ці якостіорганізації і таким чином опосередковано позитивно впливати на результативніпоказники роботи.

Моніторинг рівня задоволеності споживачів співпрацею. Для набуттяпозитивних тенденцій ефективності збуту, а також можливості зростаннявагомості підприємства на ринку (як вітчизняному, так і зовнішньому), дужеважливим є налагодження зворотного зв'язку з користувачами продукціїпідприємства. Інформація щодо недостатнього рівня задоволеності єстимулюючим фактором для проведення трансформаційних змін та вдосконаленьв діяльності підприємства, дає можливість підтримувати динамічну рівновагуінтересів та ліквідовувати причини відхилень у певних сторонах роботи з точкизору споживачів. Об'єктивне вимірювання задоволеності клієнтів на промисловихпідприємствах часто ігнорується як елемент системи управління якістю, абооцінюється суб'єктивно, не підтверджуючись аналітичними розрахунками. Дляотримання міжнародно визнаного сертифікату якості стандарту ISO 9001:2009,який підвищує можливості підприємства закріпитися на міжнародному ринку,необхідне визначення задоволеності замовників будь-яким прийнятним дляпідприємства способом. Тому актуальним завданням залишається розробкаметодики моніторингу рівня задоволеності споживачів, яка б дозволяла провестикомплексу оцінку та відслідковувати її зміни в динаміці. Найпростішим способомє документування результатів оцінювання на основі обробки заповненихклієнтами підприємства анкет. Інформаційна повнота отриманих даних залежить,в першу чергу, від правильності формулювання запитань та вибраної шкаливідповідей. Так як більшість клієнтів промислових підприємств є організації,рідше - фізичні особи, для зростання об'єктивності даних анкетування зоднаковим переліком запитань може проводитися одночасно для представниківуправлінського складу та технічно-виробничого персоналу. Для невеликихпідприємств, продукція яких розподіляється серед обмеженого кола покупців,доцільно проводити анкетування усіх постійних замовників. Якщо ж отриманняінформації від усіх споживачів є ускладнене через їх велику кількість, можнасформувати вибірку, врахувавши частки, які займає та чи інша організація впортфелі реалізації підприємства.

В результаті проведених заходів, які сприяють підвищенню рівняадаптованості підприємства до роботи в глобальних умовах, можна ліквідуватитакі недоліки промислового менеджменту як оперування довгостроковимицілями з метою отримання негайного прибутку та неспроможності ефективновтілювати нові ідеї. Ці риси управління особливо важливі в дестабілізуючихумовах існування організації, та відображають можливості економічної системина них реагувати.

Державна політика, спрямована на забезпечення умов синергічної взаємодіївсіх рівнів управління через регулюючу роль державних інститутів тастимулювання активності господарюючих суб'єктів, може ліквідувати економічневідставання України від промислових лідерів, а також забезпечити перехід додовгострокових ефектів включенням підприємств в міжнародні економічнізв 'язки.