Вибірка в соціологічному дослідженні

магниевый скраб beletage

 

Методичний розділ програми включає опис методики дослідження. Головне тут – обґрунтування вибірки. У деяких випадках соціолог може досліджувати об'єкт цілком. Тоді зазначають, що предмет дослідження тотожний генеральній сукупності, тобто сукупності всіх можливих соціальних об'єктів, що підлягають вивченню. Таке дослідження називається суцільним. Але найчастіше дослідження є несуцільним, або вибірковим, тобто вивчає вибіркову сукупність. Остання може бути репрезентативної, коли відтворює параметри й значні елементи генеральної сукупності, або нерепрезентативною. При нерепрезентативній вибірці невідомі пропорції істотних характеристик у генеральній сукупності, або відомо, що у вибірці вони не дотримуються. Наприклад, якщо відомо, що серед раціоналізаторів більшість становлять робітники, то такий висновок буде справедливий, якщо тільки враховувати процентне відношення робітників до інших верств суспільства. Інше: дослідження студентів 2-го курсу не дає підстав для переносу результатів на всіх студентів взагалі.

Використовуються поняття щаблів відбору, одиниць відбору й обсягу вибірки. Так, у дослідженні ефективності праці на першому щаблі відбираються робітники, зайняті на якому-небудь підприємстві. Другий щабель – відбір самих підприємств. Одиницею відбору виступають окремі працівники й підприємства. Число одиниць спостереження, що становлять вибіркову сукупність, називається обсягом вибірки.

Є різні прийоми досягнення репрезентативності вибірки. Вибірка називається випадковою, якщо будь-який елемент у генеральній сукупності (або будь-яке сполучення елементів) може бути з однаковою ймовірністю включений у вибірку. Останнє робиться для того, щоб уникнути впливу суб'єктивного фактора. У роботі використовуються таблиці випадкових чисел, складені з допомогою комп'ютера. Номери вибираються випадково. Цей метод можна використати за наявності списків генеральної сукупності. Підставою для вибірки може бути також картотека, карта тощо.

Вибірка називається систематичною, або псевдовипадковою, якщо співвідношення між розміром вибірки й чисельністю генеральної сукупності використовується для визначення інтервалу. Скажімо, вибирається кожна десята людина з генеральної сукупності.

Стратифікована вибірка припускає поділ генеральної сукупності на прошарки, а потім складання вибірки усередині кожного прошарку. Спосіб застосовується, коли предмет вивчення має складну соціальну структуру, що вимагає урахування специфіки кожного прошарку (особливості його функціонування, чисельність, ступінь важливості).

При кластерній вибірці проводиться класифікація груп населення за географічною ознакою. Такий метод застосовується при значній просторовій розкиданості об'єктів дослідження.

При великомасштабних дослідженнях застосовуються багатоступінчасті вибірки, при яких використовуються кілька простих методів. Всі ці методи є імовірнісними. Можуть бути й цільові вибірки, коли вчений сам відбирає респондентів. Тут велике значення має попереднє знання ситуації.